Afázie

Verze z 15. 5. 2014, 14:43; Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
 • afázie = poruchy jazyka a řeči

Paul Pierre Brocka

 • roku 1861 demonstruje lézi levé posteriorní oblasti frontálního laloku mozku u svého pacienta "Tan-tan" a vymezuje tak první typ fatické poruchy - motorickou (expresivní) afázii

Karl Wernicke

 • roku 1874 vymezuje druhý klasický typ - senzorickou (percepční) afázii, která obvykle vzniká při poškození posteriorní části levého superiorního temporálního gyru

Arnold Pick

 • psychologické vysvětlení - narušení jazyka je funkcí mentálního vyjádření
 • typy:
 1. expresivni vs. impresivní
 2. frontální vs. temporání (anatomická dychotomie)

Hugo Liepmann

 • motorická nebo senzorická afázie je formou apraxie (motorická) nebo agnózie
 • (senzorická)
 • amnestická (anomická) afázie je jiné lingvistické postižení

Pierre Marie

 • pouze Wernickeova (senzorická) afázie je "pravá"
 • při afázii je obecné postižení intelektu
 • Brockova (motorická)) afázie je kombinací afázie a anartrie (porucha vyslovování, artikulace)
 • systémový přístup

Henry Head

 • afázie je asymbolická porucha
 • popírá intelektový nebo paměťový deficit (pouze jako sekundární)
 • typy:
 1. verbální - snížená produkce, chyby artikulace, problém hláskování a užití čísel
 2. syntaktická - žargon, chybný rytmus, lepší porozumění, narušení vnitřní řeči
 3. nominální - nenachází odpovídající pojmenování
 4. sémantická - nepochopení významu (smyslu) slova

Kurt Goldstein

 • narušení schopnosti vytvoření abstraktního postoje, tedy možnosti vytvářet
 • kategorie, obecné pojmy
 • porucha vnitřní řeči se projevuje hlavně parafáziemi literárními a verbálními
 • obecný intelektový deficit je přítomen u "centrální motorické afázie" a není u transkortikální poruchy

Alexander Romanovič Lurija

 • funkční centra a systémy (Anochin, Asraťjan)
 • pojetí je kombinací anatomického a činnostně-lingvistického přístupu
 • šest základních typů

Roman Osipovič Jakobson

 • afázie je lingvistickým "královstvím" (strukturalista)
 • porucha kontiguity (styčnosti v čase a prostoru) zahrnuje těžkosti kombinování a řazení fonémů nebo slov
 • afázie paradigmatická - vztahy mezi jednotkami téže syntaktické nebo sémantické třídy v daném kontextu navzájem zaměnitelné
 • afázie syntagmatická - vztahy, v nichž jsou jednotlivé prvky ve výpovědi k prvkům předcházejícím a následujícím, spočívajících na linearitě řečí

Norman Gerschwind

 • fluentní (plynulá) a nefluentní řeč
 • afázie je behaviorálně-lingvistická kategorie

Typy afázií

Nefluentní afázie

Globální afázie

 • velmi těžká forma postižení všech řečových funkcí (spontánní řeči, porozumění,
 • pojmenování, opakování)
 • řeč je neplynulá, se ztrátou informace
 • člověk produkuje řečové elementy formou stereotypních vyjádření
 • občas vysloví dobře 2-3 slova
 • někdy i krátké věty
 • často se objeví nadávky a emočně podbarvená slova

Brockova, motorická, expresivní afázie

 • charakterizována narušením řečové produkce a relativně dobře zachovaným porozuměním
 • člověk mluví málo, s velkým úsilím, často zjevnou frustrací
 • sděluje však nějakou informaci
 • obvyklé jsou fonemické parafázie (záměny hlásek)
 • objevují se agramatismy
 • opakování a pojmenování jsou narušeny, ale jsou občas lepší než spontánní řeč

Izolovaná afázie

 • syndromy izolovaného narušení řeči jsou méně časté
 • málo frekventní a aspontánní mluva
 • stejně je tomu u porozumění a pojmenování
 • avšak téměř dokonalé opakování

Transkortikální motorická afázie

 • dobré porozumění
 • dokonalé opakování
 • nízká spontánní řečová produkce
 • příčiny
 • malé léze v bílé hmotě pod motorickou řečovou oblastí
 • superiorní frontální léze, přerušující volní impulsy do řečové oblasti
 • supplementární motorická oblast

Fluentní afázie

Wernickeova, senzorická, percepční afázie

 • plynulá, parafatická řeč
 • narušené porozumění, opakování a pojmenování
 • u některých jedinců velké množství neologických parafázií, vyslovovaných „pod tlakem“ a často bez uvědomování si své řečové nezpůsobilosti
 • často bývají mylně diagnostikováni jako pacienti psychiatričtí
 • logorea - chorobná upovídanost
 • amence - zmatenost

Transkortikální senzorická afázie

 • plynulá mluva
 • dobré opakování
 • slabé porozumění a pojmenování
 • často zařazování jako senzorická komponenta izolovaného řečového syndromu
 • příčiny - těžká atrofie ve frontálních a dolních temporálních oblastech, relativně zachovávající perisylvianní řečovou oblast

Kondukční, převodová afázie

 • relativně plynulé, ale parafatické vyjadřování
 • velmi chudé opakování
 • dobré porozumění

Anomická, amnestická afázie

 • plynulá, často rozvláčná mluva
 • dobré porozumění a opakování
 • narušené pojmenování
 • zřetelně vystupují obtíže v nalézání slov
 • časté jsou opisy
 • problémy při pojmenování zrakových podnětů
 • příčiny - poškození "centra pojmenovávání" v dolní temporoparietální oblasti

Afáziologické testy

Western Aphasia Battery WAB

 • spontánní řeč
 • verbální porozumění - otázky ano - ne, poznání slyšeného, souvislé položky
 • opakování
 • pojmenování - předmětů, slovní plynulost (fluence), doplňování věty, odpovědi
 • čtení - porozumění čtených vět, čtení povelů, psané slovní podněty - přiřazování předmětů, psané slovní podněty - přiřazování obrázků, obrázkový podnět - přiřazování psaných slov, mluvená slova - přiřazování psaných slov, rozlišování písmen, poznání hláskovaných slov, hláskování
 • psaní - psaní na pokyn, psaný popis děje na obrázku, psaní na diktát - nebo názvů předložených předmětů, psaní abecedy a číselné řady, diktování písmen a čísel, opis slov ve větě, poznání hláskovaných slov, hláskování
 • apraxie - horní končetina, obličej, s předměty, komplexní
 • konstrukční, zrakově-prostorové a početní úlohy - kreslení, kostky, počítání, Ravenovy barevné progresivní matice

Boston diagnostic aphasia examination BDAE

Henry Head's T.

 • pojmenování a poznání předmětu
 • čtení a psaní
 • ciferník hodin
 • porozumění (mince v misce)
 • praxe (oko, ucho, lateralita)

Weisburg a McBride's B.

 • spontánní řeč
 • automatické řady
 • pojmenování předmětů a barev
 • opakování
 • porozumění
 • čtení, psaní, počítání
 • performanční inteligenční škály
 • kreslení
 • paměť

Eisenson's examination for aphasia

receptivní:

 • poznání předmětů
 • pojmenování, ukázání, výběr, barvy, čísla, písmena, porozumění čteného

expresivní

 • opakování čísel, slov, počítání, ciferník
 • apraxie

The language modalities T. for aphasia - LMTA

 • psycholingvistická analýza standardizovaným postupem
 • prezentace zraková, sluchová
 • reakce orální, grafická
 • mluva, psaní, výběr
 • počítání
 • hodnocení: správně, chybně
 • fonemické, grafické, syntaktické, sémantické

The minnesota T. for differential diagnostis of aphasia MTDDA

 • 69 testů s 595 položkami
 • potíže sluchové, zrakové a čtené, řečové a jazykové vizuomotorické a psací, číselné a počítací, s tělesným schematem
 • FA: jazyk, zraková diskriminace a poznání a vybavení vizuoprostorové chování, hrubé pohyby řečového svalstva, ekvivalence p.

Schuell's short examination for aphasia

 • vysoké diagnostické a prognostické hodnoty
 • sluchové poznání, podržení, opakování, porozumění
 • čtení - poznání slov, porozumění
 • vyšetření hlavových nervů, senzomotoriky, slovník
 • zrakové poruchy: psaní a kreslení

The functional communication profile FCP

 • pohyby, řeč porozumění, čtení, psaní a počítání
 • profil typu verbální poruchy

The neurosensory center comprehensive examination of aphasia NCCEA

 • 20 jazykových testů a 4 pro vizuální a taktilní funkce
 • vizuální pojmenování předmětu, popis jejich použití, taktilní pojmenování pravou a levou rukou, opakování vět a čísel (i pozpátku), slovní plynulost (začínající určitým písmenem), tvorba věty z daných slov, identifikace předmětu podle pojmenování, token test (krátká v.), čtení, tiché čtení a určení předmětu, vykonání čteného, vizuografické pojmenování
 • psaní názvů předkládaných předmětů, psaní podle diktátu (slov, vět), opsání vět, artikulace (smysluplná i nesmyslná slova)

The porch index of communicative abilities PICA

 • celkem 18 sutestů
 • 4 verbální - popis funkce předmětu a jejího pantomimického předvedení, manipulace se skutečným objektem, pojmenování, porozumění, hlasité čtení, opakování
 • 6 grafických - písemný popis, diktát, psaní hláskovaného slova, opis, obkreslení obrazce
 • typy - těžké obtíže formulace slov, těžká dysartrie, narušení verbální kontroly

The appraisal of language disturbance ADL

 • podle modalit podnětu a odpovědi:
 1. orální - orální: automatická řeč, opakování, opozita, tvorba věty, definování, hledání
 2. orální - vizuální: usazování na předměty, obrázky a slova, porozumění, čtení
 3. orální - pohyb: hlava, kašlání, pískání, bzučení, ukázání části těla, předvedení činnosti
 4. orální - grafická: psaní podle sluchu apod.
 5. pohyb - zrak: porozumění gestům, výběr předmětů, obrázků a slov
 6. zrak - pohyb: předmětová praxe
 7. zrak - orální: čtení, pojmenování
 8. zrak - grafická: obkreslení, psaní názvu předmětu, písemný popis obrázku

The sklar aphasia scale SAS

 • kvantifikuje čtyři hlavní oblasti jazykových dovedností:
 1. sluchové
 2. zrakové
 3. orální
 4. grafické

The aphasia language performance scales ALPS

 • 4 desetipoložkové škály - porozumění, mluvení, čtení a psaní

The western aphasia battery WAB

 • spontánní řeč, porozumění, opakování, čtení, psaní, praxe, počítání, kreslení, kostky apod.

Reference