Wolfgang Köhler

Verze z 18. 6. 2015, 15:57; Husokachna (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Wolfgang Köhler (1887, Reval, Estonsko - 1967, New Hampshire, USA) byl německý psycholog, spolu s Maxem Wertheimerem a Kurtem Koffkou jeden ze zakladatelů berlínské školy Gestalt psychologie.

Život

Köhler se narodil v roce 1887 v Estonsku. V jeho pěti letech se rodina přestěhovala do Německa. Mezi lety 1910 až 1913 působil jako asistent na psychologickém Institutu ve Frankfurtu, kde byl mimo jiné společně s Koffkou probandem při výzkumu Maxe Wertheimera o zdánlivém pohybu (fí fenomén). V letech 1913 - 1920 působil jako ředitel stanice pro výzkum lidoopů Pruské akademie věd na ostrově Tenerife, kde podnikl řadu experimentů se šimpanzi. Obzvláště známý je jeho pokus s šimpanzem Sultánem, který dokázal spojit dvě tyče, aby se dostal k banánům, umístěným mimo klec.To přivedlo Köhlera k nové gestaltické teorii učení vhledem. Roku 1922 bylo Köhlerovi nabídnuto místo vedoucího Psychologického ústavu na Berlínské univerzitě. Toto pracoviště se stalo centrem tvarové psychologie. Köhler napsal roku 1929 knihu Gestaltpsychologie. V roce 1935 rezignoval na svůj post a emigroval do USA, kde působil až do konce života na Swarthmorské univerzitě. V roce 1956 byl zvolen prezidentem Americké psychologické asociace.

Teorie učení vhledem

Podle Köhlera je vyřešení problému výsledekm určité kognitivní změny, tzv. vhledu, jehož podstatou je vnímání nových vztahů a souvislostí v dané problémové situaci. Köhler se domnívá, že jedinec je schopen řešit problémovou situaci na základě vzhledu pouze tehdy, má-li možnost vnímat její komplexní uspořádání. Jinak se jedná spíše o učení metodou pokusu a omylu Edwarda Thorndikea.

Odkazy

Literatura

  • Kratina, F. (1932). Studie z tvarové psychologie. Praha: Orbis.
  • Kratina, F. (1935). Úvod do celostní a tvarové psychologie. Brno; Praha: Ústřední spolek jednot učitelských.
  • Nolen-Hoeksema Susan. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. (Vyd. 3., přeprac., 884 s.) Praha: Portál.
  • Plháková Alena. (2006). Dějiny psychologie. (Vyd. 1., 328 s.) Praha: Grada.
  • Memoir Wolgang Koehler. Dostupné z: http://wkprc.eva.mpg.de/english/files/wolfgang_koehler.htm. Staženo dne 18.6.2015

Doporučená literatura

  • Kratina, F. (1932). Studie z tvarové psychologie. Praha: Orbis.

Související články

Klíčová slova

Wolfgang Köhler, gestalt, gestaltismus, tvarová psychologie, tvarové zákony