Státnicové otázky (nMgr) z pedagogické a školní psychologie: Porovnání verzí

Řádka 13: Řádka 13:
 
| [[5. Koncepce učení, které významně ovlivnily pedagogickou a školní psychologii]]  
 
| [[5. Koncepce učení, které významně ovlivnily pedagogickou a školní psychologii]]  
 
|-
 
|-
| [[6. Lidské učení, jeho znaky, druhy, výsledky. Obecné zákony učení]]  
+
| [[6. Lidské učení, jeho znaky, druhy, výsledky; Obecné zákony učení]]  
 
|-
 
|-
 
| [[7. Sociální učení a jeho formy, socializace jedince a rozvíjení jeho osobnosti]]  
 
| [[7. Sociální učení a jeho formy, socializace jedince a rozvíjení jeho osobnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[8. Vývoj osobnosti, podmínky jejího rozvíjení, vzdělávání a výchova. Interakce biologických a psychosociálních podmínek ve vývoji a Rozvoji osobnosti, poruchy a handicapy, možnosti a základní formy psychologických intervencí]]  
+
| [[8. Vývoj osobnosti, podmínky jejího rozvíjení, vzdělávání a výchova; Interakce biologických a psychosociálních podmínek ve vývoji a Rozvoji osobnosti, poruchy a handicapy, možnosti a základní formy psychologických intervencí]]  
 
|-
 
|-
 
| [[9. Individuální a skupinové rozdíly ve vývoji jedince a při jeho rozvíjení]]  
 
| [[9. Individuální a skupinové rozdíly ve vývoji jedince a při jeho rozvíjení]]  
 
|-
 
|-
| [[10. Motivace v učení a výchově, její struktura, změny v kvalitativních znacích. Vývoj motivačních sil a způsobů jejich uspokojování]]  
+
| [[10. Motivace v učení a výchově, její struktura, změny v kvalitativních znacích; Vývoj motivačních sil a způsobů jejich uspokojování]]  
 
|-
 
|-
| [[11. Náročné životní situace a vyrovnávání se s nimi, význam pro zvládání specifických podmínek vývoje osobnosti a pro výchovu a vzdělávání. Školní zátěže]]  
+
| [[11. Náročné životní situace a vyrovnávání se s nimi, význam pro zvládání specifických podmínek vývoje osobnosti a pro výchovu a vzdělávání; Školní zátěže]]  
 
|-
 
|-
 
| [[12. Psychologický rozbor školní úspěšnosti a prospěchu žáků]]  
 
| [[12. Psychologický rozbor školní úspěšnosti a prospěchu žáků]]  
Řádka 35: Řádka 35:
 
| [[16. Psychické stavy při učení a vyučování, jejich vznik a působení a možnosti regulace]]  
 
| [[16. Psychické stavy při učení a vyučování, jejich vznik a působení a možnosti regulace]]  
 
|-
 
|-
| [[ 17. Tvořivost a metody jejího rozvíjení]]  
+
| [[17. Tvořivost a metody jejího rozvíjení]]  
 
|-
 
|-
 
| [[18. Kognitivní styly a styly a metody učení žáků a studentů]]  
 
| [[18. Kognitivní styly a styly a metody učení žáků a studentů]]  
 
|-
 
|-
| [[19. Interakce učitel - žák, individuální rozdíly v učení a individuální přístup učitele k žákovi. Diferenciace  ve vyučování z psychologického hlediska. Psychologické otázky známkování a hodnocení žáků]]  
+
| [[19. Interakce učitel - žák, individuální rozdíly v učení a individuální přístup učitele k žákovi; Diferenciace  ve vyučování z psychologického hlediska. Psychologické otázky známkování a hodnocení žáků]]  
 
|-
 
|-
| [[20. Psychologické aspekty problémového a skupinového vyučování. Kooperativní vyučování]]  
+
| [[20. Psychologické aspekty problémového a skupinového vyučování; Kooperativní vyučování]]  
 
|-
 
|-
| [[21. Učitel a jeho podíl na vývoji a rozvoji dítěte, interakce a komunikace učitele se žáky, styly výchovy ve školním prostředí. Osobnost učitele a jeho profesní kompetence. Možnosti psychologické intervence pro školní interakci]]  
+
| [[21. Učitel a jeho podíl na vývoji a rozvoji dítěte, interakce a komunikace učitele se žáky, styly výchovy ve školním prostředí; Osobnost učitele a jeho profesní kompetence; Možnosti psychologické intervence pro školní interakci]]  
 
|-
 
|-
| [[22. Sociální klima ve škole a školní třídě. Možnosti poznávání a intervencí ve prospěch žáka a jeho rozvoje]]
+
| [[22. Sociální klima ve škole a školní třídě; Možnosti poznávání a intervencí ve prospěch žáka a jeho rozvoje]]
 
|-
 
|-
 
| [[23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte. Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování.]]  
 
| [[23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte. Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování.]]  
 
|-
 
|-
| [[24. Význam vrstevnických skupin ve vývoji a rozvoji jedince. Psychologická charakteristika působení školní třídy]]  
+
| [[24. Význam vrstevnických skupin ve vývoji a rozvoji jedince; Psychologická charakteristika působení školní třídy]]  
 
|-
 
|-
| [[25. Rozvíjení osobnosti v činnostech, hry a zájmové činnosti a jejich podíl na vývoji jedince. Společné činnosti v rodině, ve vrstevnických a zájmových skupinách]]  
+
| [[25. Rozvíjení osobnosti v činnostech, hry a zájmové činnosti a jejich podíl na vývoji jedince; Společné činnosti v rodině, ve vrstevnických a zájmových skupinách]]  
 
|-
 
|-
 
| [[26. Pedagogicko psychologická problematika výchovných prostředků, odměny a tresty ve výchově, působení příkladu a modelu]]  
 
| [[26. Pedagogicko psychologická problematika výchovných prostředků, odměny a tresty ve výchově, působení příkladu a modelu]]  
Řádka 57: Řádka 57:
 
| [[27. Sebepojetí, sebehodnocení, seberealizace, sebevýchova]]  
 
| [[27. Sebepojetí, sebehodnocení, seberealizace, sebevýchova]]  
 
|-
 
|-
| [[28. Pedagogicko psychologická problematika vývoje a rozvoje morálních aspektů osobnosti. Problematika agresivity a kooperativnosti. Prosociální a altruistické chování. Vývojové formy svědomí a Morálního charakteru]]  
+
| [[28. Pedagogicko psychologická problematika vývoje a rozvoje morálních aspektů osobnosti; Problematika agresivity a kooperativnosti; Prosociální a altruistické chování; Vývojové formy svědomí a Morálního charakteru]]  
 
|-
 
|-
 
| [[29. Změny osobnosti, mnohostranný a jednostranný vývoj jedince a jeho pedagogicko psychologické vymezení a působení]]  
 
| [[29. Změny osobnosti, mnohostranný a jednostranný vývoj jedince a jeho pedagogicko psychologické vymezení a působení]]  
 
|-
 
|-
| [[30. Školní psychologie a pedagogicko psychologické poradenství. |30. Školní psychologie a pedagogicko psychologické poradenství. Hlavní okruhy činnosti psychologů ve školách, v jiných výchovných institucích a v pedagogicko psychologických poradnách. Systém pedagogicko psychologického poradenství u nás.]]  
+
| [[30. Školní psychologie a pedagogicko psychologické poradenství. |30. Školní psychologie a pedagogicko psychologické poradenství; Hlavní okruhy činnosti psychologů ve školách, v jiných výchovných institucích a v pedagogicko psychologických poradnách; Systém pedagogicko psychologického poradenství u nás]]  
 
|-
 
|-
| [[31. Příprava dítěte pro školu. Školní zralost. Práce psychologa s dětmi předškolního věku a s žáky prvních ročníků základní školy]]  
+
| [[31. Příprava dítěte pro školu; Školní zralost; Práce psychologa s dětmi předškolního věku a s žáky prvních ročníků základní školy]]  
 
|-
 
|-
| [[32. Výukové problémy žáků základní školy, rozbor jejich příčin a účast psychologa při jejich řešení. Psychologická problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální vzdělávací program. |32. Výukové problémy žáků základní školy, rozbor jejich příčin a účast psychologa při jejich řešení. Psychologická problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální vzdělávací program. Speciální školství- specializované třídy, speciální školy]]  
+
| [[32. Výukové problémy žáků základní školy, rozbor jejich příčin a účast psychologa při jejich řešení; Psychologická problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální vzdělávací program. |32. Výukové problémy žáků základní školy, rozbor jejich příčin a účast psychologa při jejich řešení; Psychologická problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; Individuální vzdělávací program; Speciální školství- specializované třídy, speciální školy]]  
 
|-
 
|-
| [[33. Výchovné problémy žáků základní školy, rozbor jejich příčin a účast psychologa při jejich řešení. Psychologická problematika dětí s ADD/ADHD (LMD)]]
+
| [[33. Výchovné problémy žáků základní školy, rozbor jejich příčin a účast psychologa při jejich řešení; Psychologická problematika dětí s ADD/ADHD (LMD)]]
 
|-
 
|-
 
| [[34. Psychologické aspekty segregace, integrace, inkluze při vzdělávání a výchově]]  
 
| [[34. Psychologické aspekty segregace, integrace, inkluze při vzdělávání a výchově]]  
Řádka 77: Řádka 77:
 
| [[37. Výchovné a výukové problémy žáků a studentů středních škol a účast psychologa při jejich zvládání]]
 
| [[37. Výchovné a výukové problémy žáků a studentů středních škol a účast psychologa při jejich zvládání]]
 
|-
 
|-
| [[38. Kariérové poradenství a jeho vývoj. Teoretické přístupy (diagnostický,vývojový, typologický). Profesní vývoj, zralost, volba]]
+
| [[38. Kariérové poradenství a jeho vývoj; Teoretické přístupy (diagnostický,vývojový, typologický). Profesní vývoj, zralost, volba]]
 
|-
 
|-
| [[39. Poradenská práce s rodinou. Rodinná intervence. Porozvodová péče. Střídavá výchova]]  
+
| [[39. Poradenská práce s rodinou. Rodinná intervence; Porozvodová péče; Střídavá výchova]]  
 
|-
 
|-
| [[40. Psychologická problematika zdravého životního stylu dětí a dospívajících. Zdravá škola]]  
+
| [[40. Psychologická problematika zdravého životního stylu dětí a dospívajících; Zdravá škola]]  
 
|-
 
|-
| [[41. Metody práce psychologa s dítětem. Přímé působení a restrukturace prostředí. Práce s jednotlivcem a se skupinou. Poradenská práce s rodiči, s učiteli]]  
+
| [[41. Metody práce psychologa s dítětem. Přímé působení a restrukturace prostředí; Práce s jednotlivcem a se skupinou. Poradenská práce s rodiči, s učiteli]]  
 
|-
 
|-
| [[42. Podmínky adekvátního poradenského vztahu a vedení poradenského rozhovoru. Dovednosti poradenského psychologa]]
+
| [[42. Podmínky adekvátního poradenského vztahu a vedení poradenského rozhovoru; Dovednosti poradenského psychologa]]
 
|-
 
|-
| [[43. Etické aspekty práce pedagogického a školního psychologa.Standardy tvorby a použití psychodiagnostických metod]]
+
| [[43. Etické aspekty práce pedagogického a školního psychologa; Standardy tvorby a použití psychodiagnostických metod]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verze z 22. 4. 2019, 17:19

Otázka
1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání
2. Výzkumné metody pedagogické psychologie, jejich přehled a základní charakteristika
3. Základní specifika psychologické diagnostiky pro pedagogickou a školní praxi; Alternativní přístupy k psychodiagnostice v pedagogické a školní psychologii
4. Významné koncepce osobnosti a jejich podíl na rozvoji pedagogické a školní psychologie
5. Koncepce učení, které významně ovlivnily pedagogickou a školní psychologii
6. Lidské učení, jeho znaky, druhy, výsledky; Obecné zákony učení
7. Sociální učení a jeho formy, socializace jedince a rozvíjení jeho osobnosti
8. Vývoj osobnosti, podmínky jejího rozvíjení, vzdělávání a výchova; Interakce biologických a psychosociálních podmínek ve vývoji a Rozvoji osobnosti, poruchy a handicapy, možnosti a základní formy psychologických intervencí
9. Individuální a skupinové rozdíly ve vývoji jedince a při jeho rozvíjení
10. Motivace v učení a výchově, její struktura, změny v kvalitativních znacích; Vývoj motivačních sil a způsobů jejich uspokojování
11. Náročné životní situace a vyrovnávání se s nimi, význam pro zvládání specifických podmínek vývoje osobnosti a pro výchovu a vzdělávání; Školní zátěže
12. Psychologický rozbor školní úspěšnosti a prospěchu žáků
13. Inteligence, osvojování a rozvíjení intelektových dovedností
14. Senzomotorické učení a rozvíjení senzomotorických dovedností
15. Osvojování vědomostí a psychologická problematika jejich užití
16. Psychické stavy při učení a vyučování, jejich vznik a působení a možnosti regulace
17. Tvořivost a metody jejího rozvíjení
18. Kognitivní styly a styly a metody učení žáků a studentů
19. Interakce učitel - žák, individuální rozdíly v učení a individuální přístup učitele k žákovi; Diferenciace ve vyučování z psychologického hlediska. Psychologické otázky známkování a hodnocení žáků
20. Psychologické aspekty problémového a skupinového vyučování; Kooperativní vyučování
21. Učitel a jeho podíl na vývoji a rozvoji dítěte, interakce a komunikace učitele se žáky, styly výchovy ve školním prostředí; Osobnost učitele a jeho profesní kompetence; Možnosti psychologické intervence pro školní interakci
22. Sociální klima ve škole a školní třídě; Možnosti poznávání a intervencí ve prospěch žáka a jeho rozvoje
23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte. Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování.
24. Význam vrstevnických skupin ve vývoji a rozvoji jedince; Psychologická charakteristika působení školní třídy
25. Rozvíjení osobnosti v činnostech, hry a zájmové činnosti a jejich podíl na vývoji jedince; Společné činnosti v rodině, ve vrstevnických a zájmových skupinách
26. Pedagogicko psychologická problematika výchovných prostředků, odměny a tresty ve výchově, působení příkladu a modelu
27. Sebepojetí, sebehodnocení, seberealizace, sebevýchova
28. Pedagogicko psychologická problematika vývoje a rozvoje morálních aspektů osobnosti; Problematika agresivity a kooperativnosti; Prosociální a altruistické chování; Vývojové formy svědomí a Morálního charakteru
29. Změny osobnosti, mnohostranný a jednostranný vývoj jedince a jeho pedagogicko psychologické vymezení a působení
30. Školní psychologie a pedagogicko psychologické poradenství; Hlavní okruhy činnosti psychologů ve školách, v jiných výchovných institucích a v pedagogicko psychologických poradnách; Systém pedagogicko psychologického poradenství u nás
31. Příprava dítěte pro školu; Školní zralost; Práce psychologa s dětmi předškolního věku a s žáky prvních ročníků základní školy
32. Výukové problémy žáků základní školy, rozbor jejich příčin a účast psychologa při jejich řešení; Psychologická problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; Individuální vzdělávací program; Speciální školství- specializované třídy, speciální školy
33. Výchovné problémy žáků základní školy, rozbor jejich příčin a účast psychologa při jejich řešení; Psychologická problematika dětí s ADD/ADHD (LMD)
34. Psychologické aspekty segregace, integrace, inkluze při vzdělávání a výchově
35. Psychologické poradenství u zdravotně postižených a zdravotně a sociálně znevýhodněných
36. Psychologické otázky přechodu žáků ze základní na střední školu
37. Výchovné a výukové problémy žáků a studentů středních škol a účast psychologa při jejich zvládání
38. Kariérové poradenství a jeho vývoj; Teoretické přístupy (diagnostický,vývojový, typologický). Profesní vývoj, zralost, volba
39. Poradenská práce s rodinou. Rodinná intervence; Porozvodová péče; Střídavá výchova
40. Psychologická problematika zdravého životního stylu dětí a dospívajících; Zdravá škola
41. Metody práce psychologa s dítětem. Přímé působení a restrukturace prostředí; Práce s jednotlivcem a se skupinou. Poradenská práce s rodiči, s učiteli
42. Podmínky adekvátního poradenského vztahu a vedení poradenského rozhovoru; Dovednosti poradenského psychologa
43. Etické aspekty práce pedagogického a školního psychologa; Standardy tvorby a použití psychodiagnostických metod


Doporučená literatura

  • Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993, 1996
  • Čáp, J. Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001
  • Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha 1996, 2003
  • Sternberg, R.: Kognitivní psychologie. Portál, Praha 2002, 2009
  • Long, M. The education of psychology. (e-book) RoutledgeFalmer, 2000.