Logopedie

Logopedie, z latinských slov "logos" (slova) a "padea" (výchova)[1], je oborem speciální pedagogiky. Zabývá se jedinci s poruchami řeči a dorozumívání.[2] Logopedie úzce souvisí s těmio vědami: lingvistika, psychologie, medicína, jazykověda a sociologie. [1] Můžeme ji definovat jako nauku o výchově řeči a předcházení a odstraňování poruch řeči. [3]

Historie logopedie

Logopedie je mladý vědní obor. Začala se formovat až od první poloviny 20. století. Její vývoj se dá srovnávat s vývojem speciální pedagogiky. Problémů s řečí si všímali lidé už dávno předtím. Zakládaly se tak ústavy pro hluchoměmé. První takový ústav byl založen v Paříži roku 1770. V roce 1778 byl v Lipsku založen Institut pro němé a jinými vadami postižené osoby. V Praze byl v roce 1786 založen Pražský soukromý ústav pro hluchoněmé.[4]

Již v 19. století si odborníci začínali všímat stále se zhoršujících komunikačních schopností malých dětí a tak roku 1860 začal, jako první, ředitel pražského ústavu pro hluchoněmé A. Gall s péčí o mládež s komunikačními problémy.[4]. Následovníkem Galla byl Karel Malý, který se dále zajímal o osoby s narušenou komunikační schopností - pořádal kurzy, publikoval články.[3] Dalším průkopníkem v oblasti logopedie byl učitel Veselý, který působil ve Dvoře Králové, kde se zabýval poruchami řeči. V roce 1932 založil soukromý ústav pro nápravu vad řeči. [3] Rudolf Kratochvíl napsal v roce 1924 první učebnici logopedie - Vady řeči.[4] Značný význam pro rozvoj logopedie mělo v Česku založení Logopedického ústavu v Praze v roce 1946 Milošem Sovákem.

Miloš Sovák

Prof. MUDr. PhDr. Miloš Sovák, DrSc. (15. dubna 1905 Bechyně - 29. září 1989 Praha) - lékař a profesor Univerzity Karlovy, je považován za zakladatele logopedie v Čechách. Vystudoval v Praze lékařskou a filosofickou fakultu UK. V roce 1932 začal pracovat na foniatrii a začal zpracovávat své první vědecké práce věnující se poruchám řeči. Zasloužil se o zřízení školy pro nedoslýchavé a školy pro vadně mluvící. Založil Logopedický ústav v Praze, a také v roce 1970 Logopedickou společnost Miloše Sováka.[5].

Logopedická společnost Miloše Sováka

Odborná společnost založená v roce 1970 Milošem Sovákem. Sdružuje pracovníky, učitele různých typů škol a odborních pracovníků a pořádá semináře a různé vzdělávací akce. Má bohatou pubikační činnost v oboru.[6].

Řeč osob s narušenou komunikační schopností

Osoby jsou artikulačně neobratné, mají malou slovní zásobu, nepřesnosti v gramatické stavbě vět a nepřesnosti v užívání pojmů.[7]

Neurotické poruchy řeči

Není poškozen mluvní aparát. Příčinami jsou často traumatizující zážitky.[2]

 1. Nemluvnost (mutismus)
 2. Koktavost
 3. Breptavost

Nemluvnost (mutismus)

Projevuje se u dětí, které mluvit umí, ale nemluví.

 • Selektivní mutismus - dítě si vybírá s kým mluvit a s kým ne.
 • Situační mutismus - dítě nemluví jen v určitých situacích.
 • Totální mutismus - dítě nemluví s nikým, za žádné situace - toto se projevuje i u dospoělých, nejčastěji po nějakém traumatickém zážitku.[2]

Koktavost

Osoba nemluví plynule a často se zadrhává.[2]

Breptavost

Velmi rychlá mluva, kdy jedinec polyká části slov, nebo dokonce slova celá.[2]

Poruchy spojené poškozením mluvního aparátu

 1. Huhňavost
 2. Poruchy hlasu
 3. Poruchy výslovnosti a artikulace

Huhňavost

Je to porucha spojená se špatnou rezonancí dutin. Huhňavost vzniká s rozštěpem patra.[2]

Poruchy hlasu

Řadí se mezi ně dětská chraptivost, fontastie a afonie. Při dětské chraptivost má dítě chraptivý hlas je způsobena dlouhodobým přetěžovaní hlasivek. Fonastie je postupná ztráta hlasu. Vzniká přetěžováním hlasivek. Afonie je úplná ztráta hlasu.[2]

Poruchy výslovnosti a artikulace

Často způsobeny napodobováním špatného mluvního vzoru. Dochází tak například k neobratnosti jazyka či ke špatnému postavení zubů.

 • Mogilále - dítě hlásku, kterou neumí, vynechává.
 • Parálile - dítě hlásku, kterou neumí, nahrazuje jinou hláskou.
 • Tetismus - mnohočetná patlavost, kdy dítěti vůbec není rozumět.[2]

Logopedická prevence

Logopedická prevence znamená včasnou obranu a opatření učiněná dříve, než dojde k nějakému problému v řeči. Přirozená prevence je dobrý vzor v řeči, kladné citové vazby a dobrá výchova. Rozhodující období jsou pro dítě první 2 roky života, kdy si dítě brouká a žvatlá a snaží se napodobovat své vzory. Právě v tomto období by se podle J. A. Komenského měla dítěti dopřát svoboda a až poté by měla být jeho řeč nenápadně usměrňována.[8]

Pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologické poradny jsou poradenská zařízení, které se mimo jiné zaměřují také na komunikační problémy dětí. Hledají příčinu problémů a rodičům doporučují vhodné postupy nápravy.

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 Logopedie [online]. [cit. 2015-12-17] Dostupné také z: http://www.specou.cz/files/logo-prez.pdf
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Logopedie – maturitní otázka ZSV | Společenské vědy [online]. [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: http://zsv-maturita.cz/logopedie-maturitni-otazka-zsv/
 3. 3,0 3,1 3,2 KLENKOVÁ, Jiřina; Logopedie [online]. [cit. 2015-12-29] Dostupné z: https://books.google.cz/books/about/Logopedie.html?hl=cs&id=Q1qfEDTun60C
 4. 4,0 4,1 4,2 Historie péče o osoby s narušenou komunikační schopností [online]. [cit. 2015-12-29] Dostupné z: http://is.muni.cz/el/1441/jaro2007/SP4BK_SP1a/Historie_pece_o_osoby_s_NKS.txt
 5. Leváctví.cz - Miloš Sovák [online]. [cit 2015-12-29] Dostupné z: http://www.levactvi.cz/literatura-o-levacich/milos-sovak/
 6. Logopedická společnost Miloše Sováka [online]. [cit 2015-12-29] Dostupné z: http://www.logopedicka-spolecnost.cz/cs/o-lsms/o-spolecnosti/
 7. Logopedie-poruchy řeči [onlie]. [cit. 2015-12-29] Dostupné z: http://ped.muny.cz/data/SZ7BP_SP1P/Logopedie,%20NKS.ppt
 8. Logopedická prevence [online]. [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://archart.cz/new/czech/logopedie/logopedie.htm#prevence

Klíčová slova

Logopedie, Miloš Sovák, komunikační problémy, logopedická prevence, poruchy řeči