Služby veřejných knihoven pro zrakově postižené: Porovnání verzí

Řádka 64: Řádka 64:
 
* [[Audioknihy]]
 
* [[Audioknihy]]
 
* [[Digitální knihovna]]
 
* [[Digitální knihovna]]
 +
 +
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]

Verze z 23. 1. 2018, 12:56


Veřejné knihovny a zrakově postižení

Veškeré knihovny jsou povinny dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) poskytovat veřejné knihovnické a informační služby „způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu“, a to tedy i zdravotně handicapovaným a národnostním či jazykovým menšinám.

Knihovny se musí handicapovaným přizpůsobit především v těchto oblastech:

 • personální - profesní úroveň, osobní schopnosti a charakterové vlastnosti knihovníka,
 • prostorová - bezbariérový přístup, odpovídající prostorové a technické vybavení,
 • organizační - navázání spolupráce knihovny s pečovatelskými organizacemi a dalšími právnickými osobami sdružujícími handicapované občany.

Při poskytování informačních služeb handicapovaným je nezbytné přistupovat ke každému individuálně.

Nevidomí v knihovnách představují největší skupinu postižených uživatelů. Větší městské knihovny mají většinou speciální oddělení pro nevidomé uživatele.

Systematicky se nevidomým uživatelům věnuje především Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Tato knihovna má ze zákona povinný výtisk audio knih a též je sama i vydává.

Speciální služby knihoven pro zrakově postižené

 • audioknihy (beletrie i naučná literatura)
 • digitální knihovna
 • knihy v Braillově písmu
 • časopisy ve zvětšeném tisku
 • knihy týkající se problematiky postižení
 • donášková služba
 • speciální akce po zrakově postižené čtenáře
 • speciální technologie, které jsou čtenářům k dispozici - softwarové lupy, brýle s optickými parametry, software umožňující individuální nastavení barevného prostředí, programy s hlasovými výstupy, čtečky s optickým rozpoznáváním textu (OCR - Optical Character Recognition), speciální připojení na internet.

Audioknihy - Ve zvukových studiích jsou nahrávány knižní tituly z běžné nakladatelské produkce profesionálními herci a dabéry. Nahrávají se zde zvukové časopisy a odborná literatura, sloužící nevidomým a slabozrakým žákům a studentům všech typů škol, stejně jako i jednotlivým profesním skupinám zrakově postižených.

Digitální knihovna je určena pro zrakově postižené uživatele knihovny. Ti se při registraci musí prokázat kopií průkazu ZTP/ZTP/P nebo zprávou od očního lékaře. Tito uživatelé mohou využívat veškeré služby aplikace, na rozdíl od veřejnosti, která si však může prohlížet veškeré knižní tituly v katalogu, zobrazovat informace o jednotlivých dokumentech, a dokonce si poslechnout krátké ukázky některých děl. Digitální internetová knihovna Knihovny a tiskárny pro nevidomé umožňuje:

 • on-line vyhledávání všech dostupných titulů,
 • objednávání titulů k výpůjčce nebo zakoupení,
 • poslech a stahování digitálních zvukových nahrávek (MP3 souborů),
 • stahování digitalizovaných textů.


Přínosy poskytování služeb

Svou činností také veřejné knihovny napomáhají začleňování handicapovaných osob do většinové společnosti. Bezbariérové knihovny se podílejí na zlepšení komunikace mezi postiženými osobami a osobami bez hendikepu. Zaměstnanci knihoven jsou posíláni na speciální školení, kde se učí, jak správně poskytovat speciální služby pro handicapované. Tyto znalosti knihovníci využijí, jak v pracovním, tak i v soukromém prostředí. Další výhodou tohoto školení je, že jeho účastníci ztratí ostych komunikovat s handicapovanými, popřípadě jim nabídnout pomoc.

Současný stav poskytování služeb v ČR

Bohužel většina současných knihoven nedisponuje specializovaným fondem a neposkytuje služby pro handicapované uživatele. Knihovnické a informační služby v ČR zrakově postiženým uživatelům poskytuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, krajské knihovny, základní knihovny a specializované knihovny. Mezi další časté poskytovatele služeb pro zrakově postižené patří i vysokoškolské knihovny.

Podle příručky Standard Handicap Friendly by měly knihovny kromě klasických služeb nabízet i služby dálkové. Jako jsou např. online katalogy, online rezervace, online prodlužování výpůjček a možnost stahování dokumentů. Také by měla existovat možnost komunikovat s knihovnickým personálem online (e-mail, chat) nebo po telefonu.

Zajištění pokrytí wifi připojení - možnost připojení vlastního zařízení se speciálním softwarem pro handicapované

Odkazy

Reference

Použitá literatura

HRYCHOVÁ, Tereza. Analýza služeb veřejných knihoven pro zrakově postižené. Praha, 2015. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150918. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Hana Landová.


Související články