Theses.cz je databáze vysokoškolských prací zároveň sloužící jako systém k odhalování plagiátů. Projekt vznikl na základě poptávky vysokých škol, které chtěly mít účinný nástroj proti plagiátorům závěrečných prací. Systém je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Slouží především právě vysokým školám a univerzitám jako národní registr závěrečných prací a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty.

Pro veřejnost jsou zpřístupněny záznamy o pracích, případně jejich plné texty a vyhledávání mezi nimi.[1]

Systém byl spuštěn během roku 2008. Původně se jednalo o národní projekt se 17 členy v podobě českých veřejných vysokých škol. Časem se zapojily i soukromé vysoké školy a vysoké školy ze Slovenské republiky. Systém je otevřený pro všechny zájemce.[2] Theses.cz získal cenu Inforum 2009 za významný počin v oblasti elektronických zdrojů.

Registr

Registr má dvě části - veřejnou a neveřejnou. Do neveřejné části funguje přihlašování pouze pro členy zapojených univerzit skrze ověření identity eduID, přičemž jednotlivé univerzity rozhodují samy, komu přístup přidělí. Ti následně mohou do systému vtkládat vybrané práce. Popis práce je možno doplnit o přístup k plnému textu.

Ve veřejné části je zpřístupněné vyhledávání v registru a to vyhledávání katalogové dle školy, roku zveřejnění a jiných parametrů nebo dle klíčových slov. Dále je dostupné základní full textové vyhledávání za pomoci jednoho dialogového okna. Výsledky na rešeršní dotaz jsou zobrazeny dle relevance a obsahují název práce, úryvek z anotace a odkaz na plný text (pokud je dostupný). Po rozkliknutí náhledu je zobrazen jednoduchý popis práce spolu s citací. Vyhledávací okno lze použít i jako kalkulačku. Kromě standardních aritmetických operátorů podporuje kalkulačka také některé matematické funkce a operace.

Projekty

Theses.cz má tři sesterské projekty sloužící podobným účelům.

Odevzdej.cz

Odevzdej,cz je systém primárně pro učitele pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích, je napojený na Theses.cz. Tento nástroj sbírá vkládané školní práce, přičemž je následně porovnává na plagiátorství. Podobnosti kontroluje napříč databázemi Odevzdej.cz, Theses.cz a Repozitar.cz a dalších zdrojů včetně vyhledávání podobností na Internetu.[3] Systém je dostupný i široké veřejnosti, která do něj může nahrát svůj text, jež systém následně vyhodnotí a výsledky zašle na zadaný e-mail.

Repozitar.cz

Systém Repozitar.cz slouží ke shromažďování, archivaci a prezentaci publikovaných děl na partnerských univerzitách. Do projektu je zapojeno 26 českých vysokých škol. Systém poskytuje přehledné vyhledávání v pracích a podrobné bibliografické záznamy včetně generování citací.[4]

PravyDiplom.cz

Tato služba ověřuje pravost 141 494 diplomů z 22 českých škol za pomoci čísla diplomu. Zapojené školy si spravují svá data sami a odpovídají za jejich pravost. Systém je zatím v zaváděcím módu. [5]

Zapojené univerzity

 • Akademie múzických umění v Praze
 • Akademie STING, o.p.s.
 • AKCENT College s.r.o.
 • Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s.
 • B.I.B.S., a.s.
 • CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství
 • České vysoké učení technické v Praze - Masarykův ústav vyšších studií
 • JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
 • ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.
 • Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta
 • Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Univerzita obrany
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.
 • Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
 • Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
 • Vysoká škola podnikání, a.s.
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií
 • Vyšší odborná škola sociálně právní
 • Západočeská univerzita v Plzni

Odkazy

Reference

 1. FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY. Theses.cz [online]. 2011 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://theses.cz/
 2. Systémy pro zpřístupňování VŠKP: zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby: 3. ročník semináře konaného 7. 10. 2008 na VUT v Brně [online]. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-12-22 [cit. 2009-01-09]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/seminar/2008/>. ISSN 1803-7003.
 3. FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY. Odevzdej.cz [online]. 2011 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://odevzdej.cz/
 4. FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY. Repozitar.cz [online]. 2011 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: https://repozitar.cz/
 5. FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY. Pravydiplom.cz [online]. 2011 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: https://pravydiplom.cz