Gordon W. Allport

Verze z 4. 2. 2014, 02:53; Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Život

 • Narozen v Indianě jako nejmladší ze 4 bratrů
 • Otec byl venkovský lékař, rodinný život byl příznačný důvěrou a city
 • Mladý Allport byl sociálně izolované dítě dovedné ve slovech, ale ubohé ve sportu
 • Studoval na Harvardu, kde chodil i na kurzy psychologie
 • Až později studoval postgraduálně psychologii a získal doktorát
 • Studoval i na univerzitách v Evropě
 • Působil na Harvardu, kde otevřel první kurz psychologie osobnosti v USA
 • Stal se docentem a následně profesorem, na Harvardu působil až do smrti
 • Byl označován děkanem amerického studia osobnosti
 • Publikace:
 • Personality: a psychological interpretation
 • Pattern and growth in personality
 • The person in psychology: selected essays
 • Osobnostní testy:
 • The A – S reaction study
 • A study of values

Co je to osobnost?

 • Spojil Sternovy teze s fenomenologií a humanistickou psychologií
 • Za východisko teorie osobnosti pojímá ideu že: předmětem vědy o osobnosti je porozumění její individualitě, jejím interpretacím
 • Analyzoval 50 různých definic aby získal tu svou
 • Osobnost je dynamická organizace těch psychofyzických systémů organizmu, jež determinují jeho charakteristické chování a myšlení.
 • Dynamická organizace
 • Lidské chování se stále vyvíjí a mění
 • Existuje základní struktura jež integruje a organizuje různé elementy
 • Psychofyzické systémy
 • Je nezbytné brát v úvahu elementy „mysli“ a „těla“
 • Determinují
 • Osobnost obsahuje determinující tendence, jež dají podnět k takovým akcím, jimiž se odhaluje pravá povaha individua
 • Charakteristický
 • Svrchovaný význam přisuzovaný jedinečnosti jednotlivé osoby
 • Chování a myšlení
 • Pokrývá vše, co osoba dělá
 • Odmítá užívat pojmy „temperament“ a „charakter“ jako synonyma pro pojem osobnosti
 • Charakter
 • Systém hodnot, k nimž aktivity osobnosti směřují
 • Temperament
 • Surový materiál, na němž je osobnost utvářena
 • Jeden z aspektů vrozené výbavy limitující vývoj osobnosti

Koncepce rysu

 • Staví se proti nomotetické koncepci osobnosti
 • Předpokládá, že každý člověk jedná konzistentním, ale odlišným způsobem než jiný
 • Rys považuje za validní jednotku analýzy toho, jací lidé jsou a jak se navzájem od sebe odlišují
 • Rys = predispozice jednat v širokém rozsahu situací a napříč času relativně stejným způsobem
 • Psychologické entity, které činí mnohé podněty i mnohé odpovědi rovnocennými
 • Rovnocennost podnětů a odpovědí je sjednocena a zprostředkovaná rysem
 • Rysy osobnosti jsou zapuštěny do sociálních situací
 • Nečekají až budou vnějšími podněty probuzeny
 • Rysy a situace jsou navzájem funkčně závislé a determinují chování
 • 8 základních kriterií pro vymezení rysu osobnosti (rysy rysů)
 • Rys osobnosti je reálnou, vitální částí její existence
 • Rys je obecnější než zvyk, ukazuje stálé a obecné charakteristiky chování
 • Rys je dynamický, determinuje chování a motivuje ho
 • Rys lze empiricky zjistit (odvození pomocí statistických technik)
 • Rys je jen relativně nezávislý na jiných rysech, neexistují hranice oddělující jeden rys od druhého
 • Rys není synonymem pro morální či sociální názor
 • Na rys lze pohlížet jak z hlediska osobnosti tak z hlediska jeho distribuce v rámci celé populace
 • Akty a zvyky nejsou důkazem existence rysu
 • někdy hýbe chováním spíše sociální situace než osobní rysy

Obecné rysy a individuální dispozice

 • Obecné rysy (jinak také dimenzionální či nomotetické)
 • Ty rysy, ve kterých je možno lidi mezi sebou navzájem porovnávat
 • Nejsou skutečnými rysy, jsou jen rysy zaměřené na aspekt individuální dispozice
 • Individuální dispozice (původně individuální nebo morfologické rysy)
 • Rysy „skutečné“
 • Charakterizují pouze a jen danou osobnost
 • Nelze s nimi zacházet přesným metrickým způsobem vzájemného porovnávání jednotlivců
 • Hierarchie dispozic:
 • Dominující (kardinální)
 • Pronikavé a vysoce zobecněné
 • Člověk je jejich vlivem vždy poznamenán
 • Vyznačuje se jimi jen málo lidí
 • Centrální
 • Jsou méně pronikavé, ale stále zcela obecné charakteristiky osoby
 • Takové atributy, které se zmipují v doporučujících dopisech (přímý, pozorný, komunikativní atd.)
 • Lze je snadno postřehnout, ale je jich jen málo
 • Sekundární
 • Méně nápadné, významné, zobecnitelné i konzistentní a málo relevantní k definování osobnosti
 • Např. preferování potravy a oblečení

Proprium: vývoj „jáství“

 • Allport viděl nezbytnost vymezit všezahrnující konstrukt, jako je self, ego či styl života
 • Tyto termíny ale považuje za nejasné a dvojznačné
 • Pojem proprium
 • Pozitivní, kreativní, o vývoj usilující, vpřed se pohybující lidská podstata, součást subjektivního zážitku = jáství
 • 7 aspektů jáství zahrnujících vývoj propria od dětství do dospělosti
 • Vědomí tělesného Já – tělesné self
 • Kojenec (1. Rok života)
 • Vědomí tělesných pocitů
 • Dítě začíná odlišovat sebe od ostatních objektů
 • Vědomí identity Já – self-identita
 • Kontinuita self, přestože dochází ke změnám
 • Dítě začne chápat že navzdory změnám bude stále tou samou osobou
 • Vědomí sebeúcty – self-esteem
 • Hrdost na svůj výkon, dosahování
 • Rozvíjí se ve 3. Roce života
 • Závisí na úspěších dítěte a stává se významným zdrojem upevpování sebeúcty
 • Extenze vědomého Já – self-extense
 • Self zahrnuje relevantní aspekty sociálního a fyzického prostředí
 • Kolem 4-6 let
 • Dítě si začíná uvědomovat že mu záleží i na jistých aspektech jeho prostředí, včetně lidí
 • Vědomí obrazu o sobě, sebepojetí – self-image
 • Cíle a aspirace začínají reflektovat očekávání významu druhých
 • Kolem 5-6 let
 • Dítě ví co od něj okolí očekává
 • Vědomí Já jako racionální klenba
 • Abstraktní porozumění, logické aplikování při řešení každodenních problémů
 • 6-12 let
 • Vědomí racionální schopnosti nalézt řešení životních problémů a účinně se vyrovnávat s reálnými nároky
 • Propriové směřování (snažení, usilování)
 • Sjednocený smysl self a plánování dlouhodobých cílů
 • Adolescence
 • Klíčovým problémem je výběr životní kariéry a dalších životních cílů
 • Sledování dlouhodobých cílů
 • Smysl pro zaměřenost úsilí na cíle
 • Uvědomění si účelu života a jeho záměru
 • Konečným stadiem vývoje propria je sjednocená lidská schopnost sebe-poznání a sebeuvědomění

Funkční autonomie v dospělosti: minulost je minulost

 • Normální zdraví dospělí jedinci jsou motivováni svou orientací na určité hodnoty a svým vlastním systémem zájmů
 • Tímto se staví proti psychoanalýze i behaviorismu
 • Pojímá osobnost jako dynamicky motivovaný a rozvíjený systém
 • Čtyři požadavky, s nimiž se musí každá teorie motivace vyrovnat
 • Musí pochopit současné motivy
 • Poznatky o minulosti jsou bezcenné, pokud nejsou zárovep současnými motivy
 • Musí uznat existenci mnoha druhů motivů
 • Motivy jsou tak rozmanité, že jim nelze porozumět redukováním na jeden jediný
 • Musí uznat dynamickou sílu kognitivních procesů
 • Uvažovat i dlouhodobé cíle osobnosti, její hodnoty a záměry
 • Musí uznat konkrétní jedinečnost motivů
 • Jedinečný způsob jakým motivy fungují v životě jedince
 • Pojetí funkční autonomie tato kriteria naplpuje
 • Zdůrazpuje význam sjednocené životní filozofie
 • Hodnoty – základní přesvědčení daného jedince o tom, co je a co není v životě skutečně důležité
 • Od Sprangera převzal následující typy hodnotových orientací, používá je ale vlastním způsobem (základní alternativy hodnot):
 • Teoretický
 • Ekonomický
 • Estetický
 • Sociální
 • Politický
 • Náboženský

Zralá osobnost

 • Odmítal že zralí a nezralí lidé mají něco společného
 • Osobní zralost pojímá jako výsledek kontinuálního životního procesu (stávání se)
 • Vymezení rozdílu mezi zdravou a nezdravou osobností:
 • Zdravá (zralá) osobnost – funkčně autonomní, motivovaná vědomými procesy
 • Nezralá (neurotická) osobnost – ovládána nevědomými motivy
 • Šest atributů charakterizujících zralou osobnost
 • Široké vědomí Já
 • Schopnost vroucích sociálních interakcí
 • Důvěrnost (intimita) – hluboká láska k blízkým
 • Soucit – scopnost člověka tolerovat rozdíly
 • Vykazuje emocionální jistotu a sebedůvěru
 • Vykazuje reálné percepce a dovednosti
 • Vykazuje sebenáhled a humor
 • Má sjednocenou filozofii života

K pojímání lidského naturelu

 • Zdůraznění principu svobody
 • Lidské bytosti fungují racionálně
 • Jeho teorie je spletitým propojením holistických a elementaristických přístupů
 • Předpokládá dokonalou vyváženost role konstituce a prostředí
 • Změnitelnost a neměnnost mají v jeho koncepci stejné zastoupení
 • Zdůrazpuje jedinečnost
 • Psychologie se stane plně vědeckou jen když bude s to zacházet s problémy individuální jedinečnosti
 • V jeho koncepci je obsaženo hledisko proaktivity
 • Lidé žijí ve světě budoucích cílů, životních ambicí a z nich pramenících snah
 • Jeho přístup staví na principu heterostázy
 • Věda sama o sobě nemůže dospět k úplnému porozumění lidské povaze
 • Zdůrazpuje heuristický realismus
 • Hlavní překážkou v odhalování lidské povahy je skutečnost, že rysy nejsou přímo pozorovatelné