Abraham H. Maslow

Verze z 4. 2. 2014, 21:17; Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Abraham Harold Maslow – Humanistická teorie

Život

 • Narozen v Brooklynu (New York)
 • Jeho rodiče byli nevzdělanými židy, emigranty z Ruska
 • Nejstarší ze 7 dětí, byl podporován v akademické kariéře
 • Považoval se za osamělého a trpícího
 • Jeho vztahy s matkou nebyly nejlepší
 • Dovedla ho až k nedůvěře v náboženství
 • Začal studovat práva, ale nakonec vystudoval psychologii
 • Rozvinul laboratoř studia chování opic
 • Zaměření na sexuální a sociální oblast
 • Pracoval u Thorndika a setkal se i s mnoha dalšími evropskými intelektuály
 • Předseda oddělení osobnosti a sociální psychologie APA
 • Zemřel na srdeční infarkt
 • Publikace:
 • Toward a psychology of being
 • Motivation and personality

Východiska

 • Zdůrazpoval úzké spojení psychologie s filozofickým pojetím člověka
 • Hlásí se k humanistické, existenciální koncepci člověka
 • Člověka pojímá jako bytost, zásadně se odlišující od jiných živočišných druhů
 • Jádro lidské přirozenosti je biologicky determinované těmi předpoklady, jež jsou vrozeny pouze člověku
 • Za nejvýraznější specifiku lidské bytosti označuje potřebu seberealizace
 • Tato potřeba je potřebou růstu
 • Ostatní potřeby chápe jako potřeby nedostatkové
 • Svůj existenciální světový názor charakterizuje jako
 • Holistický (v přírodě existují jen živé celky a nikoli živá hmota, kdy celek je více než souhrn všech částí)
 • Funkční
 • Dynamický
 • Účelový
 • Pronikání do osobnosti zakládá na idiografických metodách
 • Nejlepším způsobem zjišťování jakým člověk je, je přimět ho, aby to sdělil
 • Přímou odpovědí na otázku
 • Nepřímo (kresbami, sny, příběhy apod.)
 • Cílem poznávání osobnosti je porozumět jí
 • Hlavní pojem v jeho teorii osobnosti je osobnostní syndrom
 • Strukturovaný a organizovaný komplex (jednotu) rozdílných specifik osobnosti (chování, myšlenek atd.), které ve svém celku, funkční jednotě, determinují zjevné chování
 • => každá akce je výrazem celé integrované osobnosti
 • Aktivace chování je determinována jednou nebo více neuspokojenými potřebami
 • Jsou li uspokojeny všechny nedostatkové potřeby, je chování jedince determinováno potřebami růstovými
 • Seberealizace
 • Člověk dělá to, pro co je individuálně uzpůsoben
 • Čím se člověk může stát, tím se stát musí – musí být věrný své povaze
 • Základní principy humanistické psychologie o osobnosti
 • Humanistická psychologie
 • Snaha vytvořit teoretickou alternativu k psychoanalýze a behaviorismu
 • Vycházejí hlavně z existenciální filozofie (Heideger, Sartre...)
 • principy
 • nejdůležitějším pojmem humanistické psychologie je stávání se (being)
 • osoba není nikdy osobou statickou
 • osoba vždy usiluje o naplnění své existence a realizaci co nejvíce ze svých potencialit
 • hledá naplnění svého života
 • v byrokratické společnosti je jedinec zbaven osobitosti a utopen ve skupině
 • humanistická teorie osobnosti je konstituována na tom, že jediná realita, kterou známe, je ta osobní, subjektivní, a nikoli objektivní
 • je jedinečná, teď a nyní
 • každá osoba musí být studována jako integrovaný, jedinečný a organizovaný celek
 • psychologové se dosud zabývali studiem jednotlivých událostí a opomíjeli porozumění celé osobnosti
 • co se přihodí v jakékoli části organismu, ovlivní celý organismus
 • zdůraznění kvalitativního rozdílu mezi chováním animálním a humánním
 • aplikace animálních přístupů na zkoumání osobnosti je irelevantní
 • ignorují charakteristiky, které jsou jedinečně lidské (vinu, lásku)
 • ignorují vše, co vede k reprodukování poezie, hudby a vědy
 • člověk je kvalitativně něčím jiným než strojem soustředěným na řetězce podmíněných a nepodmíněných reflexů
 • optimistický pohled na vnitřní podstatu lidství, lidskost
 • odmítají Freudovu malou důvěru v lidské schopnosti a pesimistické spekulace o lidském osudu
 • zdůrazpují, že lidská povaha je v zásadě dobrá, či přinejmenším neutrální
 • zlé a destruktivní síly jsou způsobeny frustrací
 • lidská povaha zahrnuje obecné možnosti pozitivního růstu a zdokonalování
 • nejobecnějším rysem, obecným znakem lidské povahy, je lidský tvůrčí potenciál (tvořivost)
 • je v potenci každého člověka, takže nevyžaduje zvláštní schopnosti
 • tvořivost je univerzální lidská funkce, vedoucí ke všem formám sebevyjádření
 • tvořivý nemusí být jen hudební skladatel, ale třeba i programátor
 • důraz na studium psychicky zdravých, na zdravou lidskou bytost
 • kritika předpojatosti vůči člověku, pramenící ze studia patologie
 • je chybou soustředit se na slabosti a nedokonalosti člověka a ignorovat lidskou sílu a přednosti
 • je třeba snaha porozumět psychicky zdravým osobám a to ne tak, že je porovnáme s těmi nemocnými
 • nemůžeme porozumět mentální chorobě, dokud neporozumíme zdravé osobnosti
 • téma naplpování sebe sama, které je ústřední, je neodhalitelné studiem narušených jedinců
 • mimořádný ohlas těchto názorů u psychologů v 60. a 70. Letech
 • optimistická alternativa v kontrastu k mechanistickým a dehumanizujícím modelům lidského chování

Pojetí motivace jako hierarchie potřeb

 • Člověk je „potřebujícím organismem“ jenž zřídka dosáhne stavu úplného a celkového uspokojení
 • Je-li jeden typ potřeby uspokojen, objeví se jiný
 • Pro lidský život je příznačné, že lidé si většinou vždy něco přejí
 • Výchozí principy:
 • Antropocentrický
 • Diferenciace lidského motivačního systému od systému subhumánních živočichů
 • Eupsychický
 • Vyžaduje zabývat se nejvyššími schopnostmi zdravého a silného člověka i obrannými mechanismy zmrzačených duší
 • Klasifikační
 • Východiskem klasifikování motivačního života mají být základní cíle a potřeby, jimiž se osobnost vyznačuje (to, co ji táhne, nikoli to, co ji postrkuje)
 • Princip zřetele k vědomé i nevědomé motivaci
 • Vědomé motivy se vztahují spíš k prostředkům, než k cílům
 • Cílem je vždy uspokojení základních potřeb
 • Ty jsou samy o sobě cílem
 • Jsou společné lidem všech kultur
 • Nejdůležitější úloha v motivaci osobnosti náleží potřebám
 • Absence „potřebování něčeho“ má v nejlepším případě krátký život
 • Uspokojená potřeba nemotivuje
 • Potřeby nejsou vždy bezprostředně zřejmé

Základní potřeby podle Maslowa

 • Tento systém potřeb je organizován jako systém hierarchický
 • Všechny potřeby jsou ale potřebami základními
 • Uplatpuje se zde ale i princip funkční autonomie
 • Běžně teprve uspokojení nižších potřeb otevírá zaměřenost na potřeby vyššího stupně
 • Jakmile je ale jednou dosaženo úrovně vyšších potřeb, mohou se tyto potřeby stát autonomními (nezávislými na stupni uspokojování potřeb nižších)
 • Např. někteří kreativní lidé usilují o rozvoj a vyjádření svého talentu navzdory útrapám a sociálnímu posměchu
 • Čím nižší místo daná potřeba zaujímá, tím větší je její síla se prosazovat
 • Pokud je nižší potřeba frustrovaná, jedinec se motivačně vrací na neuspokojenou úrovep a zůstává na ní, dokud není stupep jejího uspokojení přijatelný
Maslow-pyramida.jpg

Fyziologické potřeby

 • Nejzákladnější, nejmocnější a nejnaléhavější
 • Zajišťují biologické přežití člověka jako organismu
 • Potřeba potravy, kyslíku, pohybu, spánku, smyslové stimulace, tepla, vyměšování, odstrapování bolesti atd.
 • Mnohé z nich jsou homeostatické (zajišťují udržení rovnovážného stavu)
 • Pokud je některá z těchto potřeb neuspokojena, velmi rychle začne dominovat

Potřeby bezpečí a jistoty

 • Uhýbání neznámému, neobvyklému a hrozivému, vyhledávání jistoty, stability a spolehlivosti
 • Potřeby dlouhodobého přežití
 • Dobře pozorovatelné u malých dětí
 • Mohou se projevovat i jako snaha najít výnosné zaměstnání, uzavírání pojistek apod.
 • Vznikají a projevují se při konfrontaci s reálnými ohroženími

Potřeby sounáležitosti, náklonnosti a lásky

 • Potřeba někam a někomu patřit, být přijímán a milován a zárovep sám přijímat a milovat
 • Cílem je skupinové příbuzenství, láskyplné vztahy a nalezení místa v rodině i společnosti
 • Hrají významnou roli po celý život
 • Dva druhy lásky:
 • D-láska (nedostatková)
 • Láska z potřeby něčeho, co nám chybí (sebeúcta, sex apod.)
 • Láska sobecká, je spojena s potřebou brát, nikoli dávat
 • B-láska (jsoucí – being)
 • Založená na vážení si druhých osob jako takových
 • Existuje navzdory nedokonalosti druhých
 • Primárně spjatá s pěstováním pozitivní sebeúcty, přijímáním sebe sama a pocitem potřeby zasloužit si lásku druhého
 • Stimuluje individuální rozvoj
 • Odmítá freudovské odvozování lásky a citu ze sexuálního instinktu
 • Hledání intimních vztahů je nejrozšířenější sociální potřebou i strádáním v současnosti

Potřeby uznání, úcty a sebeúcty

 • Potřeba dosahování úspěšného výkonu a potřeba prestiže, ocenění druhými i sebou
 • Dva základní typy:
 • Úcta k sobě samému
 • Ohled na vlastní důstojnost
 • Přání způsobilosti, důvěry, úspěchu, svobody
 • Úcta od druhých
 • Přání prestiže, uznání, reputace, postavení, ocenění a přijetí
 • Uspokojení potřeby sebeúcty -> sebedůvěra, pocit užitečnosti a potřebnosti
 • Frustrace potřeby sebeúcty -> pocity méněcennosti, slabosti, pasivity a závislosti
 • Zdravá sebeúcta
 • Zakládá se na skutečných zásluhách
 • Potřeby sebeúcty ve svém výrazu a intenzitě široce variují
 • Adolescenti – podstatný je souhlas vrstevníků definovaný popularitou
 • Dospělí – podstatné je rodičovství, dobře placená práce a uznávaný přínos
 • V rané dospělosti kulminuje a pak klesá
 • Realističtější pohled
 • Většina dospělých zakusila dostatečné uspokojení této potřeby

Potřeby seberealizace (metapotřeby)

 • Naplnění svých předpokladů a možností růstu a rozvoje
 • Potřeba uskutečnit to, na co daný člověk potenciálně má
 • Ten kdo této nejvyšší úrovně dosáhne, usiluje o plné užití a využití svého talentu, schopností a potencialit
 • Lze jí dosáhnout až po středním věku
 • Souvisejí s ní i další skupiny potřeb
 • Potřeby vědění a porozumění (získávání poznání pro ně samo)
 • Potřeby estetické
 • Seberealizace nemusí nabýt formu tvůrčích či uměleckých snah
 • Důležité je aktualizovat své potenciality co nejlepší realizací své činnosti

Potřeby nedostatkové a potřeby růstové (rozvojové)

 • Svou strukturu potřeb Maslow člení do dvou skupin
 • Potřeby nedostatkové
 • Zajišťují biologické a psychické přežití a uchování jedince
 • První čtyři skupiny potřeb
 • Potřeby růstové
 • Vedou k přesahování přítomnosti, současného stavu člověka a k jeho rozvoji ve směru dosahování nadosobních cílů
 • Potřeba seberealizace
 • K uspokojování růstových potřeb dospěje jen asi 1% lidí
 • Mnozí lidé jsou ke svým možnostem slepí, nerozumí hodnotě seberozvoje nebo mají tendenci pochybovat o svých schopnostech
 • Tendenci k seberealizaci může dusit sociálně kulturní prostředí
 • Lidé potřebují napomáhající společnost
 • Překážkou může být i silný negativní vliv potřeby bezpečí
 • Proces růstu vyžaduje stálou ochotu riskovat
 • Dosažení potřeb seberealizace umožpuje v podstatné míře podřizovat uspokojování nedostatkové motivace cílům vyplývajícím z motivace růstové
 • Jako vzory lidí, kteří dosáhli odpovídající seberealizace uvádí:
 • B. Lincolna, A. Einsteina, T. Jeffersona, W. Jamese a další
 • Potřeby nejsou uspokojovány způsobem „vše nebo nic“
 • Potřeby se překrývají, osoba může být motivována současně více hladinami potřeb
 • Relace orientace na uspokojování základních potřeb:
 • 85% z potřeb fyziologických
 • 70% z potřeb bezpečí a jistoty
 • 50% z potřeb lásky a příslušnosti
 • 40% z potřeb sebe úcty
 • 10% z potřeb seberealizace

Koho rozumět zdravou, plně fungující osobností

 • Realizující se lidé manifestují následujícími rysy:
 • Účinnější vnímání reality
 • Akceptování sebe sama, jiných a přírody
 • Nenucenost (sponteneita), prostota a přirozenost
 • Soustředěnost na problém (úlohu)
 • Potřeba soukromí
 • Autonomie
 • Kontinuální svěžest chápání, vnímání a porozumění
 • Vrcholné či mystické zážitky
 • Sociální zájem
 • Hloubka interpersonálních vztahů
 • Demokratický charakter
 • Rozlišování mezi prostředky a důsledky
 • Filozofický smysl pro humor
 • Tvořivost
 • Odolnost vůči inkulturaci
 • Zdraví lidé s výraznou potřebou seberealizace nejsou andělé
 • Nejsou dokonalí a jsou stejně náchylní k neřestem jako smrtelníci
 • Na vzdory tomu všemu ale vynikají psychickým zdravím
 • K měření seberealizace vytvořil Maslow svůj test: The personal orientation inventory
 • První hlavní škála měří zaměřenost osobnosti dovnitř nebo ven
 • Druhá škála měří zaměření osobnosti na současnost, případně budoucnost či minulost
 • Obsahuje 10 subškál zaměřených na jednotlivé ukazatele seberealizace

K pojímání lidského naturelu

 • Lidé jsou v rozhodování o tom, jaký život povedou, v podstatě svobodní a odpovědní
 • Ústředním rysem lidských bytostí je racionalita
 • Obtížně budeme hledat teoretika osobnosti výrazněji spjatého s idejí holismu
 • Maslow dává větší váhu konstituci
 • Lidská povaha je vrozená, nikoli vytvořená
 • Zdůrazpuje princip změnitelnosti
 • Maslowův přístup odhaluje výrazný příklon k subjektivismu
 • Pro člověka je příznačná jednota proaktivity a reaktivity
 • Svůj přístup zakládá na principu heterostázy
 • Lidé jsou tradičními technikami vědeckého vyšetřování nepoznatelní