Bezpečnost, ochrana

Knihovny, podobně jako jiné organizace, dbají dobrovolně z vlastní vůle a povinně na základě zákonů a vyhlášek, o bezpečnost, která má různé podoby. Knihovny dbají o ochranu zdraví a života svých zaměstnanců a návštěvníků, chrání svůj majetek proti požáru a proti nečekaným událostem pojištěním, dbají o informační bezpečnost, hlavně o ochranu osobních údajů a kybernetickou bezpečnost.

Definice bezpečnosti

„Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a sekundární adaptace.“[1]

Bezpečnost a ochrana zdraví a života

Zaměstnanci

Dobré a zdraví neohrožující podmínky předpokladem spokojenosti zaměstnanců, která se odráží v kvalitě práce[2]. To je důvod, proč správný management o BOZP na pracovišti dbá. Bezpečnost a ochrana zdraví je součástí pracovního práva, tudíž je management povinen o BOZP dbát i na základě zákona. Ochrana zdraví obsahuje zejména normy hygienické, ergonomické, jejichž dodržování vede ke snižování rizik poškození zdraví. Nedodržování zákonných norem BOZP může vést k finančním sankcím pro instituci a finanční náhradě pro poškozeného zaměstnance. V neposlední řadě je instituce povinna napravit situaci vzniklou nedodržováním norem. Hlavními zákony (ve znění pozdějších předpisů) jsou:

Návštěvníci

Dbát o ochranu a zdraví návštěvníků je pro jakoukoliv instituci výhodné ekonomicky, protože rozumné nastavení ochrany je finančně levnější a hlavně morálně přijatelnější, než možné náklady na soudní řízení a odškodnění v případě škody na zdraví či životu návštěvníka. Knihovny v rámci knihovního řádu upravují práva a povinnosti návštěvníků knihovny. Povinností návštěvníka může být i vyhnout se chování, které by mohlo vést k úrazu, narušovat hygienické a ergonomické prostředí knihovny. Kupříkladu obtěžování okolí zápachem, nebo hlučným hovorem. Porušování knihovního řádu návštěvníkem může vést k dočasnému nebo trvalému odepření služeb pro konkrétního narušitele.

Ochrana majetku

Management knihovny obvykle spravuje cizí majetek. Takže je ze zákona povinen ho řádně spravovat. Porušení této povinnosti vedoucí ke škodě je v určitých případech i trestný čin (§ 220 trestního zákoníku 40/2009 Sb.)

Požární bezpečnost

Je součástí plánování pro případ katastrof a pohrom. Hlavními relevantními zákony jsou:

  • o požární ochraně (133/1985 Sb.)
  • zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.)

Pojištění majetku

Jedná se o soukromoprávní smlouvu mezi knihovnou a pojišťovací institucí.

Informační bezpečnost

V době informační společnosti nemalá část knihoven vede katalogy v elektronické podobě a zpřístupňuje je přes internet na OPACu. Znepřístupnění elektronických služeb, knihovního systému může pro knihovnu znamenat přerušení její faktické činnosti. Proto je třeba chránit prvky výpočetní techniky knihovny a současně zabránit narušení uložených a zpracovaných informací.

Ochrana osobních údajů

Knihovny jsou podle zákona o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) správci a obvykle i zpracovateli osobních údajů svých uživatelů a zaměstnanců. Ze zákona mají tedy povinnost údaje chránit před zneužitím nebo poškozením.

Kybernetická bezpečnost

Je „souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků směřujících k zajištění ochrany kybernetického prostoru“[3]. Knihovny musí chránit počítače zaměstnanců, počítače určené pro návštěvníky a také hardware síťové infrastruktury.

Odkazy

Reference

  1. Ministerstvo vnitra České republiky. Bezpečnost [online]. © 2014 [cit. 2014-05-26]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/pojmy-bezpecnost.aspx
  2. DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost práce - nedílná součást života: učební manuál. Vyd. 1. Praha: ČMKOS, 2008, s. 7. ISBN 978-80-903917-9-6.
  3. JIRÁSEK, Petr, Luděk NOVÁK a Josef POŽÁR. Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti: Cyber security glossary. 2., aktualiz. vyd. Praha: Česká pobočka AFCEA, 2013, s. 57. ISBN 9788072513970.

Použitá literatura

  • ČERMÁK, Jaroslav. Bezpečnost práce: aktualizované okruhy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Praha: Eurounion, 2006, 721 s. ISBN 80-731-7051-5.
  • DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost práce - nedílná součást života: učební manuál. Vyd. 1. Praha: ČMKOS, 2008, 172 s. ISBN 978-80-903917-9-6.

Klíčová slova

informační bezpečnost, ochrana