John B. Watson

Život

 • Americký psycholog
 • Ředitel psychologické laboratoře J. Hopkinse
 • Zakladatel behaviorismu (klasické pojetí behaviorismu)
 • Za nepodmíněné a nenaučené pokládal pouze: lásku, strach a vztek
 • Práce:
 • Psychology from the Standpoint of a Behaviorist
 • Behaviorism

Teorie

 • Odmítá pojem osobnosti jako soustavy vnitřního prožitkového dění (subjektivního Já)
 • Podle něj se má aktuální chování studovat a ne o něm hloubat
 • Podle něj se buď psychologie přemění v přírodní vědu, nebo bude jako věda pohřbena
 • Psychický reflex – základní kámen a jednotící článek
 • Individuální zvláštnosti chování vztahuje pouze ke specifické zkušenosti, kterou jedinci získali na základě toho, jakým podnětům byli v životě vystaveni
 • Nelze pozorovat nitro organismu, je ale zastoupeno v chování
 • Strukturami, které jsou organismu samému vlastní a mají obecnou povahu
 • Zvyky, které jsou výsledky zkušenosti

Pojetí osobnosti

 • Založeno na koncepci lidského chování
 • Pojímá člověka jako mechanismus jehož činnost je určena obsahem prostředí, ve kterém žije
 • U člověka lze rozlišit dvě úrovně:
 • Vrozenou
 • Fyziologické vlastnosti organismu
 • Nepodmíněně reflexní povaha vrozených reakcí
 • Spojené se základními emocemi – strach, hněv a sex
 • Získanou
 • Nové jednotky chování, vzniklé a rozvinuté na podmíněně reflexním základě nových spojů mezi vrozenými odezvami a novými podněty
 • Patří sem:
 • Instinkty (vznikající učením)
 • Zvyky (vznikají na základě styku s okolím)
 • Utvářejí se tedy systémy odpověďového chování které usnadpují nebo komplikují proces přizpůsobování jedince
 • Osobnost je tedy produktem soustavy zvyků
 • Vývojovým cílem osobnosti je dospět k vytvoření vhodné soustavy zvyků
 • Umožpující účinné přizpůsobování okolí
 • Zabezpečující přežití
 • Kvalitativní úrovep přizpůsobování
 • Přiměřeným řízením procesů získávání a rozvíjení zkušenosti lze zdravého novorozence dovést k jakékoli skladbě povahových vlastností a schopností v dospělosti
 • => teze o všemocnosti výchovy
 • Soustavu zvyků lze poznat na základě pozorování jedince v přirozených či experimentálních situacích