Difusionismus a jeho vliv na bádání o počátcích Egypta

Difusionismus

Difusionismus je směr, který vznikl na konci 19. století na základě snahy vysvětlit některé podobnosti mezi různými kulturními fenomény takzvaných primitivních národů. Tato nauka se snaží podobnosti vysvětlit kontaktem mezi jednotlivými civilizacemi a etniky. Difusionismus předpokládal, že i přes velkou vzdálenost byly kulturní celky schopny skrze agenty a emigranty myšlenkové výměny. Důležitým fenoménem je zde tedy prostor. Difusionismus si našel mezi egyptology své následovníky, patřil mezi ně například William Matthew Flinders Petrie, který stejně jako ostatní jeho kolegové zastával teorii o Dynastické rase.

Flinders Petrie

Dynastická rasa

William Matthew Flinders Petrie[1] svou teorii postuloval na základě rukojeti nože z Gebel el- Araku. Tato slonovinová rukojeť je pokrytá vyobrazením, které Petrie interpretoval jako bitvu mezi dvěma různými etniky, druhou stranu rukojeti interpretoval jako vládce zvířat, a přičítal mu podobnost se zobrazením v Elamu, Mezopotámii i Řecku [2]. Pro další teorie se opírá o mytologické ukotvení. Vychází ze staroegyptského námětu boje Hora se Sutechem , bitvy zobrazené na prehistorických artefaktech vykládá jako boj Horova kmene, podle něj pocházející z Elamu se Sutechovým kmenem, dle něj z Puntu . Dynastická rasa, jež vyhrála, tedy dle něj kmen Hora ovládla kulturně Egypt, přičítá jí dokonce podíl na vzniku písma.

Walter Emery, který se prozkoumal pohřebiště 1.dynastie v Sakkáře, se domníval, že některé z kulturních změn mohly být způsobeny přísunem obyvatelstva skrze oblast nilské delty, nicméně podotýká, že stopy této výměny nejsou možné archeologickou praxí s jistotou doložit. Nově příchozí obyvatelstvo spatřuje v monumentální architektuře, kdy některé stavební prvky vážily až 3 tuny, tedy manipulace s nimi musela být velmi náročná. V tomto časovém horizontu předpokládá také velmi rozvinutý písemný systém, administrativu a také velkou řemeslnickou zručnost, která odrážela i nové postupy jak nakládat s mědí atd. Výborným dokladem pro Dynastickou rasu je dle něj také pohřební ritus. Na sklonku predynastického a dynastického období se setkáváme se snahou běžného obyvatelstva připodobnit své pohřby hrobkám elity. Tento fakt dle něj dokládá, že zde byla nadřazená rasa, u které přiznával pravděpodobný vliv Asie, nicméně si cestu těchto „osadníků“ představuje jako nepřímou. Domnívá se, že byli cestou ještě afrikanizováni a do Egypta se již dostali s kulturním zázemím jak mezopotámského, tak afrického kulturního celku.[3]

Antropolog Elliot Smith již v úvodu své práce The Ancient Egyptians and the Origin of Civilization píše, že se snaží zapracovat nové poznatky a přístupy vědy. Ve své studii zohledňuje také měření lebek, a dochází k závěru, že všechny kultury, které mají monumentální architekturu, postavila stejná rasa a tedy, že byli nějakým způsobem navázáni na Staroegyptskou kulturu. Dokonce předpokládal, že Egypt byl předobrazem, ale de facto i původcem všech civilizací. Egyptu přičítá i objevení zpracování mědi. Vyděluje Středomořskou rasu, jejíž první příslušníci dle jeho názoru byli Proto–Egypťané[4], ti pak přenesli své zvyky a přesvědčení do Evropy. Své teorie postuloval na základě měření lebek tělesných ostatků příslušníků starověké civilizace. Tato výměna neměla být uskutečněna násilnou cestou, ale skrze výchovu. U obyvatel Nubie popírá možnost, že by zde mohlo vytvořit místní negroidní obyvatelstvo, ale předpokládá její zavlečení od Proto-Egypťanů. Příchod nové rasy, kterou nazval Armenoidní, je dle něj jasná nejen z kulturních změn, ale také ji zachytil na pohřebištích, kdy se domnívá, že nově příchozí lidé měli větší mozkovnu. Snažil se doložit také jiný tvar lebky a ten se snaží nalézat i na reliéfech s vyobrazením starověkých Egypťanů a sochách. Domníval se, že tito lidé přišli ze severu. Možná jen z oblasti Sinaje. Nicméně na rozdíl od ostatních badatelů se domníval, že Sumer a Elam nebyl ten, kdo do Egypta přinesl kulturu, ale naopak. Navíc tito lidé dále dle něj migrovali do Evropy.

  1. PETRIE W.M.F. 1939: The Making of Egypt
  2. PETRIE W. M. F. 1920: Prehistoric Egypt
  3. EMERY W.B. 1952: Saqqara and the Dynastic Race
  4. ELLIOT SMITH G. 1923: The Ancient Egyptians and the Origin of Civilization