Tomáš Aquinský a jeho psychologické učení

Verze z 1. 5. 2016, 15:26; Karel.Malimanek (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Tomáš Akvinský (1225-1275)

 • narodil sem nedaleko Neapole, dětství strávil v benediktinském klášteře v Monte Cassinu, kde už jako pětiletý měl klást mnichům otázku, co je Bůh
 • teologická studi absolvoval u Alberta Velikého v Paříži a Kolíně nad Rýnem
 • vrcholem je pjeho pobyt v Paříži v letech 1269-1272, kdy se Tomáš Akvinský stal nejoslavovanějším učitelem teologie
 • díky jeho syntetické práci se mu podařilo z předchozího myšlenkového odkazu vytvořit syntézu, do níž církev vkládala naději, že bude základem řešení všech doktrinálních otázek, především ohledně rozumu a víry → církev nakonec učení Tomáše Akvinského prohlásila za oficiální učení
 • Jeho celoživotní dílo je velmi rozsáhlé (17 svazků), z nichž nejdůležitější jsou dvě sumy (ćelek):

SUMMA CONTRA GENTILES (Suma proti pohanům)
SUMMA THEOLOGIAE (Theologická suma) - nedokončená, základní spis[1]

PSYCHOLOGICKÉ UČENÍ

 • Psychologie tvoří jádro jeho učení - lidská duše je pro Tomáše předmětem velmi intenzivního zkoumání
 • Východiskem je Aristotelova nauka o pasivní látce a formě jako životadárných principech
 • Duše je formujícím principem tvořícím základ všech životních jevů[2].
 • Člověk je pak jednotou duše a těla, které jsou spojeny jako výše uvedená dvojice forma - látka.
 • Lidská duše, protože je to čistá forma a netělesná, je duchovní, nezničitelná a nesmrtelná
 • Touha po nesmrtelnosti je Akvinskému důkazem o nesmrtelnosti lidské duše

TEORIE POZNÁNÍ

 • Akvinský po vzoru Aristotela uvádí, že veškeré naše rozumové poznání začíná smyslovým vnímáním
 • Na smyslové úrovni jde o pouhou recepci vnějších vjemů a jejich shromažďování
 • Činný rozum je agens, který z těchto vjemů cestou abstrakce dosahuje jejich pojmové podstaty, čímž vzniká dušení obraz věcí.
 • Trpný rozum teprve pak může opět poznávat na úrovni recepce (poznání)

- Tomáš Akvinský přirovnává činný rozum ke světlu, které činí vše viditelné, a trpvný rozum k oku, které teprve potom vidí. Za činný rozum vděčí člověk Bohu, jakožto zdroji světla, i proto bývá sám Akvinský zobrazován se symbolem slunce[3].

ETIKA

 • Člověk ke spáse podle Akvinského potřebuje vědět, v co má věřit, vědět, co má žádat, a vědět, co má činit.
 • Mezi jednotlivé ctnosti řadí: rozumnost (nejvyšší ctnost), statečnost, uměřenost a spravedlivost[4]

Odkazy

Reference

 1. Tretera, I. (2006). Nástin dějin evropského myšlení: od Thaléta k Rousseauovi. Praha: Paseka.
 2. Stőrig, H. J. (2000). Malé dějiny filosofie. Praha: Karmelitánské nakladatelství.
 3. Tretera, I. (2006). Nástin dějin evropského myšlení. Praha: Paseka.
 4. Stőrig, H. J. (2000). Malé dějiny filosofie. Praha: Karmelitánské nakladatelství.

Použitá literatura

 • Greenwood, J. D. (2015). A conceptual history of psychology: exploring the tangled web. Cambridge University Press.
 • Tretera, I. (2006). Nástin dějin evropského myšlení: od Thaléta k Rousseauovi. V Praze: Paseka.

Doporučená literatura

 • Störig, H. (1999). Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad.