Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace ČR, příklady zahraniční dobré praxe

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Školní knihovna

Dle definice KTD je školní knihovna "knihovna pro žáky a učitele na základní, střední nebo vyšší odborné škole, zřizovaná a udržovaná z rozpočtu školy. Jejím hlavním úkolem je informační a dokumentační zabezpečení vyučovacího procesu. Může mít dvě samostatné části - knihovnu učitelskou a žákovskou." [1]

Školní knihovny poskytují informace a myšlenky, které jsou základem úspěšného fungování dnešní informační a znalostní společnosti. Vybavují studenty celoživotními dovednostmi učení a rozvíjejí představivost, která jim umožňuje žít jako zodpovědní občané. [2]

Cíle školních knihoven

Školní knihovny jsou nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Následující body jsou základem pro rozvoj gramotnosti, informační gramotnosti, výukových metod, učení a kultury a jsou základem a středem knihovnických služeb.

 • podpora a zvyšování vzdělávacích cílů jako hlavní rys v poslání školy a studijních programů
 • rozvoj a podpora dětských návyků a radost ze čtení a z učení a využívání knihoven po jejich celý život
 • nabídka příležitostí pro získávání zkušeností s tvorbou a užíváním informací s cílem získat znalosti, porozumění, představivost a užitek
 • podpora všech studentů v učení a v získávání praktických dovedností pro zhodnocení a využívání informací bez ohledu na jejich formu, druh či nosič včetně vnímavosti pro komunikaci ve společnosti
 • umožnění přístupu k místním, regionálním, národním a globálním zdrojům a příležitostem, které odhalí studujícímu různost myšlenek, zkušeností a názorů
 • organizování aktivit, které podpoří kulturní a sociální povědomí a vnímavost
 • práce se studenty, učiteli, administrativními pracovníky a rodiči s cílem dosáhnout poslání (cílů) školy
 • šíření pojetí, že intelektuální svoboda a přístup k informacím jsou základem účinného a odpovědného občanství a spoluúčasti v demokratickém procesu
 • podpora čtení, zdrojů a služeb školní knihovny pro celou školní komunikaci i později

Školní knihovna plně naplňuje tyto funkce rozvojem určité politiky a služeb: výběrem a získáváním zdrojů, poskytováním fyzického a intelektuálního přístupu k příslušným informačním zdrojům, poskytováním instruktážních dovedností a zaměstnáváním odborného personálu. [2]

Situace školních knihoven v ČR

Gymnázium Příbram

 • Knihovna evidovaná u MK ČR
 • Čítá 10 500 svazků, většinu svazků si lze půjčit domů, lze využít MVS
 • Uživatelem knihovny se automaticky stává každý student, bezplatně
 • K dispozici studovat, některé archivní exempláře lze půjčit jen prezenčně [3]

ZŠ Ostrava, školní informační centrum

 • Spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
 • Nabízí moderní technické vybavení, knihovní fond cca 3 400 svazků
 • Kopírku, scanner
 • Možnost studovat, soutěže, obalování knih [4]

Čtenářské kluby

Pro děti z mateřských a základních škol Cílem je podpořit děti v klubech při budování vlastních pevných čtenářských návyků Přímá práce s dětmi probíhá po dobu školního roku, skupina se sejde v prostorách klubu, knihovny, cca na hodinu a půl, čtou a dělají další aktivity

Školní čtenářské kluby

Díky grantům ESF fungovalo v ČR v letech 2011-2014 dvacet tzv. školních čtenářských klubů, v nichž se scházely děti z prvního stupně se speciálními vzdělávacími potřebami. Navzdory obavám a počáteční skepsi se ukázalo, že jednoduše koncipovaný klub děti přitahuje a chodí do něj. Projekt „Školní čtenářské kluby – Brána ke vzdělávání“ inspiroval vznik i řady jiných klubů napříč republikou. Čtenářský klub má být odpolední aktivita, kde je čtení, knihy, čtenáři v centru veškerého dění. V takovém klubu hrají zásadní roli knihy a ti, kteří do jejich světa žáky uvádějí. V případě školních čtenářských klubů to bývá pedagog a knihovník (případně jiný externí odborník). POLÁKOVÁ, Irena. Školní čtenářské kluby – spolupráce školy a knihovny. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2017, 31(1) [cit. 2020-11-23]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/skolni-ctenarske-kluby-spoluprace-skoly-knihovny

Centrum školních knihoven

Cílem těchto stránek je pomoci: ředitelům základních a středních škol při rozhodování o tom zda a jak ve škole vytvoří nový typ pracovny - školní knihovnu, respektive studijní a informační centrum školy, učitelům a dalším pracovníkům školy, kteří mají na starosti vedení školní knihovny a často si s odbornou stránkou vedení školní knihovnou nevědí rady, případně i profesionálním knihovníkům, kteří jsou, nebo se právě stali knihovníky školní knihovny nebo vedoucími studijního a informačního centra školy a hledají cesty, jak tuto práci dělat co nejlépe. Radí jim, co je potřeba, když chtějí vybudovat např. studovnu a čítárnu. Vhodnou velikost prostorů, vybavení HW a SW, fond, provozní dobu atd. Popisuje důležitost funkce školní knihovny jako studijního a informačního centra, které je důležité pro rozvoj žáků, Jak vytvořit knihovní fond, měl by tam být knihy jak pro učitele tak pro žáky, dělí se na naučnou literaturu a beletrii Co by měl zahrnovat plán činnosti školní knihovny – vlastní aktivity (besedy, projekty, lekce info. gramotnosti), začlenění knihovny do dalších aktivit dané školy


Spolupráce veřejných knihoven a škol – výsledky výzkumu Knihovnického institutu

Proč výzkum? Jedním z trendů rozvoje knihoven je jejich intenzivní zapojení do procesu vzdělávání a učení Na tvorbě dotazníku se začalo pracovat na jaře 2019 – KI NK, Sekce VK SKIP, KISK FF MUNI Cíle: z mapovat současný stav spolupráce knihoven a škol, z jistit překážky a příležitosti pro další rozvoj této spolupráce Výsledky: Celkem bylo za rok uskutečněno přes 50 000 akcí pro školy V rámci intenzity spolupráce knihovny a školy ve vzdělávání probíhá spolupráce většinou 1x měsíčně nebo nepravidelně 59% dokáže knihovna kapacitně vyhovět poptávce škol po spolupráci na realizaci vzdělávacích akcí Tématem je nejvíce: seznámení se službami knihovny, jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura atd. Nejvíce knihovny vzdělávají ZŠ 2. Stupeň, Gymnázium, SOŠ, SOU Využívají nejčastěji vlastní pracovní listy, online katalog, vlastní prezentace Jako informační technologie: počítače, internet, dataprojektor Formou vzdělávání je nejčastěji rozhovor s pedagogem nebo skupinový rozhovor žáků

Školní knihovny v zahraničí

Zdroje

Reference

 1. SODOMKOVÁ, Jana. Školní knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002021&local_base=KTD.
 2. 2,0 2,1 CHMÁTALOVÁ, Martina a Petra ZELENKOVÁ. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách. IPK - Informace pro knihovníky [online]. 2015 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/Manifest_sk.htm.
 3. Knihovna - Gymnázium Příbram. Gymnázium Příbram [online]. [cit. 2020-11-23]. Dostupné z: http://gympb.cz/o-skole/sluzby-skoly/knihovna.
 4. Školní informační centrum a základní knihovna. ZŠ Provaznická [online]. [cit. 2020-11-23]. Dostupné z: https://zsprovaznicka.cz/index.php/sic/obecne-informace/58-obecne-informace.

Doporučená literatura

 • ROŠICKÁ, Ladislava. Pojetí školních knihoven ve výchovně vzdělávacím procesu: met. list. Brno: Kraj. pedagog. ústav, 1987. 12 s.
 • ŠLAMPOVÁ, Jiřina a PETRTÝL, Miroslav. Školní knihovny: Zákl. směrnice a met. pokyny pro budování a činnost pražských školních knihoven: Pracovní materiál. 1. vyd. Praha: Kraj. pedagog. ústav, 1975. 188, [2] s. Na pomoc pedagog. praxi; Čís. 107.
 • HEPTNER, Jiří, ed. Zkušenosti ze zahraničních školních knihoven. Praha: St. pedagog. knihovna Komenského - ústř. pedagog. knihovna ČSSR, 1967. 22 s.
 • SAK, Petr a kol. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 978-80-7367-230-0.
 • Služby knihoven knihovnám: krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven. 2. přepracované vydání. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2020. 19 stran. ISBN 978-80-7050-726-1.

Související články

Školní knihovna
Vzdělávací služby knihoven
Informační vzdělávání
Služby knihoven pro dětské čtenáře, typologie a projekty
Informační gramotnost
Veřejná knihovna

Klíčová slova

školní knihovny, knihovny, výuka