Vývoj a rozvoj osobnosti

Teorie vývoje a rozvoje osobnosti

Vývoj sebepojetí

Vývoj JÁ

 • vynořující se já - pravidelnosti interakčních aktivit,fyzivká jednota v čase, tělesné schema
 • subjektivní já - druzí vnímají
 • verbální já - poznávání se v zrcadle
 • sebehodnocení

Vývoj identity

Identita = prožívání toho, čím jedinec je

 • procesy utváření
 • teorie ego-identity (Erikson)
 • teorie ego-identity (Marciu) - stavy identity
 • difuzní – před vyvíjením identity
 • předčasné uzavření – převzetí hodnot od autorit
 • moratorium – zkoumání alternativ
 • dosažení identity
 • teorie identity v symbolickém interakcionismu (Styker)
 • self je hierarchická soustava internalizovaných rolí
 • teorie sociální identity (Tajfel)
 • osobní identita
 • sociální identita – skupinová identita (model minimálních skupin)
 • sociálně konstruktivistický přístup
 • Haré – systém přesvědčení nebo metod, kterými dávají lidé význam svému jednání
 • Garfinkel – etnometodologie
 • Goffman – dramaturgický přístup

Úloha vnitřních a vnějších faktorů v rozvíjení osobnosti

 • vrozené dispozice
 • zrání
 • situační podmínky, prostředí
 • učení
 • se utváří v sociálním prostředí a zárovep ho ovlivpuje
 • propojení kultury a osobnosti
 • modální osobnost - všemi sdílené osobnostní jádro, které zrcadlí typické vlastnosti a podstatné hodnoty dané kultury
 • Sullivan – interakční původ osobnosti
 • interakce mezi nimi, aktivita jedince
 • kritické periody vývoje – např. pro jazyk a sociální dovednosti
 • zrání je limitem učení

Činitele utváření a vývoje osobnosti

Vnitřní výbava organismu (R. Cattel)

 • dědičná výbava
 • genová výbava
 • vrozená výbava
 • konstituční výbava

Vlivy prostředí ve vztahu k vnitřním činitelům

 • fyzické
 • psychologické – interakce na úrovni významové, učení, přizpůsobení

Procesy utváření a vývoje osobnosti

Zrání

 • se projevuje zákonitou posloupností evolučních a involučních změn ve stavbě a funkci organismu
 • má povahu pevného sledu kroků či programu, který je u všech lidí prakticky shodný, rychlost v nějaké míře rozdílná
 • Hlavní úlohu v utváření osobnosti má dozrávání nervové a hormonální soustavy
 • kritická období
 • Bowlby – během 1. 2 let si dítě musí vytvořit citový vztah k jednomu dospělému. Jde o citlivé období, během kterého vznikne silná citová vazba (attachment)
 • schopnost normálního citového vztahu do budoucnosti apod. (příkladem nevytvořené citové vazby viz vlčí děti)
 • závisí na přiměřenosti podněcování činností
 • ne deprivace, ale ani zahlcení podněty příliš brzo

Učení

 • má a utváření osobnosti člověka největší význam
 • psychologický účinek zkušenosti
 • procesy zpevpování, nápodoby, vhledu
 • Konkretizace podoby lidských vlastností a činností z obecných předpokladů
 • Na rozdíl od zrání jsou účinky samotného učení v nějaké míře zvratné vyhasínáním ustavených spojů a přetvářením jejich vzorců
 • účelné z hlediska přizpůsobování jedince měnícím se okolnostem
 • Obsah učení je integrován do soudržné soustavy osobnostní struktury
 • Podmínkou pro účinné učení je odpovídající stupep zralosti a výkonnosti nervové soustavy
 • Učení
 • Individuální
 • Sociální
 • Nahodilé
 • Soustavné
 • Socializace
 • Výchova

Podstata a povaha procesu socializace a individualizace osobnosti

 • imitace
 • identifikace
 • interiorizace norem, hodnot a postojů
 • od heterorefulace k autoregulaci

Socializační činitele

 • celokulturní vlivy – základní osobnost, převládající hodnotové orientace – kulturní tlaky, před. osobním stykem nebo institucemi
 • širší vztažná skupina – vztah: rod, vzdělání, zaměstnání, majetkové poměry, místo bydliště, věk, světonázorové nebo zájmové zaměření, typická zaměření a způsoby
 • malé společenské skupiny – původní rodina – reálné a modelové prostředí, často přenos vztahů, nápodoba
 • proces, jímž se individuum stává členem nějaké skupiny.
 • Socializace a vývoj osobnosti jsou dvě stránky téhož.
 • Socializace zdůrazpuje pochody učení při přizpůsobování na sociální požadavky, zatímco osobnost se vztahuje na konečné výsledky tohoto procesu.
 • interakční proces, jímž je chování osoby modifikováno, aby se stalo konformní s očekáváními, které mají členové skupiny, k nímž osoba náleží. Trvá celý život.
 • vrůstání do sociálního systému, který není obecný a abstraktní, ale existuje ve zvláštních formách společenských vztahových systémů – v sociálních skupinách.
 • Kruh: lidé, kteří vyrostou v určitém socializačním okruhu, dávají tutéž socializaci dál (výchovou)

Dva axiomy (základní předpoklad přijatý bez důkazů x zásadní poučka, platná bez dokazování):

 • různí lidé zastávají různé sociální pozice v celospolečenské struktuře a to určuje, které složky kultury k nim proniknou a které se přenesou do osobnosti při jejím vývoji
 • socializace je vždy orientována na budoucnost – socializační činitelé (především rodiče) anticipují svět, ve kterém bude jejich dítě žít – záleží na tom, co předpokládají, podle toho zaměřují působení.

Socializací získává dítě:

 • fakt o fyzickém a sociálním okolí
 • množství různých vědomostí a dovedností
 • postoje a hodnoty, vztahující se k morálním standardům a druhým lidem

Obsah a činitele socializace

 • Socializační program – sled vývojových úkolů (pro jedince vodítka, sdělující, co se od něj právě očekává a co se od něj bude očekávat v budoucnu, a motivaci dělat to, co od něj společnost požaduje) – obvykle odpovídající zrání, problém u mentálně zaostalých a v menší míře i rychleji se rozv. dětí.
 • Socializace se vždy v nějaké míře dostává do rozporu s bezprostředními biologickými a psychologickými tendencemi > konflikty:
 • závislost – obecně je v našem společenském prostředí kladně hodnocena nezávislost
 • agrese – tlumení, může být zdrojem poruch interpersonální n. psychosomatické povahy
 • výkonnost – v našem prostředí neobyčejně vysoce hodnocená stránka osobnosti, nižší výkonnost = nižší hodnota jednice, diskriminace... & opomíjení nevýkonnostních kvalit osobnosti
 • sexualita – motiv k pohlavnímu styku bývá často v rozporu s motivací vztaženou k početí dítěte; pohlavní zrání, duševní vývoj a společenské osamostatpování lidského jedince se rozpojily, rozpor – cit. vztah × sex × spol. norma...

Rodina jako základní socializační činitel

 • Rodina je primární skupina s intimní interakcí jednotlivých členů, kteří se navzájem úzce identifikují a cítí bezprostřední zájem o skupinu jako celek. Každý člen rodiny nejen participuje na životě celé skupiny, ale podřizuje se i sociální kontrole, vypracovaným pravidlům, regulujícím chování členů.

Členové rodiny:

 • Slouží dítěti jako modely sociálního chování. Na dítě působí – výchovné procedury (od prvopočátku –viz hygienické praktiky, láska, krmení, reakce na pláč a smích)
 • Dvě základní dimenze: matka může být velmi láskyplná, ale silně omezující (kontrolující dítě).

Sourozenci: každé dítě má odlišné prostředí – důvody:

 • jedinečná konstituce dítěte, na níž závisí, co dítě stimuluje
 • rozdíly v pohlaví dětí – rozdíly v reagování (tradice role chlapce a dívky)
 • rozdíly v pořadí narození – změny v sociálních pozicích
 • změny v rodičovské péči, závislé na věku, zkušenosti, fyzických a psychických změnách rodičů
 • změny v socioekonomickém statusu rodiny
 • symbolický význam, který má každé dítě pro rodiče (prvorozený, dcery, syn, dědic)

Sebeznehodnocující pojetí:

 • Teorie atribucí - dítě si navyká přijímat vlastnosti, které mu druzí připisují za své
 • Atribuce se mění v autoatribuci (kauzální atribuce – vše musí mít pro nás příčinu).
 • Pokud jde o vlastnosti, které dítě hodnotí jako méněcenné – dochází k demolizaci
 • Teorie balance – navozené mínění o sobě má tendenci ke konzistenci – dítě, které sebe sama vnímá jako inteligentní (bylo tak opakovaně hodnoceno) usiluje o vyšší výkon
 • Teorie sebepotvrzující předpovědi – člověk, který počítá se selháním, spíše selže než ten, kdo počítá s úspěchem.
 • Vztah sebepojetí a výkonu je výraznější než vztah výkonu a inteligence.

Hodnocení dětí ve vztahu k rozvoji osobnosti:

 • sociální srovnávání: ve srovnání s ostatními jsi horší/lepší – sebekoncepce se více tvoří srovnáváním s ostatními, než se svým předchozím výkonem
 • subjektivní vzorek: víš jak na to, ale dnes to nebylo ono
 • intraindividuální srovnávání: bere v úvahu předchozí žákovy úspěchy: ve srovnání s minulým ses začal učit