Metadata

Metadata (odvozeno z řeckého meta = mezi, za + latinského data = to, co je dáno) jsou sestavená, nebo uspořádaná data o datech.[1]

Metadata jsou podle terminologického slovníku Národní knihovny: "Strukturovaná data, která nesou informace o primárních datech." Slovník dále uvádí, že "termín je používán především v souvislosti s elektronickými zdroji a vztahuje se k datům v nejširším smyslu slova (datové soubory, textové informace, obrazové informace, hudba aj.)." Autoři hesla připomínají, že "metadatové údaje se obvykle vkládají přímo do zdroje (umísťují se např. v záhlaví dokumentu HTML)."[2]

V širším pohledu

S metadaty se setkáváme v různých odvětvích. Například v gastronomii to může být recept, v informatice např. popis obsahu softwaru, v muzejnictví to může být katalogizační karta (lístek), která uživatele informuje o podrobnostech předmětu, který je informačně provázán s předmětem. Metadata jako celek mohou pro uživatele všeobecně zefektivnit a urychlit vyhledávání informací.[1]

ID3 tagy – ukázka a rozbor metadat

Pro hlavičky metadat jsou používány v informatice ID3 tagy, se kterými se uživatelé setkávají např. u hudebních mp3 formátu. ID3 tag nám v tomto případě může poskytnout informace o interpretovi, roku vydání, délce záznamu.[1]

Existují 2 typy ID3:
ID3v1: 128 bytů na konci souboru. Obsahuje pevně danou strukturu.
ID3v2: Tagy ID3v2 mají proměnlivou velikost, obvykle se vyskytují na začátku souboru, skládají se z rámců (až 16 MB/rámec, 256 MB/tag).[1]
Tagy: umělec, album, název, žánr, hodnocení, obal alba

Strukturování metadat bývá v aplikacích dohodnuta nebo standardizována. Tagování a hierarchie pomáhají metadata strukturalizovat.[1]

Metadata kolem nás

 • Knihovnictví a muzejnictví - poskytují informace o mezinárodním autoru knihy, názvu díla, místu vydání, jménu nakladatelství, datu vydání, počtu stran, a anotaci. [1]
  U muzejního předmětu, název, popis, rozměry předmětu, provenience, lokace umístění (signatura) atd.
 • Webové stránky - stránky s formátem HTML pomáhají prostřednictvím tagování vytvářet strukturovaná data, jako autor stránek, popis stránek, klíčová slova atd.[1]
  • HTML (HyperText Markup Language) - značkovací jazyk pro hypertext a jeden z hlavních jazyků pro tvorbu stránek v systému World Wide Web, díky kterému lze na internetu publikovat dokumenty.[1][3]
 • Příloha digitálních obrázků - fotografie pořízené elektronikou (mobil, digitální fotoaparát nebo kamera) mají metadatový formát EXIF. Exif není momentálně vyvíjen a tak se uživatelé setkávají pouze s verzí 2.2, která funguje dodnes. Exif vytvořila japonská firma Jeita.[1][4]
  . V metadatech se tak můžeme dozvědět informace jako o datu a času pořízení fotografie (se zařízeními vybavenými GPS i polohu, kde byl snímek zachycen). Dále digitální zoom, jestli byl použit blesk, komprese (zmenšení velikosti datových souborů), typ a výrobce zařízení, verze a název softwaru atd.[1]
 • Příloha zvukových nahrávek - metadata obsahují informace o interpretovi, délce skladby, toku dat atd. Ve formátu MP3 se pak informace ukládají do ID3 tagů. Pro jednoznačnou katalogizaci hudebních záznamů existují projekty CDDB, MusicBrainz a All Music Guide.[1]
  • CDDB (Compact Disc Database): - internetová databáze, ve které uživatelé vyhledávají programy pro práci s tagy, vypalovacími programy atd. Vyhledávání funguje na základě názvu interpreta, názvu skladby či alba nebo „disc ID“.[1]
  • Music Brainz: - opak komerčního CDDB – databáze kde se k roku 2008 nacházelo přes 500 000 alb a téměř 6 500 000 skladeb.[1]
  • FreeDB: - databáze informací o kompaktních discích a jejich obsahem dostupné pod licencí GNU GPL. FreeDB je založená na projektu CDDB. Pokud uživatel hledá přes databázi CD, program vypočítává unikátní identifikátor CD, díky kterému se později vyhledává v databázi.[1]
 • Digitální mapy - bez metadat, by nemohla fungovat GIS technologie. Díky nim, můžeme zjistit, jak jsou mapy aktuální, od koho jsou dostupné.
  • GIS (Geographic information system): - informační systém, který uživatelům zprostředkovává data, která mají prostorový a povrchový vztah k Zemi. GIS vytváří modely zemského povrchu za pomocí softwaru a hardwaru. Výsledkem je pak zprostředkování informací o počasí, katastrálních území atd.[5][1]

Metadata v informační vědě a knihovnictví

Termín „metadata“ je spojován v informační vědě zejména s procesy popisování dat a informačních objektů (informačních zdrojů, informačních entit). Problematika metadat hovoří o dalších významných funkcích související s životním cyklem digitálních nebo digitalizovaných objektů. V souvislosti s těmito funkcemi jsou metadata definována také jako "strukturované informace, které popisují, osvětlují, lokalizují a různými způsoby usnadňují vyhledávání a využívání informačního zdroje."[6]

Typy metadat

Hovoří se o základních typech a podtypech metadat: [7]

Popisná metadata (angl. Descriptive metadata)

Popisná metadata reprezentují vnitřní vlastnosti informačních objektů (zdrojů) údaji o tvůrci, názvu, vydavateli, roku vydání zdroje a údaji k obsahu zdroje aj. Popisná metadata pomáhají identifikaci zdrojů, odlišují verzí zdroje, usnadňují vyhledávání a výběr. Jsou vytvářeny profesionály v bibliografických databázích, katalozích a při výstavbě digitálních fondů. Vytvářet je mohou i uživatelé při jejich vyhledávání a užívání (folksonomie). K významným metadatovým schématům popisných metadat patří například schémata Dublin Core, MARCXML, MODS, hlavičky TEI, EAD aj. [7]

Administrativní metadata (angl. Administrative metadata)

Administrativní metadata slouží zejména profesionálům k řízení a správě digitálních objektů v rámci digitálních fondů. Někdy jsou mezi administrativní metadata zařazována také metadata archivační/ochranná, technická a právní. Administrativní metadata pomáhají lokalizovat informační objekty, poskytují časové informace o vzniku a úpravách digitálního objektu, specifikují okolnosti digitalizace. Poskytují informace o vstupu objektu do repozitáře, o elektronickém podpisu, o právních aspektech přístupu k objektu aj. [7]

 • Archivační/Ochranná metadata (angl. Preservation metadata) - podporují procesy ošetřující dlouhodobou archivací a ochranou digitálních informačních zdrojů. Měla by zajistit trvalou integritu a kontext dokumentu. Obsahují informace o původu a historii objektu, upřesňují jeho vztah k dalším informačním objektům, poskytují údaje o nutném zobrazovacím hardwaru a softwaru. Archivační/Ochranná metadata jsou požadována také mezinárodní normou ISO – Referenčním modelem OAIS. [8] Příkladem archivačních/ochranných metadat je například známý standard PREMIS. [7]
 • Technická metadata - reprezentují technické charakteristiky digitálních (počítačových) souborů (údaj o datovém formátu zdroje, velikosti souboru, komunikačním protokolu, kompresním poměru, kontrolním součtu aj.). Jsou důležitá pro dlouhodobou archivaci a ochranu digitálních objektů. Známým schématem technických metadat je metadatové schéma MIX pro statické digitální obrazy, hlavičky TEI pro textové zdroje aj. [7]
 • Právní metadata a metadata o přístupu (angl. Rights metadata and Access metadata) - poskytují informace o omezeních vyplývajících z duševního vlastnictví (autorské právo, patentové právo aj.) a případných právních dohodách (licencích), které umožňují uživatelům přístup k informačním objektům (např. oprávnění kopírovat, reprodukovat nebo šířit informační objekt). [7]

Strukturální metadata (angl. Structural metadata)

Strukturální metadata poskytují informace o vnitřní organizaci či struktuře digitálního objektu. Vyjadřují strukturu a a také vztahy dílčích digitálních objektů tvořící komplexní digitální informační objekt (např. jednotlivé stránky čísel časopisů daného ročníku). Při zpřístupnění objektu koncovým uživatelům jsou tato metadata nezbytná pro správné zobrazení a navigaci digitálního objektu. Významná jsou i pro dlouhodobou archivaci. Pro strukturální metadata je vhodné využít dílčí část (<structMap>) metadatového standardu METS. [7]

Odkazy

Reference

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 Metadata. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Metadata
 2. CELBOVÁ, Ludmila. Metadata. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-12-15].Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000543&local_base=KTD..
 3. HyperText Markup Language (HTML). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
 4. Exif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Exif
 5. Geografický informační systém (GIS). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3%BD_informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
 6. WISSER, Katherine M. Digitization guidelines [online]. 2007 revised edition. 2007 [cit. 2015-12-12]. Chapter 5, Metadata. North Carolina ECHO, Exploring Cultural Heritage Online. Dostupný z: http://www.ncecho.org/dig/digguidelines.shtml. Dostupný z: http://www.ncecho.org/dig/guide_5metadata.shtml.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 BRATKOVÁ, Eva. Metadata a jejich hlavní schémata [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, červenec 2012 [cit. 2015-12-14]. 60 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 8. ISO 14721:2003. Space data and information transfer systems -- Open archival information system -- Reference model. 1st ed. Geneve: ISO, 2003. 141 s.

Doporučená literatura

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

metadata, data, popisná metadata, technická metadata, strukturní metadata, Dublin Core, PREMIS, MODS, katalogizační lístek, tagy, Exif, HTML, Music Brainz, CDDB, FreeDB, Geografický informační systém (GIS)