Autorské dílo: Porovnání verzí

m
 
Řádka 55: Řádka 55:
 
umělecké dílo
 
umělecké dílo
 
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]
 
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]
[[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
 
 
[[Kategorie:Vydavatelství / nakladatelství a legislativní otázky]]
 
[[Kategorie:Vydavatelství / nakladatelství a legislativní otázky]]

Aktuální verze z 8. 10. 2018, 18:47

Autorské dílo je předmětem ochrany autorského zákona a je autorským zákonem definováno. Autorským zákonem se myslí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon), který přijal Parlament České republiky dne 7. dubna 2000 s účinností od 1. prosince 2000.[1]

Autorské dílo je dílo literární, dílo umělecké nebo dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora (fyzické nebo právnické osoby) a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.[2] Autorské dílo naopak není námět, myšlenka, postup, princip, metoda, teorie, vzorec, pouhý údaj sám o sobě, denní zpráva, objev nebo statistický graf. Pod ochranu autorského zákona spadá jak dílo dokončené, tak jeho části v průběhu tvorby, včetně názvů a jmen postav.

Druhy autorských děl

Výčet možných děl, jak je uvádí autorský zákon, je pouze orientační. Autorským dílem se může stát jakýkoliv druh díla, který bude splňovat pojmové znaky autorského díla. Vznik nových druhů autorských děl můžeme očekávat s rozvojem nových technologií.[1]

Symbol osobnostních nebo majetkových práv k dílu
 • umělecké dílo
 • vědecké dílo
 • slovesné dílo
 • hudební dílo
 • dramatické dílo
 • hudebně dramatické dílo
 • choreografické dílo
 • pantomimické dílo
 • fotografické dílo
 • audiovizuální dílo
 • kinematografické dílo
 • výtvarné dílo
 • malířské dílo
 • grafické dílo
 • sochařské dílo
 • architektonické dílo
 • dílo užitého umění
 • kartografické dílo
 • počítačový program[3]

Volné dílo

Autorské dílo, jehož majetková práva nejsou chráněna. Nejčastější případy volného díla jsou taková díla, u kterých vypršela doba ochrany. Například mohlo uplynout 70 let od smrti posledního autora. Volné autorské dílo se může volně používat, jen musím být dodrženy podmínky, že si dílo nikdo nesmí osvojit.[4]

Autorská díla na internetu

V posledních letech roste potřeba fyzických i právnických osob prezentovat své produkty a služby prostřednictvím webových stránek. Tyto prezentace obsahují texty, obrázky nebo videa. Musíme mít na paměti, že i tyto věci naplňují znaky autorské díla a tudíž spadají do autorského zákona.[5]

Vlastní autorské dílo a souhlas třetí osoby

I když prezentace je naše autorské dílo (text, obrázek, video) může nastat situace, kdy musíme respektovat omezení autorských práv. Může se stát, že je prezentaci použito video obsahující výrobek jiné společnosti. To už je dílo jiné osoby. Dále to může být fotografie zobrazující jinou fyzickou osobu. V těchto případech je nutné požádat o souhlas dotyčné osoby, která je vlastníkem produktu nebo je zachycena na fotografii.[5]

Cizí autorské dílo a souhlas jeho autora

Ve své prezentaci také můžeme použít autorská díla jiných autorů i zde platí, že je potřeba souhlas autora. Výjimkou z toho pravidla jsou volná díla. Díla, u kterých uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Tyto díla může tak každý svévolně použít.[5]

Stává se, že do své prezentace stáhneme text, obrázek, video z jiného internetového zdroje a původní zdroj neuvedeme. Pokud tuto prezentaci umístíme na svůj web je možné riziko odhalení a následné postih může být vysoký. Pokud použijeme autorské dílo bez svolení autora, dopouštíme se tím protiprávního jednání, které může být posuzováno i jako trestní čin. V internetovém prostředí jsou používány speciální vyhledávací softwary, které jsou schopné autorské dílo lokalizovat.[5]


Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 Autorské dílo: Wiki knihovna. 2012. Dostupné také z: http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Autorské_dílo
 2. Předmět autorského práva: Autorské právo. 2016. Dostupné také z: http://autorske-pravo.info/predmet-autorskeho-prava
 3. Autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [online]. [cit. 2015-10-13]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/viewfile.aspx?type=c
 4. Volné dílo: Wikipedie. 2016. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Volné_dílo
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 ANDREA, Kopečková. Autorská díla na internetu: epravo.cz. 2015. Dostupné také z: https://www.epravo.cz/top/clanky/autorska-dila-na-internetu-98978.html

Související články

Klíčová slova

umělecké dílo