Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z psychologie práce a organizace

Otázka
1. Teoretické základy psychologie práce a organizace (předmět, vnitřní struktura, vztah k jiným psychologickým vědám a vědám o práci)
2. Etapy vývoje psychologie práce, přístupy v psychologii práce a organizace a současné oblasti oboru
3. Metody užívané v psychologii práce a organizace a jejich třídění, kvalitativní a kvantitativní nástroje v psychologii práce a organizace
4. Zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti
5. Analýza práce se zaměřením na činnosti informační, rozhodovací a pohybové
6. Pracovní výkon a výkonnost, faktory ovlivňující a determinující pracovní výkon, nástroje zvyšování pracovního výkonu
7. Zátěžové faktory na pracovišti, pracovní a nepracovní zátěže a výzvy, stress a teorie stresu na pracovišti
8. Hodnocení pracovníků, typy hodnocení, dat a kritéria
9. Rozvoj zaměstnanců; Východiska, základní metody, hodnocení a měření efektivity vzdělávání; Transfer dovedností
10. Pracovní adaptace a identifikace s prací
11. Kompetence a schopnosti zaměstnanců; Tvorba a využívání kompetenčních modelů
12. Motivace a postoje k práci, teorie pracovní motivace
13. Pracovní spokojenost - teorie a faktory pracovní spokojenosti; Vztah pracovní spokojenosti k pracovnímu chování
14. Engagement, pracovní vyhoření a workoholismus - rozdíly, diagnostické nástroje a intervence
15. Důvěra, spravedlnost, závazek a etické otázky psychologie práce a organizace
16. Pracovní kariéra, její determinace a rozvoj
17. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska
18. Assessment a development centrum
19. Psychologické posuzování způsobilosti k výkonu povolání; Možnosti a specifika psychologické diagnostiky v oblasti psychologie práce a organizace
20. Vedení lidí, teorie leadershipu a management organizací
21. Psychologické problémy pracovního poradenství
22. Organizační kultura; Organizační změna
23. Pracovní skupina a tým - týmové procesy, týmová dynamika, faktory efektivních týmů
24. Psychologické stránky řídící činnosti
25. Pracovní konflikt; Participativní řízení; Vyjednávání a jeho psychologické aspekty; Krizová intervence v pracovní oblasti; Náročné situace v praxi firemního psychologa; Employee Assistance Programme
26. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury
27. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání
28. Předmět a vývoj personální psychologie
29. Metodologické otázky personální psychologie
30. Předmět a vývoj ekonomické psychologie
31. Peníze a placení pohledem ekonomické psychologie
32. Psychologické aspekty spoření a zadlužování
33. Poctivost, férovost a důvěra jako klíčové aspekty spolupráce

Doporučená literatura

  • Arnold, L., Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno, Computer Press 2007
  • Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012.
  • Berryová, L.M., Psychológia v práci. Bratislava, Pegas 2009.
  • Kollárik,T., Letovancová, E., Výrost,J. (Eds.): Psychológia práce a organizácie. Bratislava, Univerzita Komenského 2011.
  • Štikar J., Rymeš M., Riegel K., Hoskovec J.: Psychologie ve světě práce. Praha, Karolinum 2003