Osobnost v náročných podmínkách a situacích

Verze z 4. 2. 2014, 21:12; Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Pojetí a klasifikace psychických zátěží

 • působí jako mobilizující prvek (podněcují aktivitu)
 • rozdíly v řešení těchto situací dané vlastnostmi organismu
 • odolnost - schopnost organismu vyrovnat se s nimi bez nepřiměřených patologických reakcí
 • závisí na mnoha faktorech (zkušenosti, věk, vrozené vlastnosti, duševní stav, společenské vztahy)
 • Dělení podle náročnosti:
 • extrémně náročné - dochází k narušení osobnosti
 • značně náročné - na osobnosti se nepodepíší
 • prostě náročné
 • Fáze vyrovnávání se se ztrátou/těžkou situací/krizí (podle Kübler-Rossové)
 • Šok
 • Popření
 • Smlouvání
 • Deprese
 • Vyrovnání
 • adaptace (GAS)
 • poplachová reakce
 • snížení odolnosti organismu způsobené šokem
 • stadium rezistence - přizpůsobení organismu
 • stadium vyčerpání - zhroucení organismu až smrt, nastává při dlouhodobému vystavení náročné životní situaci
 • aktualizace či vyhrocení vztahu mezi povahou životní reality a potenciálními schopnostmi osobnosti účinně jednat pramení
 • ze specificky nových nároků na postoje či interakční aktivity
 • z individuálních vlastností a zvláštností osobnosti
 • z nově aktualizovaných kontextů, podmínek seberealizace

Vymezení pojmu psychická zátěž

 • psychická zátěž v sobě nese hledisko jednoty vnějších a vnitřních podmínek
 • zatížen je vždy někdo něčím
 • rozhodující je řešení vztahu mezi vnějšími vlivy a vnitřními podmínkami
 • hladina prožívané psychické zátěže je subjektivní, hodnotí se v kategoriích
 • Běžné nároky na psychiku
 • Optimální psychická zátěž
 • Pesimální psychická zátěž
 • Hraniční psychická zátěž
 • Extrémní psychická zátěž

Běžné nároky na psychiku (běžná psychická zátěž)

 • obvyklé, subjektivně přiměřené, osvojené kontexty života, činnosti, interakce
 • ukazuje na jaký způsob života je jedinec plně adaptován
 • má významnou roli ve stabilizaci osobnosti a jejího vztahu k okolí
 • situace je zdrojem pocitů jistoty, bezpečí, stálosti a kontinuity
 • pokud je však dlouhodobá, lze ji považovat za projev či důsledek podnětové a prožitkové stereotypie
 • člověk se pak přizpůsobuje jednou provždy

Optimální psychická zátěž

 • výraznější změny podmínek vyžadují revizi standardních přístupů a interakční aktivity
 • dochází k aktualizaci psychické zátěže, což je hnací silou psychického rozvoje člověka jako osobnosti
 • člověk je pro takový stupep psychické zátěže vybaven
 • dynamické napětí končí osvojením nových zkušeností, motivace, vlastností, schopností a schémat interakce
 • není provázena negativními důsledky v psychice
 • naopak následují prožitky uspokojení z dosaženého úspěchu a obnovení psychické rovnováhy na nové úrovni

Pesimální psychická zátěž

 • aktualizována výrazně nízkými či vysokými nároky na psychiku
 • co do intenzity nebo délky trvání
 • nízké nároky nepodněcují psychický rozvoj osobnosti
 • člověk se snadněji octne v situaci, která se jeví jako neřešitelná
 • vysoké nároky jsou zdrojem psychické desintegrace

Hraniční psychická zátěž

 • takové nároky jsou kulminačním bodem řešitelnosti
 • člověk se s nimi vyrovnává jen s mimořádným vypětím svých psychických sil, při značném rozkolísání a „obětování“ některých funkcí
 • vznikají funkční poruchy, specifické únikové, obranné a kompenzační mechanismy k zachování psychické integrity
 • po takové situaci zůstávají výrazné stopy v psychice, ale člověk je s to se s nimi nakonec přijatelně vyrovnat
 • práh hraniční psychické zátěže

Extrémní psychická zátěž

 • při její aktualizaci jsou jakékoli kompenzační mechanismy neúčinné, nebo je daný jedinec není vůbec s to uplatnit
 • desintegrované chování, psychické selhávání
 • svou roli hraje také čas, čím déle zátěž trvá, tím se zhoršuje její stupep
 • do psychiky se promítá i zátěž fyzická, fyziologická (biofunkce a nervová soustava)

Konkrétní náročné životní situace

Frustrace

 • překážka na cestě k cíli, zabrapující nám v uspokojení potřeby, dlouhodobá vede až k deprivaci
 • potřeby
 • biologické - jídlo, spánek
 • emocionální - láska
 • sociální - kontakt s lidmi
 • senzomotorické - podněty
 • typy bariér:
 • vnější
 • pasivní - porucha vozu
 • aktivní - požadavek
 • vnitřní
 • pasivní - nedostatek vůle, strach
 • aktivní - boj motivů
 • frustrační tolerance - schopnost snášet frustraci, závisí na věku, intelektu, zkušenosti

Konflikt

 • typ frustrace, překážka na sebe bere podobu protisměrné pohnutky (střet protikladných tendencí)
 • vnější i vnitřní (předcházejí vnějším)
 • nezbytná podmínka pro vývoj jedince (motivuje, zvyšuje psychickou odolnost jedince)
 • typy:
 • apetence x apetence - dvě kladné síly (dítě si chce hrát a zárovep jít ven s kamarády)
 • averze x averze - dvě negativní síly (za nesplnění těžkého úkolu nás čeká trest)
 • apetence x averze - kladná a negativní síla (chci pohladit psa, ale bojím se, že mě kousne)
 • dvojitý konflikt - svár strachu a přání, touhy po prestiži a obav z posměchu
 • dítě chce vylézt strom, ale bojí se, že spadne, chce získat obdiv kamarádů, ale obává se, že si vyslouží jen posměch

Stres

 • psychický stav vyvolaný situacemi, při nichž není přerušen, ale pouze ztížen proces uspokojování potřeby (časový tlak, předvídání neúspěchu - stresory)
 • eustres - pozitivní (těšení se na něco)
 • distres - negativní
 • projeví se v místě nejnižšího odporu, jež je nám geneticky dáno (infarkt, mrtvice, žaludeční vřed)

Agresivita

 • vlastnost chování, jež vede k destrukci
 • příčiny
 • CNS - za agresivní chování odpovědný limbický systém, hypothalamus, střední mozek, tlumí jej kortex (šedá kůra mozková)
 • instinkt - biologicky zděděná tendence k určitému chování ve stavu ohrožení
 • učení - agresivnímu chování, snadnější u chlapců (vyšší hladina testosteronu) (viz Albert Bandura)
 • nápodoba - pokud určitý typ chování vede k mému cíli, napodobím jej
 • frustrace - snaha zničit překážku
 • deprivace - stav dlouhodobého neuspokojení potřeby
 • typy agresivního chování
 • reaktivní - na instinktivním základě (ohrožení - útok)
 • instrumentální - agrese využívána jako prostředek k dosažení cíle (promyšlené využití - zvrácenost)
 • fyzická - častěji muži
 • verbální - častěji ženy
 • přímá - proti objektu, který vyvolal náš vztek
 • nepřímá - je-li objekt samotný pro nás nebezpečný, útočíme na jeho slabiny, na věci, které má rád (např. pomluva)
 • vždy chtěná, promýšlená
 • heteroagrese - působí navenek
 • autoagrese - trestání sebe sama
 • tlumení agresivity
 • nejprve je nutno rozlišit úrovep agresivního chování
 • pozitivní posilování - u nebrutálních projevů agrese, na projevy agrese jen poukazujeme a dále si jich nevšímáme, chválíme veškeré kladné projevy
 • vyhasínání - každý projev, který neposilujeme, časem zmizí (dobré kombinovati s pozitivním posilováním)
 • izolace - výchovné ústavy
 • systém kontraktů - když něco dodržíš, dostaneš to, co chceš
 • dehumanizace nepřítele
 • velmi nebezpečná tendence, snižuje se práh citlivosti
 • možná u jedinců, jejichž idolem je akční hrdina, dosahující svých cílů výhradně agresí
 • konfabulace - jedinec tu část minulosti, kterou zapomněl, nahradí jinou vzpomínkou, aniž by si toho byl vědom

Dynamika psychických funkcí v zátěžových situacích

 • nerovnovážný vztah s prostředím se jedinec snaží vyřešit
 • úsilím změnit prostředí
 • úsilím změnit sebe sama
 • 3 kvalitativně odlišné způsoby adaptačních procesů
 • aktivní a adekvátní vyrovnání se - přímé a účinné řešení
 • kompenzace - náhradní, nepřímé vyrovnání se s novými kontexty; pro překonání krátkodobých zátěží
 • snaha uniknout z působení těchto situací
 • proces psychické adaptace nebo adjustace na zátěž je aktivním procesem obnovování rovnováhy mezi subjektem a životním prostředím
 • zde jsou určité typické fáze s příznačnými změnami v psychice subjektivní
Nespecificke-zmeny.jpg

Mobilizace psychiky

 • první fáze je fází přípravnou, dochází k aktivaci psychiky a to hlavně v emocionální sféře
 • jedinec registruje nebo anticipuje změnu a aktualizuje mobilizační pohotovost
 • nejvýraznější při prožitku ohrožení či ztráty
 • aktivace psychiky mívá mnohdy neurčitý charakter
 • po počátečním nástupu vždy nabývá určitý emocionální obsah a napětí
 • je spojena se změnami vnitřních procesů v orgánech
 • myšlení je zúženo, člověk jedná živelněji
 • psychické procesy, zkoumané na vojácích a sportovcích byly rozděleny na stavy
 • bojové pohotovosti -důvěra ve vlastní síly, optimální vyladění a mobilizace rezerv
 • předstartovní horečky - extrémní excitace a impulsivita, neovládání se, nejistota
 • enormní vyčerpávání energických rezerv ještě před řešením situace
 • apatie - sklíčená nálada, snaha vyhnout se situaci, nedůvěra v úspěch, předráždění
 • rozvoj nadlimitního ochranného útlumu
 • nástup psychického napětí a emocionality v mobilizační fázi není projevem psychického narušení ale vytvořením předpokladů pro řešení zátěže
 • to, jak výrazná mobilizace se rozvine a jak moc zasáhne jedince je funkcí
 • neočekávanosti vzniku zátěže a její intenzity
 • hodnot, kterých se týká
 • zkušeností s vyrovnáním se se zátěží
 • emocionální vzrušivostí jedince
 • okolností
 • u anticipované zátěže může tato fáze trvat dlouho s nárůstem tendencí a vést tak k předčasnému vyčerpání sil
 • úroveň aktivace a emotivity lze ovlivnit zevně (psychofarmaka, doping)

Aktivní řešení zátěže

 • tato fáze je determinována rozvojem určitých tendencí
 • potřeba poznat a řešit problém
 • stimulující prožitky (nebo aspop neutrální, ne nemobilizační)
 • optimalizace vztahu mezi aktivací emocí a aktivací rozumové činnosti k řízení a řešení
 • aktivní činnost vedoucí postupně k nalezení rovnováhy a rozvahy
 • v opačném případě jedná člověk pod tlakem emocí a není s to situaci účinně řešit

Vyřešení zátěže x selhání

 • třetí fáze v průběhu nespecifických změn v psychice začíná
 • nalezením a realizací vhodného postupu
 • uspokojení až euforie a následně k nástupu vyčerpání v důsledku vynaloženého úsilí a energie
 • nebo podlehnutím tlaku okolností
 • dochází k dočasné destrukci psychické činnosti v důsledku negativního efektu snahy řešit situaci
 • následně k dočasnému zotavení, spojenému s novými pokusy situaci řešit
 • pokud se to nepodaří, ke konečnému efektu selhání ve smyslu chronického oslabení psychické odolnosti vůči zátěži (většinou hlavně úzkost)

Kritéria a činitele integrovaného rozvíjení a desintegrace osobnosti v situačních kontextech

Životní nároky na rozvoj osobnosti

 • v aktivním styku s podmínkami existence člověk neustále řeší rozpor mezi tím, co již interiorizoval a novými požadavky
 • konkrétní životní podmínky mohou svou povahou stimulovat další psychický rozvoj osobnosti nebo vést k psychickému selhání
 • systematické rozvíjení předpokladů osobnosti pro integrované řešení své interakce s realitou lze považovat
 • ze proces „zvnitřpování“ vztahu jedince s podmínkami existence
 • jeho podněcování za jeden ze základních cílů výchovy
 • desintegraci je možné pojímat jako situační stav nebo jako trvalejší charakteristiku
 • pokud jde o trvalou charakteristiku, hovoříme o desintegrované osobnosti
 • nahodilé chování, bez vhledu, neschopnost realizovat adekvátní interakci s prostředím
 • dochází k ní působením situačních vlivů, které vedou k destrukci řídící role nejvyšších etáží psychické regulace vnitřních a vnějších aktivit
 • o podmínkách takové destrukce jádra rozhoduje
 • motivační struktura osobnosti
 • potence a pohotovost
 • rozvinuté schopnosti racionálně jednat
 • od desintegrace je třeba odlišit systém společensky nežádoucích projevů, který je vyjádřením ústřední motivace jedince, ne jeho psychických selhání, a rozkolísání a vznik nové úrovně psychické integrovanosti osobnosti
 • konkrétní životní podmínky mohou tedy svou povahou kodifikovat již vytvořenou integrovanost osobnosti
 • mohou stimulovat rozvoj osobnosti
 • mohou být zdrojem psychické desintegrace
 • v závislosti na míře a povaze rozporu mezi interakčními předpoklady a situačními nároky

Vyrovnávání se s náročnou životní situací

 • aktivní
 • egocentričnost - snaha upoutat okolí (krádeže, výstřední oblečení)
 • identifikace - napodobení vzoru
 • kompenzace - vyrovnání nedostatků rozvíjením svých předností (paralympici)
 • někdy i nežádoucí, nepřiměřená a zcestná
 • racionalizace - zdůvodpování vlastního jednání před sebou samým za účelem jeho ospravedlnění, vyrovnání se s vlastním svědomím
 • projekce - člověk přisuzuje jiným lidem myšlenky, které napadají jeho a u nichž si uvědomuje, že jsou špatné
 • člověk přenese vinu na druhého, i když se provinil on sám
 • substituce - nahrazení neúspěchu úspěchem v jiné oblasti
 • pasivní
 • izolace - uzavření se do sebe, odtržení ode všech problémů
 • regrese - návrat na nižší stupep vývoje osobnosti (trucovitost, nekontrolované výbuchy, dětinskost)
 • negativismus - záporný postoj ke všemu a všem, pocit ublíženosti
 • potlačení a popření
 • vytěsnění problému
 • fixace

Specifické změny v psychice

 • vedle všeobecně se prosazujících změn v psychice v důsledku zátěže probíhají ve všech uvedených fázích i změny specifické
 • závislé na typu a konkrétním obsahu prožívané zátěže
 • specifické reakce mají buď zajistit
 • dosažení vytčeného cíle - překonávat rušivé účinky a vlivy zátěží
 • udržení psychické rovnováhy za nových kontextů - přímo řešit samu vzniklou zátěž
 • 2. fáze specifických změn při zátěži
 • orientace na překonávání rušivých vlivů zátěže
 • pasivní překonávání těchto zátěží resistencí, odolností vůči jejím vlivům
 • aktivní překonávání
 • agresí - odstranění rušivých elementů
 • modifikací - nalezení jiné cesty k dosažení cíle
 • přímé řešení nově vzniklé zátěžové situace
 • útokem - boj s nositeli zátěže, snaha přizpůsobit podmínky sobě samému
 • obranou - přizpůsobování sebe podmínkám - korekce vlastních postojů
 • únikem
 • 3. fáze specifických změn
 • pokud se nedaří vyřešit aktuální zátěž, dochází k přechodu do 3. fáze specifických změn v psychice
 • Dochází k rozvoji některé formy psychické rezignace jako cesty redukce nebo destrukce psychiky
 • snaha aby se narušený interpersonální vztah stal přijatelným
 • jde o patologický únik ze situace - vždy nějak neadekvátně modifikovat mechanismy útoku, obrany a úniku
 • potlačení či kompenzace - útěk z tlaku situace jejím zdánlivým vyřešením
 • bagatelizací nebo nalezením náhradního východiska
 • somatizace či sublimace (spiritualizace) - transformace tlaku do tělesné sféry nebo do sféry „oduševnění“
 • regrese či transgrese - směry v patologických projevech rozvoje člověka vlivem zátěže směrem zpět či vpřed
 • každá z těchto forem přitom může vystoupit v podobě:
 • agrese jako způsobu úniku
 • přímá úniková agresivita (slovní apod.)
 • přenesená agresivita (obětní beránci)
 • autoagrese - extrém
 • restrikce - člověk omezí sebe sama (distancování se, podlézavost)
 • záměny - přeměna skutečnosti v souladu se subjektivním přáním

Indikace dynamických změn v psychice

 • dopad aktuálních situačních kontextů na psychiku je možné indikovat hlavně z příznačné struktury a dynamiky
 • ve vnějších projevech v nabuzení organismu (bušení srdce, nevolnost, zvracení)
 • v zaměřenosti, motivaci - změně orientace z cílově zaměřených na situačně frustrované aktivity
 • frustrované chování je na rozdíl od motivovaného stereotypní, neadaptuje se na povzbuzení či neúspěch, s malým či žádným předvídáním
 • ve schopnosti projevit se a uplatnit účinnou kapacitu rozumu v rozhodování a jednání
 • v kritériích výkonnosti
 • v sociálním chování z hlediska změn co do
 • sugestibility
 • rozvoje orientace k druhým, od nich nebo proti nim
 • vyhledávání pomoci
 • rozvoje agresivity
 • nejcitlivějším indikátorem prodělávané psychické zátěže jsou změny psychického stavu
 • nejen faktické ale i daným jedincem manifestované
 • sedm základních komponent, které ve svém specifickém propojení rozhodují o individuálně příznačném psychickém stavu
 • P = psychická pohoda
 • A = aktivnost, pohotovost k aktivní interakci
 • O = impulsivita, odreagovávání se
 • N = psychický nepokoj, rozlada
 • D = psychická deprese, pocit vyčerpání
 • U = úzkostné očekávání, obavy
 • S = sklíčenost
 • uvedené komponenty lze kategorizovat podle dvou dimenzí vyššího řádu:
 • komfort vs. dyskomfort
 • prožívání vs. aktivace
 • úroveň prodělané psychické zátěže se promítá do proporcionálního zastoupení a dynamických přesunů vzájemných relací komponent
 • je možná proporce od 0,00 (komponenta chybí) do 1,00 (je výraznou a výlučnou dominantou
 • posun
 • nedosáhne extrémních hodnot - do 1,5 SD - není projevem nežádoucích změn psychického stavu, ale projevem mobilizace psychiky
 • změna okolností se neprojeví v psychickém stavu - jedinec je zaměřen jinam nebo nemá vhled
 • dojde k nárůstu extrémních hodnot v dyskomfortních komponentách
 • kritické změny v psychickém stavu
 • vznik emocionální, fyzické nebo mentální zátěže
 • narůstá podíl komfortních komponent, což ukazuje na narůstající bojové vzrušení nebo na euforii
 • ta však může při neočekávaných situacích vést k selhání
 • pochopení situačně aktualizovaných změn v pocitech, stavech a potížích umožpuje
 • postihovat optimální a pesimální kontexty pro realizaci života jedince
 • předvídat nebezpečí vzniku kritického stavu
 • volit relevantní optimalizační zásahy
 • individuálně příznačné rozdíly přitom lze vysvětlit pouze interakčně, ve vztahu s bazální strukturou psychickou variabilnosti osobnosti

Dilema: rozvoj či desintegrace osobnosti

 • jde o kvalitu a důsledky aktualizovaného vztahu mezi předpoklady jedince a situačními nároky na jeho psychiku
 • tedy o interakci v kontinuu „běžné nároky - extrémní psychická zátěž“
 • taxonomie životních situací z hlediska dopadu na psychiku
 • nároky na výkon
 • nároky na zdolávání překážek
 • konfliktové situace
 • stresové situace
Nároky na výkon (problematika nepřiměřených úkolů a požadavků)
 • nepřiměřenost v nárocích na výkonnost může pramenit z
 • kvality požadavků
 • nerespektování zákonitostí organismu, psychiky
 • z nerespektování psychických zvláštností jedince
 • psychickou odezvou je vznik a rozvoj únavy, chronické únavy a vyčerpání
 • z hlediska odolnosti vůči nepřiměřené zátěži se posuzuje „unavitelnost“, resp. „výkonnost“ ve smyslu
 • stupně odolnosti vůči únavě
 • schopnosti mobilizovat se
 • ve smyslu kritického bodu, za nímž následuje vyčerpání
 • jiný typ únavy také může vyvolat monotonie podnětového pole, činností a situací - prožitky nudy
 • apatie, otrávenost, odpor k vykonávané práci, nerudnost, konfliktnost, pracovní nečinnost
Nároky na zdolávání překážek
 • lidé se s překážkami vyrovnávají různě a různě se k nim staví
 • jedinci se zcela nereálným chtěním
 • pesimisté - buď se ani nesnaží o realizaci cíle
 • agresivní - neustále se snaží cíle všelijak dosáhnout
 • jedinci pasivní či se vším spokojení - jsou spíše ve „vleku“ života
 • člověk většinou neustále o něco usiluje
 • při tom obvyklou reakcí na střet s překážkou je snaha obejít ji nebo překonat
 • v tomto procesu se formuje i postoj jedince k překážce, jejímu původci i sobě samému
 • překážka může mít vnitřní nebo vnější zdroj a aktivní nebo pasivní povahu (Rosenzweig)
 • neuspokojený jedinec se může poddat nebo opakovaně usilovat o dosažení cíle
 • tři nejzákladnější typy odezvy na překážky:
 1. útok - promyšlené jednání k překonání překážky a tak dosažení cíle (afektivní agresivita)
 2. kompromis - volba zástupného cíle, kterému nestojí překážka v cestě
 3. rezignace na cíl
 • nemůže-li jedinec odstoupit od cílového rozhodnutí a přitom ani dosáhnout cíle, vznikají frustrace či deprivace
 • frustrace vzniká při blokování možnosti ukojit potřebu
 • míru frustrace ovlivpuje frustrační tolerance
 • závisí na subjektivní významnosti dosažení cíle a jeho zastupitelnosti náhradním cílem
 • na rozdílné schopnosti snášet frustraci se podílí hlavně
 • bazální struktura autoregulace (vrozená) a motivace
 • přizpůsobivost a zkušenost (získané)
 • 4 základní druhy odezvy na frustraci
 • agresivní - vůči původci, okolnostem, zástupnému objektu, patří sem i projekce
 • úniková - racionalizace, popření, fantazie a snění, vykoupení sebepotrestáním
 • regrese, transgrese a sublimace
 • deprese
 • deprivace při úplné nedostupnosti, nemožnosti ukojení, nelze ji kompenzovat náhradním objektem
 • psychický dopad deprivace není jednotný, lze ho diferencovat podle toho, zda jde o deprivaci
 • biologickou - následuje například přejídání se ze strachu z další deprivace
 • senzorickou - nastupují halucinace apod.
 • vývojovou - ovlivňuje celý další psychický vývoj
 • potřeby bezpečí - vyvolává setrvalý psychický tlak
 • sociálně-separační - může ji prožívat i člověk s kontaktem s lidmi
 • komplexní existenční deprivaci - vede k mnoha poruchám v myšlení, emocí a charakteru
 • chronickým blokováním cesty k uspokojení potřeb dochází k deprivačnímu syndromu
 • Rosenzweig - dříve než člověk zcela rezignuje, usiluje o obranu vlastního já některou ze tří základních reakcí
 • extrapunitivní - hledání vnějších příčin
 • intropunitivní - orientace na vnitřní příčiny
 • impunitivní - orientace na zlehčování vzniklého stavu
Konfliktové situace a jejich řešení
 • konflikty souvisí s procesem volby, v jakém směru jednat - s rozhodováním se
 • konflikt je zvláštním typem frustrace, kdy překážka v ukojení jedné pohnutky je dána ve formě pohnutky jiné, stejně naléhavé, ale protisměrné
 • ambivalentnost vzniklé situace
Stresové situace
 • zátěž, kdy nějaká rušivá okolnost působí na jedince v období realizace cílové činnosti a tak výrazně narušuje zdárný průběh
 • stresogenní faktory lze členit na
 • ztížené nebo neobvyklé podmínky
 • časový deficit
 • tlak ohrožení
 • tlak odpovědnosti za správnou a včasnou realizaci, za životy apod.
 • symptomem jsou hlavně úzkost a nejistota, obezřetnost, nerozhodnost
 • negativně působí i představivost (co se může stát)
 • specifickým případem prožívání úzkosti je někdy tréma
 • bývá spojena se strachem ze ztrapnění se