Grafické zobrazení dat

Verze z 5. 6. 2014, 14:37; Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Grafy a tabulky[1][2][3] jsou velmi užitečným nástrojem pro přehledné a jasné zobrazení získaných dat. Umožňují nám rychlou orientaci v datech a také nám můžou napovědět, jak s daty dále naložit (např. jaký způsob testování by byl vhodný). Na výběr máme z mnoha různých grafů, ale ne každý se nám bude hodit pro naše data. Při výběru se totiž musíme řídit jejich specifickou funkcí a druhem dat, která máme k dispozici[4].
Na co je třeba dávat pozor:

 • Grafické znázornění kategorických proměnných a spojitých proměnných je odlišné
 • Několik způsobů označení pro osy v grafech
Obyčejné označení Název souřadnic Alernativní název
vodorovná osa osa x abscisa
svislá osa osa y ordináta

(Walker, 2013, str. 84)

Tabulky

Použití:

 • Základní numerické zobrazení, při kterém se v souboru přítomné hodnoty kvantitativní proměnné setřídí a pro každou hodnotu se zjistí její absolutní i relativní četnost, dále i absolutní a relativní kumulativní četnost.
 • Aby tabulka nebyla příliš rozsáhlá je možné získané hodnoty setřídit do tříd s vhodnou délkou intervalů -> tabulka má tolik řádek, kolik tříd se vytvořilo.

Absolutní četnost: četnost jednotek statistického souboru Relativní četnost: podíl absolutní četnosti ku celkovému rozsahu souboru Kumulativní četnost: postupné přičítání absolutních a relativních četností Příklad tabulky (http://www.pedf.cuni.cz/kpsp/skalouda/frekvencni.doc) Tab. 1: Zobrazení dat v tabulce[5]
V některých případech jsou kumulativní četnosti uváděny v procentech, tedy ve stonásobcích relativních četností.

Sloupcový graf

 • Znázornění četnosti pozorovaných kategorií
 • Znázornění průměrných výsledků pro různé kategorie

Proměnné:

 • osa x: kategorická proměnná
 • osa y: spojitá proměnná

Sloupce se nesmí vzájemně dotýkat (odlišuje ho to od histogramu)[4]
Sloupcový graf Obr. 1: Sloupcový graf

Histogram

 • Znázorňuje rozptýlení jednotlivých výsledků kolem určitého rozpětí neboli distribuci dat

osa x a osa y: vždy spojitá proměnná osa x: měřená proměnná (např. výška, váha, výsledek testu) osa y: četnost sledované proměnné

 • Je důležité zvolit vhodný počet tříd neboli šířku intervalu

Sloupce se vzájemně dotýkají, jelikož se jedná o spojité výsledky! Histogram Obr. 2: Histogram

Číslicový histogram (stem & leaf plot)

 • Názorně zprostředkovává informaci o distribuci údajů zkoumané proměnné (stejně jako histogram), vhodný pro zobrazení víceciferných statistických znaků
 • Z tohoto grafického uspořádání lze zpětně rekonstruovat původní údaje
  • stonek (stem) – vedoucí číslice
  • list (leaf) – následující číslice
 • Každý vstupní číselný údaj je rozdělen na stonek či kmen -> číslo 75 má stonek 7 a list 5. V každém řádku je uvedena četnost odpovídající danému stonku, stonek a k němu příslušné hodnoty listů uspořádané podle velikosti. Na každém stonku je tolik listů, kolik do něho patří čísel.

Číslicový diagram Obr. 3: Číslicový histogram

Koláčový graf

 • Znázorňuje, jak se jedna věc rozkládá do menších částí
  • Celý kruh zobrazuje úplnou množinu údajů a jeho jednotlivé výseky ukazují proporce, v jakých se určitá úroveň sledované proměnné vyskytuje
 • Nejvhodnější pro nominální měření reprezentující kvalitativně odlišné kategorie (např. psychologové – úředníci – učitelé)

Nesmí se použít pro znázornění výsledků (tři skupiny lidí nelze zakreslit třemi výseky, z nichž každý ukazuje výsledek jedné skupiny)! Koláčový graf Obr. 4: Koláčový graf[6]

Bodový graf

 • Znázornění dosaženého výsledku při dvou současných měření
  • osa x a osa y: spojitá proměnná
 • Graf znázorní body v průsečíku číselných hodnot x a y kombinací daných hodnot do jednoho bodu
 • Vhodné při korelacích ke sledování vztahu mezi dvěma rozdílnými hodnotami

Bodový graf Obr. 4: Bodový graf[7]

Spojnicový/čárový graf

 • Znázorňuje, jak se mění hodnoty napříč kategoriemi nebo podél řady
  • osa y: hodnoty proměnné (např. druh výsledku nebo počet lidí)
  • osa x: zobrazuje rovnoměrně rozmístěné kategorie dat v logické posloupnosti

Na rozdíl od sloupcového grafu, kde osa x představuje oddělené kategorie!
Bodový graf zobrazuje na dvou osách jednu sadu dat! Spojnicový graf Obr. 5: Spojnicový graf[8]

Kvartilový graf (boxplot)

 • (Krabicový graf s anténami)
 • Znázorňuje centrální tendence dat a jejich rozptýlenost - uvádí medián, kvartily a nejmenší a největší hodnoty
 • Umožňuje posouzení zešikmení a přítomnost odlehlých hodnot

Krabička (box) obsahuje 50% dat a je mediánem rozdělena na dvě části. Dolní hrana boxu je určena dolním (prvním) kvartilem s relativní četností 0.25 a horní hrana třetím kvartilem, který odpovídá hodnotě s kumulovanou relativní četností 0.75.

 • O: označuje odlehlé hodnoty (hodnoty mezi jeden a půl a trojnásobkem délky boxu)
 • E: označuje extrémní hodnoty (hodnoty větší/menší než trojnásobek délky boxu)
 • Antény: zobrazují nejnižší a nejvyšší hodnotu, které nejsou odlehlým pozorováním

Kvartilový graf Obr. 6: Kvartilový graf

Reference

 1. Škaloudová, A. (2014). Grafická znázornění struktury statistického souboru. [online]. [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: http://www.pedf.cuni.cz/kpsp/skalouda/graficka.doc
 2. Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-717-8820-1.
 3. Ferjénčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-815-9
 4. 4,0 4,1 Walker, I. (2013). Výzkumné metody a statistika: Z pohledu psychologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3920-5.
 5. Škaloudová, A. (2014). Třídění prvního stupně. [online]. [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: http://www.pedf.cuni.cz/kpsp/skalouda/frekvencni.doc
 6. Software:SPSS-PieCharts. BYU Idaho [online]. 2013 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z: http://statistics.byuimath.com/index.php?title=Software:SPSS-PieCharts
 7. A Simple Scatterplot using SPSS. Laerd Statistics [online]. 2013 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z: https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/scatterplot-using-spss-statistics.php
 8. Some notes on single line charts in SPSS. Andrew Wheeler [online]. 2013 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z: http://andrewpwheeler.wordpress.com/2013/04/03/some-notes-on-single-line-charts-in-spss/