Richard Papík

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. (27. ledna 1962, Praha) vysokoškolský pedagog a informační specialista je předním představitelem české informační vědy a uznávaným odborníkem tohoto oboru především v oblasti elektronických informační zdrojů, informační podpory vědy a výzkumu a rešeršních strategií. Jeho vedlejším odborným zájmem jsou metody rychlého čtení, metody osobní práce s informacemi a informační metody competetive intelligence.[1]

doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Biografie a vzdělání

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. se narodil se 27.1.1962 v Praze. Jeho dětství je úzce spjato s pražskou čtvrtí Podskalí a Vyšehrad. Vystudoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze - specializace radiokomunikační technika http://www.panska.cz. V roce 1986 byl přijat ke studiu na obor Vědecké informace a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou vystudoval při zaměstnání. Po úspěšném složení Státních závěrečných zkoušek (v r. 1990), zde také absolvoval i program postgraduálního studia oboru informační věda a psychologie (od 1994 jen informační věda). V roce 2000 složil rigorózní zkoušku (PhDr.) a zároveň dokončil vysokoškolská studia obhajobou disertační práce a získal titul Ph.D. v oboru Informační věda. O jedenáct let později v roce 2011 obhájil na Univerzitě Komenského v Bratislavě habilitační práci a získal titul docent v oboru Knižnično-informačné štúdiá.[1]

Profesní kariéra

Po základní vojenské službě v roce 1984 nastoupil na Ústav vědeckých informací Ministerstva obrany ČR, kde nejprve pracoval jako informační specialista v oblasti vědecké, technické a ekonomické informace a později od roku 1991 jako vedoucí pracoviště externích a zahraničních databází a současně byl pracovníkem vědecko-výzkumné základny. V roce 1994 přijal nabídku tehdejšího ředitele Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc. Vlasáka a nastoupil na tento ústav na pozici odborného asistenta. Tím odstartoval svoji profesní dráhu vysokoškolského pedagoga. V roce 1998 semestrálně vyučoval na School of Information and Library Science na University of North Carolina. V letech 1994 - 2000 zároveň působil jako informační specialista a rešeršér společnosti Medistyl Praha, která je zaměřena na odborné a vědeckotechnické informace v oborech zejména lékařských věd, farmacie, chemie, toxikologie a životního prostředí, ale i v oblasti tzv. competitive intelligence a také obchodních a firemních informací. V roce 2000 byl jmenován do funkce zástupce ředitele Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a tuto pozici zastával až do roku 2002, kdy byl zvolen a následně jmenován do čela tohoto ústavu. Ústav informačních studií a knihovnictví pak úspěšně vedl až do března roku 2012. Od roku 2012 se opět naplno věnuje své pedagogické činnosti. V letech 2012 až 2015 byl v Ústavu informačních studkií a knihovnictví FF UK garantem balkalářského, magisterského i doktorského programu. V letech 2007 až 2012 také externě spolupracoval se společností Roche jako informační a rešeršní specialista. V současné době působí jako vysokoškolský pedagog v Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, zároveň částečně působí v Ústřední knihovně Univerzity Karlovy v oblasti koncepce a praktické realizace informačního vzdělávání na Univerzitě Karlově a stéle vyučuje jako externista v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a na 1. lékařské fakultě v Ústavu vědeckých informací 1. LF UK.

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. figuroval od roku 2001 ve více než patnácti významných odborných a výzkumných projektech a účastnil se mnoha zahraničních odborných přednáškových stáží.

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. byl během své pedagogické činnosti od roku 1994 vedoucím přibližně 150 kvalifikačních prací (rigorózních, diplomových a bakalářských) a školitelem 17 studentů doktorského programu, kteří již úspěšně obhájili svoji dizertační práci a získlali titul Ph.D..

Hlavním profesním zájmem doc. Richarda Papíka, Ph. D. jsou elektronické informační zdroje, informační podpora vědy a výzkumu a rešeršní strategie. Mimo to se ještě zabývá informačními institucemi a knihovnami ve změnách informační společnosti, dále oblastí informačních zdrojů pro tzv. competitive intelligence a obchodními a firemními informacemi, výběrově pak tématy znalostního managementu (knowledge management). Jeho vedlejším odborným zájmem jsou mimo jiné i metody rychlého čtení a metody osobní práce s informacemi.

Členství v odborných organizacích a radách

Od roku 1996 Ústřední knihovnická rada ČR (poradní orgán ministra kultury), od roku 2004 Vědecká rada Národní knihovny ČR, od roku 2007 Vědecká rada Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2003 Oborové rada informační vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2007 Rada Knihovny Akademie věd ČR, od roku 2005 Rada Národní lékařské knihovny ČR, 2006-2009 Sbor poradců generálního ředitele Národní knihovny ČR, 2007-2011 Standing Committee of Education and Training Section of IFLA, také dlouholetý místopředseda České informační společnosti, dlouholetý člen redakčních rad odborných časopisů: Knihovna - Knihovnická revue; ITLib - Informačné technológie a knižnice. [1][2][3]

Bibliografie - výběrově

 1. ČERNÁ, Milena; KATUŠČÁK Dušan; NĚMEČKOVÁ, Lenka; PAPÍK, Richard. Les bibliothèques en République tchèque et en Slovaquie. BLIN, Frédéric. Les bibliothèques en Europe: Organisation, projects, perspectives. Paris: Electre, 2013, s. 127-139. Éditions du Cercle de la Librairie. ISBN 978-2-7654-1368-4.
 2. PAPÍK, Richard. O informacích s Richardem Papíkem. In Kateřina Rathouská. Český rozhlas 3 Vltava : Čajovna [online]. Praha : Český rozhlas, 16. dubna 2013 v 19.00h [cit. 2013-04-28]. Dostupný z WWW: < http://www.rozhlas.cz/cajovna/aktualne/_zprava/o-informacich-s-richardem-papikem--1198473>.
 3. PAPÍK, Richard. Introduction to Information Science. Journal of Documentation [online]. 2013, vol. 69, issue 3, pp.474 – 476. Dostupný z WWW: < http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17088384>. ISSN 0022-0418. (Recenze na knihu BAWDEN, David; ROBINSON, Lyn. Introduction to Information Science. London: Facet Publishing, 2012. 381 s. ISBN 978-1-85604-810-1.)
 4. PAPÍK, Richard; BAWDEN, David; ROBINSON, Lynn. Úvod do informační vědy. Knihovna plus [online]. 2013, č. 2 [cit. 2013-11-24]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus132/papik.htm>. ISSN 1801-5948.
 5. ZWINGER, Michal; HUDEČEK, Michal; KREJČÍ, Jana; PAPÍK, Richard. Rozečti.se – online výuka rychlého čtení. ITlib : informačné technológie a knižnice [online]. 2013, č. 2 [cit. 2014-03-10]. Dostupný z WWW: < http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/2/rozecti.se-online-vyuka-rychleho-cteni.html?page_id=2476>. ISSN 1336-0779.
 6. PAPÍK, Richard. Nechovat se barbarsky k formám minulým. Tvar : literární obtýdeník [online]. Praha : Tvar, č. 21/2012 [cit. 2012-12-17]. Zkrácená verze dostupná z WWW: <http://www.itvar.cz/cz/2012/20-2012-papik-503.html>, http://www.itvar.cz/prilohy/499/Tvar21-2012.pdf
 7. PAPÍK, Richard; GIANNNETI, Giuliano. Knihovny mají nástroje, o nichž se firmám ani nesní, internet je nemůže nahradit. Lupa.cz [online]. 2. 10. 2012 [cit. 2013-02-25]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/knihovny-maji-nastroje-o-nichz-se-firmam-ani-nesni-internet-je-nemuze-nahradit/>. ISSN 1213-0702.
 8. PAPÍK, Richard. Jak číst rychle. In Kateřina Rathouská. Český rozhlas 3 Vltava : Čajovna [online]. Praha : Český rozhlas, 19. ledna 2012 v19.00h [cit. 2012-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.rozhlas.cz/cajovna/aktualne/_zprava/jak-cist-rychle--1003717>. Zvukový záznam: <http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2538594>.
 9. PAPÍK, Richard. Metody rychlého čtení jako nástroj osobní ekologie. In Information ecology and libraries : proceedings of the International conference organized on the occasion of the 90th anniversary of the establishment of the Faculty of Philosophy at Comenius University in Bratislava, 10-12 October 2011. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, s. 99-109. Dostupný také na WWW: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/Dokumenty/IEL_web.pdf>. ISBN 978-80-223-3087-9.
 10. PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha : Velryba, 2011. 192 s. ISBN 978-80-85860-22-1.
 11. SLADKÁ, Jaroslava; PAPÍK, Richard. Odborná literatura, nebo internet? Zdravotnické noviny. 2010, roč. 59, č. 18, s. 18. ISSN 0044-1996.
 12. JANSOVÁ, Linda; PÁLKA, Peter; PAPÍK, Richard. Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 3 [cit. 2010-03-03]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/5990>. URN-NBN:cz-ik5990. ISSN 1212-5075.
 13. PAPÍK, Richard. Who`s who : SET SC Member Profiles. SET Bulletin : IFLA Section on Education and Training [online]. January 2009, vol. 10, no. 1 [cit. 2010-03-11]. Dostupný z WWW: <http://archive.ifla.org/VII/s23/bulletin/set-bulletin_jan2009.pdf>. ISSN 1450-0647.
 14. PAPÍK, Richard. Competitive Intelligence ve vztahu k informačním disciplínám. ITlib : informačné technológie a knižnice [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 2009-06-30]. Dostupný z WWW: < http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib092/papik.htm>. ISSN 1336-0779.
 15. DROBÍKOVÁ, B.; PAPÍK, R.; SOUČEK, M. Problematika Human-Computer Interaction v rešeršních systémech. In Uživatelsky přátelská rozhraní : první sborník mapující projekty a názory odborníků v oblasti Human-Computer Interaction v České republice. 1. vyd. Editovali Alena Červenková a Michal Hořava. Praha : Horava & Associates, 2009, s. 86-98. ISBN 978-80-254-5295-0.
 16. PAPÍK, Richard; DROBÍKOVÁ, Barbora. Relationship between effective reading and Human-computer interaction. In International Conference on Human-Computer Interaction and Information Services, held in November 10, 2008 in Academy of Sciences of Czech Republic. Brno : Tribun EU, 2009, s. 57-66. Dostupný také z WWW: <http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=6656>. ISBN 978-80-7399-868-4.
 17. PAPÍK, Richard; PAPÍKOVÁ, Vendula. Příležitosti Web 2.0 pro Competitive Intelligence. In INSOURCE 2008 : konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing, průzkum trhu, Praha 5.-6. února 2008 : sborník příspěvků z konference [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2008 [cit. 2009-11-01]. Dostupný z WWW: <http://www.insource.cz/sbornik/200/>.
 18. PAPÍK, Richard; NĚMEČKOVÁ, Lenka; PAVLÁSKOVÁ, Eliška. S Richardem Papíkem o skrytém bohatství informační a knihovní vědy. Člověk : časopis pro humanitní a společenské vědy [online]. Vydáno dne 15. 12. 2008 [cit. 2010-03-23]. Dostupný z WWW: <http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2008121507>.
 19. PAPÍK, Richard; PAPÍKOVÁ, Vendula. Spektrum informačních zdrojů pro podporu evidence-based medicine. In MEDSOFT 2008 : sborník příspěvků, 7.-8. dubna 2008, Spa Hotel Felicitas, Poděbrady. Praha : Agentura Action M, 2008, s. 117-123. ISBN 978-80-86742-22-9.
 20. PAPÍK, Richard; SOUČEK, Martin. Typologie portálů pro vědu a výzkum s důrazem na medicínské prostředí. In MEDSOFT 2008 : sborník příspěvků, 7.-8. dubna 2008, Spa Hotel Felicitas, Poděbrady. Praha : Agentura Action M, 2008, s. 131-141. ISBN 978-80-86742-22-9.
 21. PAPÍK, Richard, PAPÍKOVÁ, Vendula. Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí. In IKI 2008 : informace, konkurenceschopnost, inovace, 22. 1. 2008 : sborník prezentací a příspěvků z konference [online]. Praha : Česká informační společnost, 2008 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z WWW: <http://www.cisvts.cz/default.asp?ids=3444&ch=500&typ=1&val=69383>.
 22. KATUŠČÁK, Dušan; DROBÍKOVÁ, Barbora; PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce první. Nitra : Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.
 23. PAPÍK, Richard; PAPÍKOVÁ, Vendula. Komunita 2.0 a její konziliární potenciál : příklady z medicínského prostředí. In INFORUM 2008 : 14 . ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, 28.-30.5.2008 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2008 [cit. 2010-01-30]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2008/sbornik/73/>.
 24. PAPÍK, Richard. Lidé, čtěte jedničky a nuly : knihovna jako virtuální prostor. A2 : kulturní týdeník. 2008, roč. 4, č. 33, s. 19. ISSN 1801-4542.
 25. PAPÍK, Richard. Reasons for Competitive Intelligence Topics in Curriculum of Information and Library Schools. In Marketing of Information Services : 15th BOBCATSS SYMPOSIUM proceedings, Prague 29–31 Jan 2007. Prague : Charles University, Faculty of Arts, 2007, s. 368-373. ISBN 978-80-7308-166-9.
 26. PAPÍK, R.; SOUČEK, M.; PAPÍKOVÁ, V. Lékařský knihovník a informační specialista : jeho role a možnosti přípravy : případová úloha e-learningového kursu Evidence-based Medicine and Medical Librarian. In MEDSOFT 2007 : sborník příspěvků, 20. – 21. března 2007, Centrum vzdělávání Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem. Praha : Agentura Action M, 2007, s. 165-172. ISBN 978-80-86742-00-7.
 27. PAPÍK, R.; PAPÍKOVÁ, V. Informační chování ve věku online komunikace. In INFOS 2007 : Knižnice – piliere vedomostnej spoločnosti : prínos pamäťových inštitúcií k budovaniu vedomostnej spoločnosti : 34. medzinárodné informatické sympózium, 16.-19. apríla 2007, Stará Lesná, Slovenská republika [CD-ROM]. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, Albertina icome Bratislava, 2007. ISBN 978-80-969674-0-7.
 28. PAPÍK, R.; PAPÍKOVÁ, V. Informace, komunikace, věda, výzkum. In ITLib : informačné technologie a knižnice [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 2007-11-16]. Dostupný z WWW: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib073/papik.htm>. ISSN 1336-0779.
 29. PAPÍK, Richard. LIS Education in Czech Republic : popular and multidimensional. IFLA Set Bulletin [online]. July 2007, vol. 8, no. 2, s. 15-17 [cit. 2007-11-19]. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/VII/s23/bulletin/SET_Bulletin-July2007.pdf>. ISSN 1450-0647.
 30. PAPÍK, R.; SOUČEK, M.; SKOLKOVÁ, L. Analytické a intuitivní metody vyhledávání vědeckých lékařských informací. In Medsoft 2006 : sborník příspěvků, 21. – 22. března 2006, Hotel U Věže, Nupaky. Praha : Agentura Action M, 2006, s. 139-150. ISBN 80-86742-12-1.
 31. PAPÍK, Richard. Výuka CI pro akademickou sféru i praxi. In Cesty ke zvyšování konkurenceschopnosti v soukromém i veřejném sektoru a vzdělávání : 2. mezinárodní konference SCIP CZECH, Praha, sály magistrátu hl. m. Prahy, 23. a 24. října 2006 : sborník příspěvků. Praha : Nakladatelství ČVUT, 2006, CD-ROM. ISBN 80-01-03597-2.
 32. PAPÍK, Richard. Vývojové změny rešeršních strategií : body zvratu a omezení. In Využívanie informácií v informačnej spoločnosti : zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava, Slovenská republika, 10-11. októbra 2006. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2006, s. 119-125. ISBN 80-85165-92-9.

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 PAPÍK, Richard. Fwd: Wikisofia - heslo [osobní online elektronická komunikace]. Message to: Klára FOGLAROVA. 2016-1-8, [cit. 2016-1-24]. Osobní komunikace, neveřejná.
 2. Počítačová kultura knihy nelikviduje [Richard Papík, Zdeněk A. Tichý] [online]. [cit. 2016-1-24]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus51/papik.htm
 3. PAPÍK, Richard. LinkedIn Corp, 2016. Dostupné také z: https://www.linkedin.com/in/papik

Související články

Rešeršní strategie

Klíčová slova

informační věda, informační specialista, rešeršní strategie