Marketing

Marketing je soubor nástrojů, metod a technik, kterých využívají firmy a instituce ke zjišťování a uspokojování potřeb svých zákazníků[1]. Název této metody pochází z anglických slov „market“ (trh) a koncovky „-ing“ (vyjadřující děj, akci). Marketing je využíván jak v komerční, tak nekomerční sféře. Ústředním bodem je vždy zákazník – jeho potřeby, přání.

Historie marketingu

Vznik marketingu spadá do druhé poloviny 18. století v souvislosti s rozvojem strojové výroby. Firmy se zaměřovaly především na maximalizaci zisku – poptávka byla větší než nabídka. Po velké hospodářské krizi na konci 30. let 20. století se zájem firem přenesl na prodej a s tím spojenou reklamu – nabídka byla větší než poptávka. Začala tak éra zákaznicky orientovaného marketingu, která přetrvává dodnes[2].

Nástroje marketingu

Marketing je komplexní strategický proces, který lze rozdělit na fázi přípravnou, realizační a kontrolní. V rámci jednotlivých fází mohou instituce využívat několika marketingových nástrojů, mezi něž patří např. analýza SWOT, BalanceScoreCard, analýza ekonomických ukazatelů apod. Hlavními marketingovými nástroji jsou:

1) Marketingový informační systém

Zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analýzu a distribuci potřebných, aktuálních a přesných informací[3].

 • Interní dostupné informace
 • Marketingové zpravodajství
 • Marketingový průzkum
 • Marketingové analýzy na podporu rozhodování

2) Marketingový mix

Marketingový mix lze definovat jako soubor marketingových nástrojů, jež používají firmy k dosažení svých marketingových cílů[4]. Od jeho počátků vzniklo několik různých modelů marketingového mixu: např. model 4P, 4C, 4S.

Marketingový mix 4P je souhrn vnitřních činitelů podniků, které umožňují ovlivňování chování spotřebitele[5]:

 • Produkt (Product)
 • Cena (Price)
 • Distribuce (Place)
 • Propagace (Promotion)

Marketingový mix 4P v původní formě byl v 90. letech nahrazen modelem 4C. Tento model je zaměřen především na zákazníka[4]:

 • Produkt → zákaznická hodnota
 • Cena → zákazníkovy náklady
 • Distribuce → zákazníkovo pohodlí
 • Propagace → komunikace

Marketingový mix 4S tvoří alternativu mixů předešlých. Byl vypracován jako rámec pro marketingové aktivity realizované prostřednictvím internetu[6].

 • Strategie – analýza trhu a kupní chování na webu
 • Stránky (webové) – očekávání, přání uživatelů
 • Synergie – propojení internetových aktivit s ostatními (komunikace, symboly, loga, infrastruktura společnosti, externí partneři apod.)
 • Systémy – správa a provoz technologického zázemí webových stránek, infrastruktura, IT služby

Marketing v informačním průmyslu

Informační průmysl je definován jako „národohospodářská oblast zahrnující činnosti a instituce, které se zabývají shromažďováním, zpracováním a komunikací informací, provozem informačních systémů a poskytováním informačních služeb“[7]. Základními subjekty informačního průmyslu jsou[8]:

 • producenti a tvůrci informací – např. producenti a vydavatelé primárních informací nebo databází, databázová centra
 • zprostředkovatelé a poskytovatelé informací – např. distributoři, prodejci, knihovny, archivy, muzea, galerie
 • uživatelé informací – jednotlivci a instituce

Databázová centra spadají téměř ve většině případů do komerční oblasti a marketingových nástrojů začaly využívat od svého vzniku (od 60. let 20. století). Díky tlaku nových informačních technologií a internetu byli producenti nuceni na tuto skutečnost reagovat. Proto je v současné době hlavním médiem internet, jehož prostřednictvím poskytují své služby a zároveň jim umožňuje zaměřit se na svou cílovou skupinu uživatelů (současných i potenciálních[8].

Oblasti marketingu databázových center:

 • vztahy s veřejností (public relations)
 • komunikace se zákazníky – e-mail, webové platformy, sociální média, osobní setkání
 • direct marketing – vytváří a poskytují kvalitní a relevantní obsah svým uživatelům
 • event marketing – pořádají a organizují akce a události k prohloubení vztahů s uživateli[9]

Klíčovou oblastí marketingu databázových center je webová prezentace – přívětivé a jednoduché a intuitivní prostředí s propracovanou strukturu podle pravidel HCI (Human Computer Interaction). Databázová centra poskytují kvalitní uživatelskou podporu - péče o zákazníka je jejich hlavním cílem[8]. V neposlední řadě využívají sociální média.

Odkazy

Reference

 1. KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.. s. 38.
 2. PAVLEČKA, Václav. Historie marketingu. Marketing journal [online]. 2008 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/marketing/uvod-do-marketingu/historie-marketingu__s299x381.html.
 3. VOKÁČOVÁ, Lucie. Marketingový informační systém [online]. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://pef.czu.cz/~vokacova/4_MIS_MV.pdf.
 4. 4,0 4,1 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
 5. ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009. 1. vyd. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.
 6. Webový marketingový mix 4S. In: Management Mania [online]. 25. 4. 2013 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/webovy-marketingovy-mix-4s.
 7. JONÁK, Zdeněk. Informační průmysl. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-05-19]. Dostupné z:http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000509&local_base=KTD.
 8. 8,0 8,1 8,2 PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha: Velryba, 2011, 192 s. Podnikání a management. ISBN 978-80-85860-22-1.
 9. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Event marketing. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/58c98a7f-18f5-48b4-9a7d-d82513d70e97/GetFile34

Použitá literatura

 • KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
 • ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009. 1. vyd. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.

Související články

Klíčová slova

marketingový mix, marketingové nástroje