Albert Bandura

Život

 • Narozen v Atlantě (Kanada)
 • Syn farmáře ukrajinského původu
 • Navštěvoval malotřídní školu a v létě pracoval na silnicích a v pustinách
 • Graduoval na univerzitě v Britské Kolumbii, doktorát získal na univerzitě v Iowě
 • Působil na klinice vnitřního lékařství a na katedře psychologie
 • Zabýval se problematikou agresivity a vývojem sexuálních rolí
 • Rozvíjel přístup sociálně kognitivního učení
 • Na řadě publikací mu pomáhal doktorand R. H. Walters
 • Jeho stěžejní dílo Principles of Behavior Midification (1969) je přehledem a analýzou psychologických principů ovládajících chování
 • Ovlivnil hlavně klinickou a vývojovou psychologii
 • Nějaký čas byl presidentem APA


Teorie - Sociálně kognitivní teorie osobnosti

 • Psychodynamické teorie neberou v úvahu mimořádnou komplexnost a různorodost odezvy člověka na životní realitu
 • Pudy a motivy nemohou vysvětlit variaci ve frekvenci a síle určitého chování v rozdílných situacích a ve vztahu k různým lidem
 • Pokroky v teorii učení přesunuly ohnisko kauzální analýzy z hypotetických vnitřních sil k vlivům prostředí
 • Radikální behaviorismus opomíjí determinanty lidského chování pramenící z kognitivně generovaných procesů
 • Lidé mají vyšší schopnosti, které jim umožpují předvídat výskyt událostí a vytvářet prostředky kontroly nad tím, čím je jejich každodenní život ovlivněn
 • Nejsou autonomní činitelé, řízení intrapsychickými silami
 • Nejsou ani jednoduché mechanické transportéry, oživené vlivy prostředí

Vzájemný determinismus

 • Zdrojům a příčinám fungování člověka lze porozumět postižením kontinuální vzájemné interakce behaviorálních, kognitivních a environmentálních vlivů
 • Dispoziční a situační faktory jsou pojímány jako navzájem závislé zdroje chování
 • Triadický model: (každá ze tří proměnných může ovlivpovat ostatní dvě)
 • Zjevné chování
 • Vlivy prostředí (odměny, tresty)
 • Osobní faktory (názory, očekávání, percepce sebe sama)
 • Lidé jsou jak produkty, tak i producenti prostředí
 • Vzhledem k obousměrnosti vlivů mezi zjevným chováním a okolnostmi prostředí
 • Lidé mají mimořádnou schopnost užívat symboly a tak i tedy myslet, tvořit a plánovat
 • Schopnost představit si budoucí výsledky vede k tomu, že je vkládáme do současných motivátorů chování
 • Uznává význam vnějšího posilování
 • Nepovažuje je ale za jediný způsob, jímž je chování získáváno, udrženo a měněno
 • Lidé se mohou učit i pozorováním, nasloucháním a četbou o chování druhých
 • Chování je reguováno širokým rozsahem anticipovanch důsledků
 • Mnohé chování je získáno vlivy příkladů
 • Důraz na učení pozorováním a příkladem
 • Specifický rys Bandurovy teorie

Schopnost autoregulace

 • Zdůrazňuje úlohu autoregulace jako jedinečné lidské schopnosti
 • Tato schopnost se prosezuje při:
 • Uspořádávání svého prostředí
 • Vytváření kognitivních podpor
 • Postihování možných důsledků svých vlastních aktivit
 • Autoregulační funkce mají externí původ (jsou vytvářeny vlivy prostředí)
 • Vyšší intelektová schopnost symbolického myšlení umožpuje člověku ovlivpovat vnější prostředí
 • Pomocí verbální a imaginativní reprezentace zpracovává a uchovává zkušenosti a zážitky (vodítka pro budoucí chování)
 • Umožpuje vytváření behaviorálních strategií, směřujících k dlouhodobým cílům
 • Možnost řešení problémů bez zjevného chování založeného na systému pokusů a omylů
 • Možnost předvídat důsledky chování a podle toho modifikovat své chování

Pozorování modelů pro chování

 • Verbální zprostředkování informací, pozorování chování druhých lidí jako případných vhodných modelů pro vlastní chování
 • Základ, na kterém se u lidí získává a rozvíjí většina jejich komplexního chování
 • Možnost realizace všech fenoménů učení, které by jinak pramenily z přímé zkušenosti
 • Na principech modelování se mohou rozvíjet i inovační strategie chování
 • Učení pozorování může vést ke zcela rozdílným stylům chování
 • Pozorováním chování druhých si člověk vytváří kognitivní představy
 • Kódované informace, jak určité chování realizovat a jak nikoli
 • Při následných příležitostech pak slouží jako vodítko pro jeho vlastní aktivity
 • Možností učení z příkladů je člověk ušetřen břemene omylů a šetří čas
 • Konstruktivní proces aktivního posuzování
 • Tento proces je řízen čtyřmi navzájem spjatými komponentami či procesy:
 • Pozornost – pozorování modelového chování
 • Paměť – zapamatování a udržování dříve pozorovaného mentálního chování
 • motorická reprodukce – přenes kódované paměti do nových vzorců odezvy
 • motivace – realizace modelového chování při potenciální přítomnosti posílení

K vymezení lidského naturelu

 • Centrální místo v Bandurově sociálně kognitivní teorii má kognice a s ní spjatý předpoklad racionality

Doporučená literatura

 • Bandura, A., & Walters, R.H. 1959. Adolescent Aggression. Ronald Press: New York.
 • Bandura, A. 1962. Social Learning through Imitation. University of Nebraska Press: Lincoln, NE.
 • Bandura, A. 1969. Principles of behavior modification. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Bandura, A. 1971. Psychological modeling: conflicting theories. Chicago: Aldine·Atherton.
 • Bandura, A. 1973. Aggression: a social learning analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. 1975. Social Learning & Personality Development. Holt, Rinehart & Winston, INC: NJ.
 • Bandura, A., & Ribes-Inesta, Emilio. 1976. Analysis of Delinquency and Aggression. Lawrence Erlbaum Associates, INC: New Jersey
 • Bandura, A. 1977. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. 1986. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. 1997. Self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman.