Informační politika

Otázky předmětu Informační politika

Jedná se o způsoby ovlivňování (organizování, financování, řízení, spravování, chránění) informačních procesů a jejich aktérů (ať už obcí, regionů, krajů, provincií, států nebo celého společenství států, institucí, organizací, podniků nebo fyzických osob).
Způsoby a principy procesu předávání poznatků, resp. zpráv (informací) mezi lidmi jsou totiž odjakživa rozhodujícím faktorem společenského vývoje. Jestliže podstatou politiky je způsob společenské správy, od něhož se odvíjejí všechny další aspekty společenského života, je logické, že mezi hlavními faktory, které tento způsob ovlivňují, náleží právě postoj, jaký politici zaujímají k formám a metodám ovlivňujícím šíření informací ve správním celku, v němž působí. Můžeme proto říci, že vždycky, a to i když to výslovně nebývalo řečeno, byla kromě "politické politiky" uplatňována nějaká forma také politiky informační. Ani dosud není v některých státech informační politika jako určitý způsob ovlivňování procesů komunikace informací ve společnosti řídícími orgány státní správy explicitně deklarována. Bez tohoto ovlivňování, ať už skrytého nebo otevřeného a často hrdě deklarovaného, se neobešla a neobejde žádná vládnoucí či řídící struktura v žádném typu lidské komunity.

Literatura pro předmět Informační politika

The information revolution. Edited by Donald Altschiller. New York: Wilson, 1995. 241 s. The reference shelf. Vol. 67, no. 5. ISBN 0-8242-0872-2.


CASTELLS, Mauel; et. al. Mobile communication and society: A global perspective. London: MIT press, 2007 [cit. 2012-04-12]. ISBN 0-262-03355-0.


EGENDORF, Laura K. (Ed.) The information revolution: opposing viewpoints. San Diego: Greenhaven Press, 2004. 202 s.


FLETCHER, Patricia; WESTERBACK, Lisa K. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway. Journal of the American society for information scinece and technology. 1999, roč. 50, číslo 4, s. 299-304.


GAY, Martin. The new information revolution: a reference handbook. Santa Barbara: ABC-CLIO, 1996. xv, 247 s. ISBN 0-87436-847-2.


JEDLIČKOVÁ, Petra. Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy. Praha, 2006. 192 s. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí disertační práce Doc. PhDr. Rudolf Vlasák.


KAHIN, Brian; WILSON, Ernest J. (Ed.). National information infrastructure initiatives: vision and policy design. Cambridge, MIT Press: 1997. xiv, 649 s.


LEGGEWIE, Claus; MAAR, Christa (Ed.). Internet & Politik: Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie?. Köln: Bollman, 1998. 569 s. ISBN 3-89658-101-5.


MATUŠÍK, Zdeněk (Přel. a uspoř.) Strategie pro evropské knihovny. Praha: SKIP, 2006. 124 s. Aktuality SKIP. Svazek 22. ISBN 80-85851-16-4.


Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace. In Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, UK FSV, 2001, s. 180-186.


REVOLUTION in the U.S. information infrastructure. Washington D.C.: National Academy of Engineering, 1995. 79 s. ISBN 0-309-05287-4.


ROBINS, Kevin; WEBSTER, Frank. Times of the technoculture: from the information society to the virtual life. New York: Routledge, 1999. viii, 318 s.


VLASÁK, Rudolf. Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání. Národní knihovna: knihovnická revue. Roč. (2001), č. 3. s. 159-168.


MOROZOV, Evgenij. The Net Delusion : The Dark Side of Internet Freedom. [s.l.] : [s.n.], 2011. 409 s. ISBN 1-58648-874-0.

Internetové zdroje

Český statistický úřad: http://www.czso.cz/

Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Internet World Stats. Usage and Population Statistics: http://www.internetworldstats.com/

ITU International Telecommunication Union. (ICT indicators: data and statistics on the ICT/telecommunication sector): http://www.itu.int/ITU-D/ict/informationsharing/index.html

Ministerstvo informatiky (statistiky o informační společnosti): http://www.micr.cz/statistiky/default.htm

OECD: http://www.oecd.org/

Státní informační politika ve vzdělávání (SIP VZ) – Informační gramotnost – MŠMT ČR: http://www.msmt.cz/cp1250/info/sql/web/informace.asp?kods='1004'

SIP VZ – informační gramotnost: http://www.e-gram.cz/

Informační vzdělávací portál, spravuje ÚIV v rámci projektu SIP VZ II: http://www.skolinfo.cz/

Internet do škol: http://www.indos.cz/

Informace Úřadu vlády o SIP: http://www.vlada.cz/1250/eng/vrk/rady/rady.htm

Úřad pro veřejné informační systémy: http://www.uvis.cz/

České fórum pro informační společnost: http://www.info-forum.cz/indexe.html

Český telekomunikační úřad: http://www.ctu.cz/

Centrální adresa (oficiální portál státní správy): http://www.centralniadresa.cz/cadr/

Březen – měsíc internetu: http://www.brezen.cz/

Oficiální stránka o informační společnosti: http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm