4. The Indo-European Language Family and Proto-Indo-European