Synonymum: školské knihovny
Anglický ekvivalent: school libraries
Nadřazené termíny: knihovnictví, knihovny, veřejné knihovny


Výklad termínu

Školní knihovna je podle většiny dostupných definic knihovnou pro žáky a učitele základní, střední nebo vyšší odborné školy, jejímž hlavním posláním je informační a dokumentační zabezpečení vyučovacího procesu, informační výchova žáků školy, podpora studijních zájmů a rozvoj čtenářství. Školní knihovna je zřizována a financována z rozpočtu školy a je evidována jako součást majetku školy. Funguje jako podřízená organizační složka školy. Za určitých podmínek může sloužit i jako veřejná knihovna.


Typy školních knihoven

Školní knihovny se v praxi obvykle vyskytují v těchto základních podobách:

 1. Studovna a čítárna.
 2. Mediatéka se studovnou.
 3. Studijní a informační centrum školy.
 4. Rozšířené studijní a informační centrum školy.

Jednotlivé typy se od sebe odlišují v mnoha parametrech: ve velikosti a šíři knihovního fondu, v nabídce poskytovaných knihovních služeb, požadavcích na vybavení, prostory, otevírací dobu i personální zabezpečení. Podrobněji je tato problematika zpracována Centrem pro školní knihovny.


Právní aspekty existence školních knihoven

Školní knihovny mohou fungovat ve dvou základních modelech. Za prvé jako uzavřené knihovny poskytující služby pouze žákům a pedagogům školy. V tomto případě knihovny spadají mezi tzv. ostatní školská účelová zařízení a řídí se školským zákonem č. 561/2004 Sb.

Druhým modelem jsou školní knihovny otevřené též uživatelům z řad veřejnosti a poskytující veřejné knihovnické a informační služby. Takové knihovny jsou zapsány v Evidenci knihoven u Ministerstva kultury ČR a primárně se řídí tzv. knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. Školní veřejné knihovny pak mohou využívat řadu výhod, např. žádat o dotace z veřejných finančních prostředků, nechat se zastupovat Národní knihovnou ČR v jednání ohledně autorských práv, využívat výhodný systém revizí knihovních fondů nebo čerpat z výhod meziknihovní spolupráce.


Funkce školních knihoven

Mezi základní funkce moderních školních knihoven patří zejména:

 • zabezpečení přístupu k informacím a informačním zdrojům (tištěným i elektronickým),
 • podpora výchovně-vzdělávacího procesu ve škole,
 • rozvíjení informační gramotnosti,
 • rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti,
 • kulturně-socializační funkce,
 • komunitní centrum školy.


Knihovní fond

Součástí knihovního fondu školních knihoven by měly být aktuální odborné a populárně naučné informační zdroje a dokumenty odpovídající profilu školy a vyučovaným předmětům. Ty by měly být doplněny o příručková díla, např. encyklopedie, slovníky a atlasy. Důležitou část fondu tvoří také učebnice a různé studijní pomůcky. Fond je vhodné rozšířit i o beletrii, pokrývající povinnou školní četbu i volnočasové čtenářské preference žáků. Velmi potřebnou se jeví i nabídka relevantních sekundárních informačních zdrojů, např. katalogů, bibliografií a databází.

Součásti knihovního fondu:

 • odborné informační zdroje podle profilu školy,
 • populárně-naučné informační zdroje,
 • encyklopedie a naučné slovníky,
 • překladové jazykové slovníky,
 • přehledy, tabulky, mapy, atlasy,
 • učebnice a učební pomůcky,
 • databáze,
 • multimédia,
 • výukový software,
 • šedá literatura,
 • výběr časopisů pro pedagogy i žáky,
 • výběrový fond beletrie.


Automatizované knihovní systémy pro školní knihovny

Standardem v oboru je automatizace základních knihovnických procesů a služeb. Mezi automatizované knihovní systémy používané v českých školních knihovnách patří např.:


Poskytované služby

Školní knihovny obvykle poskytují všechny běžné knihovnické a informační služby. Nejdůležitější jsou služby výpůjční (prezenční i absenční) a zpřístupnění dostupných elektronických informačních zdrojů, včetně přístupu k internetu. Dále se ve školních knihovnách lze setkat se službami referenčními, konzultačními, bibliograficko-rešeršními, reprografickými, meziknihovními, vzdělávacími a iniciativními. Školní knihovny poskytují zázemí pro studium a tvorbu studentských prací a školních úkolů. V optimálním případě slouží jako komunitní a společenské centrum školy, kde žáci tráví čas v pauzách mezi vyučovacími hodinami i ve svém volném čase. Základním dokumentem, který definuje podmínky a pravidla využívání služeb školních knihoven, je knihovní řád. Při jeho tvorbě je možné se inspirovat vzorovým knihovním řádem pro školní knihovny.


Uživatelé

Primární cílovou skupinou školních knihoven jsou interní uživatelé, které lze dále dělit na: - žáky, - pedagogy a – zaměstnance školy. Školní knihovny veřejného typu jsou otevřeny kromě výše zmíněných kategorií také externím uživatelům z řad veřejnosti.


Řízení a personální zabezpečení školních knihoven

Školní knihovna je přímo podřízena managementu školy, který jmenuje osobu zodpovědnou za provoz a fungování knihovny. Touto pověřenou osobou může být pedagogický pracovník se vzděláním doplněným o knihovnický kurz nebo profesionální knihovník s odborným knihovnickým vzděláním. Ten odpovídá za běžný provoz i rozvoj knihovny, za kvalitu poskytovaných služeb, dodržování relevantních právních předpisů i interních nařízení školy, ochranu svěřeného majetku, dodržování bezpečnostních zásad, aj.


Spolupráce a podpora školních knihoven

Centrum pro školní knihovny funguje pod záštitou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Jeho posláním je systematická a ucelená podpora českých školních knihoven. Na webových stránkách centra lze nalézt mnoho užitečných a zajímavých informací, včetně legislativních a metodických materiálů potřebných pro založení, provoz a fungování školní knihovny.


SKIP – Klub školních knihoven vznikl v roce 2003 jako součást Svazu knihovníků a informačních pracovníků za účelem podpory, propagace a zkvalitňování knihoven na základních a středních školách. Na webu tohoto sdružení jsou shromážděny důležité a podnětné materiály pro provoz školních knihoven.


Související legislativní a metodické standardy

školský zákon č. 561/2004 Sb.

knihovní zákon Zákon č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách. Č.j. 12487/2009-20.

Vzorový knihovní řád školní knihovny

IASL - Mezinárodní organizace školního knihovnictví

Manifest IFLA a UNESCO o školních knihovnách

Směrnice IFLA a UNESCO pro školní knihovny

Resources for School Librarians


POUŽITÉ A DOPORUČENÉ ZDROJE

1. CŠK: Centrum pro školní knihovny [online]. Praha: NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského, c2011-2012. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://csk.npmk.cz/

2. ČERNÝ, Michal. K možnostem školních knihoven. Inflow: information journal [online]. 2012, roč. 5, č. 2 [cit. 2014-05-30]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/k-moznostem-skolnich-knihoven

3. ČUMPLOVÁ, Ludmila, Jana NEJEZCHLEBOVÁ a Zuzana ŠVASTOVÁ. Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách [online]. Praha: ÚIV - divize Národní pedagogická knihovna Komenského, 2008. 1 sv. [81 s.]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/prirucka_pro_skolni_knihovny.pdf

4. ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách. Čtenář. 2010, roč. 62, č. 10, s. 366-368. ISSN 0011-2321.

5. Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách. In: Národní knihovna České republiky [online] Č.j.: 12487/2009-20. 21 s. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/dopor_skolni_knihovny.pdf

6. MESSNER, Patricia A. a Brenda S. COPELAND. School library management: just the basics. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2012. ix, 120 s. Just the basics. ISBN 978-1-59884-834-2.

7. SODOMKOVÁ, Jana. Školní knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002021&local_base=KTD

8. WOOLLS, Blanche a David V. LOERTSCHER. The whole school library handbook 2. Chicago: American Library Association, 2013. vii, 167 s. ISBN 978-0-8389-1127-3.