HathiTrust (HDTL) je digitální knihovna, jež ke konci prosince 2017 obsahovala přes 16 milionů digitálních dokumentů. Hlavním cílem HDTL je podpora výzkumu, studia a všeobecného blaha pomocí sběru, organizace, ochrany a sdílení informací a znalostí (jejich záznamů). V HathiTrust je více než 120 členů a členství je otevřeno pro instituce z celého světa.[1]

Historie

Činnost HathiTrust byla zahájena v říjnu 2008. Tento projekt byl vytvořen univerzitami takzvané Big Ten Academic Alliance (BTAA), Chicagské university, Kalifornské univerzity a Virginské univerzity.
Logo HathiTrust
V logu partnerství HathiTrust je slon. Ten odkazuje i k samotnému slovu Hathi, vyslovováno hah – tee, které v hindu znamená slon, zvíře tradičně spojováno s dlouhodobou pamětí.[2]


Předpokladem vzniku byl projekt GoogluGoogle Books. Společnost Google ve svém projektu nezahrnovala cíle knihoven, přístup uživatelůk informacím a dokumentům, ale její služba byla spíše komerčního rázu. HathiTrust předcházel tzv. Sdílený digitální repozitář, první informace o vzniku HDTL se objevily 11.4. 2008 na stejnojmenném webu. Jako HathiTrust bylo partnerství nazváno v příspěvku ze dne 11.6. 2008 a jako oficiální doba vzniku se uvádí říjen 2008.[3]

HathiTrust vs. Autorský cech

V září 2011 Autorský cech zažaloval HathiTrust za porušování autorských práv. Federální soud žalobu v říjnu 2012 zamítnul, s odůvodněním, že oskenované knihy (Googlem) HathiTrust využívala podle principu fair use a amerických zákonů. Žalující strana se odvolala a další soudní proces se konal od 30. října 2013 do 10. června 2014, kdy byl vynesen potvrzující rozsudek.[4]Za oficiální datum ukončení soudního sporu je považován 6. leden 2015, kdy byla mezi oběma stranami uzavřena dohoda o ukončení sporu ve prospěch žalované strany. V dohodě, která z toho vznikla, jsou tři body.[5]

1) Žalovaná strana deklaruje, že při zhotovování kopií autorských děl postupuje v souladu s § 108 autorského zákona USA, tedy že originální dokument byl poškozen, zcizen, či zničen a digitalizací se nahrazuje a bylo vynaloženo přiměřené úsilí, na jehož základě bylo zjištěno, že dokument není komerčně dostupný za odpovídající cenu.[6]

2) Žalovaná strana souhlasí s tím, že po dobu pěti let od uzavření dohody bude žalující straně posílat oznámení o svých činnostech, uvedených v prvním bodě.[7]

3) Rozhodnutím soudu zanikají všechny požadavky na odškodnění a každá strana hradí své náklady na soudní řízení sama.[8]

Tento výsledek a dohoda, která z něj vznikla měla obrovský dopad na knihovny na celém světě,jenž dostali potvrzení toho, že mohou svůj fond digitalizovat.

Funkce

V průběhu vývoje HathiTrust vznikalo mnoho dílčích projektů. Část z nich byla úspěšně, či neúspěšně, ukončena a další stále běží. Projekty jsou financovány buď z rozpočtu partnerství HathiTrust nebo z nejrůznějších grantů.[9]

Projekty

[10]

 • Osiřelá díra- jako pilotní projekt spuštěn v květnu 2011, cílem bylo vyhledat v HDTL osiřelé dokumenty a poté je v plném textu zpřístupnit svým členským institucím, projekt byl jedním z důvodů k soudní rozepři s autorským cechem, projekt samotný byl ukončen v roce 2012 před vydáním rozsudku.
 • Systém pro správu metadat Zephir- systém pro správu metadat byl vytvořen přímo pro digitální knihovnu HathiTrust, byl vytvořen Kalifornskou digitální knihovnou (do té doby byly všechny programy a služby vytvářeny Michiganskou univerzitou), ostrá verze byla spuštěna v říjnu 2013, je to kooperativní projekt spojující nejrůznější vědecké a výzkumné instituce a pomáhá jim s dlouhodobou ochranou jejich digitálních a digitalizovaných dokumentů, spolupráce spočívá ve společném vývoji a sdílení různých technologických a jiných infrastruktur, které zajišťují dlouhodobou archivaci
 • Vládní dokumenty- projekt zaměřený na vládní dokumenty Spojených států dostal název Program federálních vládních dokumentů Spojených států, byl zahájen v roce 2011, hlavním výsledkem je Regist vládních dokumentů Spojených států- v součastnosti v beta verzi, má pokrývat veškeré vládní dokumenty publikované od roku 1789 formou metadatových záznamů
 • Systém pro správu a revizi autorsko-právních metadat- účelem systému je ověření, zda daný dokument (z HTDL) stále chráněn autorským zákonem, projekt byl spuštěn v roce 2008
 • Ostatní projekty a programy- mezi další programy patří například Program sdílení tištěných dokumentů- jeho cílem je zjednodušit a zlevnit management tištěných fondů členských institucí HathiTrust nebo projekt který se týká publikování časopisů- mPaCh- jeho cílem je vytvořit prostředí pro přímé publikování elektronických verzí časopisů v režimu Open Access

Výzkumné centrum HathiTrust (HTRC)

Centrum bylo spuštěno v roce 2011, kořeny jeho vzniku sahají ale až do roku 2008. Podobný projekt chtěla spustit i společnost Google a tento záměr uvedla i do návrhu soudní dohody, kterou vytvořila v rámci soudního sporu s autory a organizacemi, kteří je zastupují. Návrh byl ale zamítnut a společnost proto v projektu nepokračovala. Cílem jejich projektu měla být služba pro analýzu velkých objemů textu. Jak dokumentů, které již nejsou chráněny autorským zákonem, tak těch, které pod ni stále spadají. V roce 2009 byla v HDTL vytvořeny návrhy, jak by mohlo takové centrum vypadat. Vítězný návrh vyšel ze spolupráce Knihoven Indianské univerzity a Illinoiské univerzity. Obsah Výzkumného centra není totožný s obsahem HTDL, zatím je zde umístěno přes 3,000,000 děl z HTDL. Pomocí nástrojů v HTRC je možné analyzovat obsah těchto dokumentů na úrovni textu. V současné době poskytuje HTRC uživatelům přístup k obsahu dokumentů, které již nejsou pod ochranou autorského zákona ve formě OCR a také k jejich záznamům ve formátu MARC a METS. Pro používání HTRC je nutná registrace.[11]

Cíle

[12][13]

Cíle HathiTrust jsou vyjmenovány již v jeho stanovách. Hlavním cílem je podpora výzkumu, studia a všeobecného blaha pomocí sběru, organizace, ochrany a sdílení informací a znalostí(jejich záznamů). Tyto procesy probíhají za aktivní spolupráce všech členů partnerství HathiTrust. Tento obecný cíl je ve stanovách společnosti rozdělen do devíti následujících bodů.

1) Budování spolehlivého digitálního repozitáře, který obsahuje digitalizované dokumenty z fondů členských institucí (které tento archiv spoluvlastní a podílejí se na jeho správě).

2) Rozšiřování přístupu k těmto dokumentům, v co největším možném souladu s potřebami členských institucí. Zároveň je cílem co možná v největším měřítku zpřístupňovat dokumenty uživatelům s handicapem, který jim neumožňuje nebo výrazně znesnadňuje používat tištěné dokumenty.

3) Vývoj infrastruktury pro ukládání, zpřístupňování a další procesy zahrnující digitální dokumenty, která by byla jednak dostupná (co se týče všech možných zdrojů), jednak přínosná pro uživatele.

4) Snaha o podporu různých formátů digitálních dokumentů.

5) Zajištění dlouhodobé archivace všech dokumentů, které jsou obsaženy v HTDL.

6) Zlepšování kooperativní strategie všech členských knihoven pro správu a uchovávání tištěných fondů, čímž dojde ke snižování nákladů na výše uvedené.

7) Vytvoření a udržování podpůrných služeb, které budou umožňovat používat HTDL a vyhledávat v ní

8) Vytvoření technického rámce, který umožňuje jak centralizovaný, tak distribuovaný vývoj nástrojů a služeb.

9) Udržení partnerství HathiTrust v nekomerční sféře a zároveň definování služeb, ze kterých budou mít prospěch členské instituce[14][15]

Odkazy

Zdroj

Článek je založen na diplomové práci KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017. 87 s., příloha CD. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

Reference

 1. HathiTrust [online]. USA: HathiTrust, 2008 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z: https://www.hathitrust.org/
 2. KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017, 87 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION6E410D6E44868D85C7282D1F25821B2D/zzp/detail/147849/?back_id=7. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 3. KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017, 87 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION6E410D6E44868D85C7282D1F25821B2D/zzp/detail/147849/?back_id=7. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 4. HathiTrust. In: Wikipedia [online]. [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/HathiTrust
 5. KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017, 87 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION6E410D6E44868D85C7282D1F25821B2D/zzp/detail/147849/?back_id=7. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 6. KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017, 87 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION6E410D6E44868D85C7282D1F25821B2D/zzp/detail/147849/?back_id=7. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 7. KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017, 87 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION6E410D6E44868D85C7282D1F25821B2D/zzp/detail/147849/?back_id=7. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 8. KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017, 87 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION6E410D6E44868D85C7282D1F25821B2D/zzp/detail/147849/?back_id=7. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 9. KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017, 87 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION6E410D6E44868D85C7282D1F25821B2D/zzp/detail/147849/?back_id=7. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 10. KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017, 87 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION6E410D6E44868D85C7282D1F25821B2D/zzp/detail/147849/?back_id=7. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 11. KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017, 87 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION6E410D6E44868D85C7282D1F25821B2D/zzp/detail/147849/?back_id=7. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 12. HathiTrust-Cíle společenství [online]. USA: HathiTrust, 2008 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z:https://www.hathitrust.org/mission_goals
 13. KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017, 87 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION6E410D6E44868D85C7282D1F25821B2D/zzp/detail/147849/?back_id=7. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 14. HathiTrust-Cíle společenství [online]. USA: HathiTrust, 2008 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z:https://www.hathitrust.org/mission_goals
 15. KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017, 87 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION6E410D6E44868D85C7282D1F25821B2D/zzp/detail/147849/?back_id=7. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

Použitá literatura

Externí odkazy

Související články

 1. Digitální knihovna
 2. Digitální fond knihovny

Klíčová slova

digitální knihovna, partnerství HathiTrust