Theses.cz

Theses.cz je databáze vysokoškolských prací zároveň sloužící jako systém k odhalování plagiátů. Projekt vznikl na základě poptávky vysokých škol, které chtěly mít účinný nástroj proti plagiátorům závěrečných prací. Systém je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Slouží především právě vysokým školám a univerzitám jako národní registr závěrečných prací a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty.

Pro veřejnost jsou zpřístupněny záznamy o pracích, případně jejich plné texty a vyhledávání mezi nimi.[1]

Systém byl spuštěn během roku 2008. Původně se jednalo o národní projekt se 17 členy v podobě českých veřejných vysokých škol. Časem se zapojily i soukromé vysoké školy a vysoké školy ze Slovenské republiky. Systém je otevřený pro všechny zájemce.[2] Theses.cz získal cenu Inforum 2009 za významný počin v oblasti elektronických zdrojů.[3]

Registr

Registr má dvě části - veřejnou a neveřejnou. Do neveřejné části funguje přihlašování pouze pro členy zapojených univerzit skrze ověření identity eduID, přičemž jednotlivé univerzity rozhodují samy, komu přístup přidělí. Ti následně mohou do systému vkládat vybrané práce. Popis práce je možno doplnit o přístup k plnému textu.

Ve veřejné části je zpřístupněné vyhledávání v registru a to vyhledávání katalogové dle školy, roku zveřejnění a jiných parametrů nebo dle klíčových slov. Dále je dostupné základní full textové vyhledávání za pomoci jednoho dialogového okna. Výsledky na rešeršní dotaz jsou zobrazeny dle relevance a obsahují název práce, úryvek z anotace a odkaz na plný text (pokud je dostupný). Po rozkliknutí náhledu je zobrazen jednoduchý popis práce spolu s citací. Vyhledávací okno lze použít i jako kalkulačku. Kromě standardních aritmetických operátorů podporuje kalkulačka také některé matematické funkce a operace.[4]

Projekty

Theses.cz má tři sesterské projekty sloužící podobným účelům.

Odevzdej.cz

Odevzdej.cz je systém určený primárně pro učitele pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích, je napojený na Theses.cz. Tento nástroj sbírá vkládané školní práce, přičemž je následně porovnává a vyhledává shodné části. Podobnosti kontroluje napříč databázemi Odevzdej.cz, Theses.cz a Repozitar.cz a dalších zdrojů včetně vyhledávání podobností na Internetu.[5] Systém je dostupný i široké veřejnosti, která do něj může nahrát svůj text, jež systém následně vyhodnotí a výsledky zašle na zadaný e-mail.

Repozitar.cz

Systém Repozitar.cz slouží ke shromažďování, archivaci a prezentaci publikovaných děl na partnerských univerzitách. Do projektu je zapojeno 29 českých vysokých škol. Systém poskytuje přehledné vyhledávání v pracích a podrobné bibliografické záznamy včetně generování citací.[6]

PravyDiplom.cz

Tato služba ověřuje pravost 377 089 diplomů z 29 českých škol za pomoci čísla diplomu. Zapojené školy si spravují svá data samy a odpovídají za jejich pravost. Systém je zatím v zaváděcím módu. [7]

Zapojené univerzity

V roce 2019 bylo do projektu zapojeno 59 českých vysokých a vyšších odborných škol. Systém Theses.cz používají soukromé i veřejné školy, níže následuje jejich výčet.[8]

Odkazy

Reference

  1. FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY. Theses.cz [online]. 2011 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://theses.cz/
  2. Systémy pro zpřístupňování VŠKP: zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby: 3. ročník semináře konaného 7. 10. 2008 na VUT v Brně [online]. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-12-22 [cit. 2009-01-09]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/seminar/2008/>. ISSN 1803-7003.
  3. Systém na odhalování plagiátů MU získal prestižní cenu. In: Masarykova univerzita [online]. Brno, 29. května 2009 [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: https://www.muni.cz/kalendar/archive-3785
  4. O vyhledávání plagiátů. Vysokoškolské kvalifikační práce [online]. Brno: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 17. 12. 2008 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z: https://theses.cz/pruvodce/theses/index/
  5. FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY. Odevzdej.cz [online]. 2011 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://odevzdej.cz/
  6. FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY. Repozitar.cz [online]. 2011 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: https://repozitar.cz/
  7. FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY. Pravydiplom.cz [online]. 2011 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: https://pravydiplom.cz
  8. Vysokoškolské kvalifikační práce [online]. Brno: Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: https://theses.cz/.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Theses.cz, plagiátorství, VŠKP, šedá literatura