Architektura knihoven: Porovnání verzí

m (sjednocení referencí)
Řádek 16: Řádek 16:
  
 
[[File:Vennesla library interior.jpg|thumb|upright 1.5|left|Interiér veřejné knihovny ve Vennesla]]
 
[[File:Vennesla library interior.jpg|thumb|upright 1.5|left|Interiér veřejné knihovny ve Vennesla]]
Pro architektonickou specifikaci je nutné získat informace, které usnadní práci architektům a designerům. K těmto informacím patří hodnocení stávajících prostor ze strany uživatelů, zhodnocení aktivit uživatelů v knihovně a časové rozložení těchto aktivit během dne/týdne/roku, definování služeb, které knihovna plánuje nabízet, definice nové otevírací doby, definování populace, které bude knihovna sloužit, analyzování budoucích druhů fondů a predikce rozvoje fondů (spolu s možností vyřazování [[Dokument|dokumentů]] z fondů), hodnocení rozvoje elektronického dodávání informací.<ref><i>Technická normalizační informace TNI ISO/TR 11219 (01 3715) - Informace a dokumentace - kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - plocha, funkčnost, design: Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings - space, function and design = Information et documentation</i>. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014, 164 s.</ref>
+
Pro architektonickou specifikaci je nutné získat informace, které usnadní práci architektům a designerům. K těmto informacím patří hodnocení stávajících prostor ze strany uživatelů, zhodnocení aktivit uživatelů v knihovně a časové rozložení těchto aktivit během dne/týdne/roku, definování služeb, které knihovna plánuje nabízet, definice nové otevírací doby, definování populace, které bude knihovna sloužit, analyzování budoucích druhů fondů a predikce rozvoje fondů (spolu s možností vyřazování [[Dokument|dokumentů]] z fondů), hodnocení rozvoje elektronického dodávání informací.<ref name="TNI164"><i>Technická normalizační informace TNI ISO/TR 11219 (01 3715) - Informace a dokumentace - kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - plocha, funkčnost, design: Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings - space, function and design = Information et documentation</i>. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014, 164 s.</ref>
  
 
===Poloha knihovny===
 
===Poloha knihovny===
  
V ideálním případě by se při výběru parcely pro budovu knihovny mělo vzít v úvahu několik hledisek. V první řadě je třeba přihlédnout k umístění knihovny z hlediska dostupnosti pro uživatele (např. v centru města, v blízkosti veřejné dopravy, atp.), dále svou roli hraje také blízkost případných spolupracujících institucí. V souvislosti s životním prostředím by měla být pozornost věnována hlučnosti okolí, znečištění ovzduší, možné kontaminaci místa, úhlu dopadu slunečního záření, atd. Zároveň by měla být provedena analýza přírodních a člověkem způsobených rizik v okolí knihovny (např. hrozba zemětřesení, povodní, teroristických útoků, atp.).<ref><i>Technická normalizační informace TNI ISO/TR 11219 (01 3715) - Informace a dokumentace - kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - plocha, funkčnost, design: Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings - space, function and design = Information et documentation</i>. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014, 164 s.</ref>
+
V ideálním případě by se při výběru parcely pro budovu knihovny mělo vzít v úvahu několik hledisek. V první řadě je třeba přihlédnout k umístění knihovny z hlediska dostupnosti pro uživatele (např. v centru města, v blízkosti veřejné dopravy, atp.), dále svou roli hraje také blízkost případných spolupracujících institucí. V souvislosti s životním prostředím by měla být pozornost věnována hlučnosti okolí, znečištění ovzduší, možné kontaminaci místa, úhlu dopadu slunečního záření, atd. Zároveň by měla být provedena analýza přírodních a člověkem způsobených rizik v okolí knihovny (např. hrozba zemětřesení, povodní, teroristických útoků, atp.).<ref name="TNI164"/>
  
 
===Prostorové požadavky===
 
===Prostorové požadavky===
Řádek 32: Řádek 32:
 
* aktivity uživatelů v knihovně - individuální či skupinová práce, výzkum, vyhledávání, setkávání, atp.
 
* aktivity uživatelů v knihovně - individuální či skupinová práce, výzkum, vyhledávání, setkávání, atp.
 
* speciální služby - dětské oddělení, pracovní místa pro osoby se zrakovým postižením, atp.
 
* speciální služby - dětské oddělení, pracovní místa pro osoby se zrakovým postižením, atp.
* umístění pracovních míst zaměstnanců knihovny - uspořádání pracovních toků v knihovně<ref><i>Technická normalizační informace TNI ISO/TR 11219 (01 3715) - Informace a dokumentace - kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - plocha, funkčnost, design: Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings - space, function and design = Information et documentation</i>. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014, 164 s.</ref>
+
* umístění pracovních míst zaměstnanců knihovny - uspořádání pracovních toků v knihovně<ref name="TNI164"/>
 +
 
  
 
==Přístupnost==
 
==Přístupnost==

Verze z 26. 11. 2015, 19:49

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg


Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové


Architektura knihoven se v obecném slova smyslu zabývá navrhováním, stavbou a rekonstrukcí budov knihoven v souladu s funkcemi knihoven (knihovnickými procesy), ochranou fondu knihovny a potřebami uživatelů knihovny. Principy architektury knihoven se uplatňují při budování knihoven nových či při rekonstrukci stávajících knihoven, jejichž prostory již nevyhovují moderním požadavkům.[1]

Knihovny byly (či stále jsou) umisťovány v historických budovách z důvodu náležitosti fondu k instituci v dané budově sídlící. Historické prostory však často nejsou uzpůsobeny funkci knihovny, nesplňují bezpečnostní nařízení a opatření ohledně přístupnosti, nevyhovující může být také kapacita zatížení budovy.

V současnosti může být jako odborný návod při plánování a budování knihoven využita Technická normalizační informace ISO/TR 11219 (Informace a dokumentace – kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven – Plocha, funkčnost a design). Tato norma obsahuje potřebné údaje pro plánování budov a výběr technického vybavení pro jednotlivé funkční prostory.

Plánování

Podnětů pro změny v knihovnách může být několik, od pozitivních, např. zvýšení počtu uživatelů, rozšíření knihovního fondu, zavádění nových služeb, až po podněty negativní, např. poškození konstrukce budovy, kontaminace staré budovy, atd. Při plánování rekonstrukce či stavby knihovny je třeba mít na paměti poslání knihovny a také brát v potaz služby, které chce knihovna poskytovat, tyto aspekty ovlivňují velikost i strukturu budovy.

Interiér veřejné knihovny ve Vennesla

Pro architektonickou specifikaci je nutné získat informace, které usnadní práci architektům a designerům. K těmto informacím patří hodnocení stávajících prostor ze strany uživatelů, zhodnocení aktivit uživatelů v knihovně a časové rozložení těchto aktivit během dne/týdne/roku, definování služeb, které knihovna plánuje nabízet, definice nové otevírací doby, definování populace, které bude knihovna sloužit, analyzování budoucích druhů fondů a predikce rozvoje fondů (spolu s možností vyřazování dokumentů z fondů), hodnocení rozvoje elektronického dodávání informací.[2]

Poloha knihovny

V ideálním případě by se při výběru parcely pro budovu knihovny mělo vzít v úvahu několik hledisek. V první řadě je třeba přihlédnout k umístění knihovny z hlediska dostupnosti pro uživatele (např. v centru města, v blízkosti veřejné dopravy, atp.), dále svou roli hraje také blízkost případných spolupracujících institucí. V souvislosti s životním prostředím by měla být pozornost věnována hlučnosti okolí, znečištění ovzduší, možné kontaminaci místa, úhlu dopadu slunečního záření, atd. Zároveň by měla být provedena analýza přírodních a člověkem způsobených rizik v okolí knihovny (např. hrozba zemětřesení, povodní, teroristických útoků, atp.).[2]

Prostorové požadavky

Prostorové požadavky v knihovnách jsou ovlivňovány následujícími faktory:

 • typ a velikost fondů
 • typ uložení fondu - dokumenty ve volném výběru či uzavřených skladech, způsob stavění dokumentů
 • výpůjční politika knihovny - absenční či prezenční výpůjčky
 • typ nabízených služeb - uživatelská místa, výpůjční a dodávací služby, referenční a informační služby, školení uživatelů, výuková centra, kulturní akce, interaktivní služby, atp.
 • typy a možnosti pokrytí samoobslužnými službami
 • aktivity uživatelů v knihovně - individuální či skupinová práce, výzkum, vyhledávání, setkávání, atp.
 • speciální služby - dětské oddělení, pracovní místa pro osoby se zrakovým postižením, atp.
 • umístění pracovních míst zaměstnanců knihovny - uspořádání pracovních toků v knihovně[2]


Přístupnost

Při budování knihovny je nutné věnovat pozornost také otázce přístupnosti budovy. Především je třeba dbát na dodržování současných zásad bezbariérovosti. Tato opatření nemusí sloužit pouze osobám se specifickými potřebami, mohou je využít také běžní uživatelé (rodiče s kočárkem, malé děti, atd.). Pro osoby s tělesným postižením je především nutné zajistit bezbariérový přístup do budovy i pohyb v budově (výtah, plošina, bezbariérové toalety, dostatečně široké dveřní prostory,…) a vhodné parkovací místo. Osoby se zrakovým postižením potřebují k pohybu po knihovně přirozené či umělé vodicí linie, k orientaci jim může posloužit akustická signalizace (např. u vchodu do budovy, ve výtahu). V interiéru je nutné odstranit jakékoliv překážky, především nad úrovní dosahu bílé hole.[3] Velmi důležitým prvkem (sloužícím nejen osobám se specifickými potřebami) je orientační systém stavby. Při plánování budovy jsou doporučeny konzultace s asociacemi a organizacemi, které sdružují osoby s postižením či s odborníky na bezbariérové stavby.

Technické náležitosti budovy

Pro uchování a ochranu knihovních fondů před nepříznivými klimatickými a okolními vlivy je třeba vytvořit vhodné skladovací podmínky. Knihy by ideálně měly být skladovány při co nejnižších teplotách, ty jsou však nepřijatelné pro pracovníky a uživatele knihovny. Kompromisem je tedy teplota mezi 14 – 18°C a relativní vlhkost 35 – 50%. Mělo by být zamezeno větším teplotním výkyvům, budova by proto měla být dobře tepelně izolována a měla by být zajištěna cirkulace vzduchu pomocí přirozené či umělé ventilace. Při skladování knih je nutné zajistit také vhodné osvětlení – umělé s filtrem proti ultrafialovému záření, intenzita světla by měla být udržována na nejnižší možné úrovni. K ochraně fondu před požárem by měly být instalovány požární přehrady, stavební materiál by měl být nehořlavý a neměl by uvolňovat toxické výpary.

Při plánování stavby je třeba dbát na zatížení budovy, a to jak na trvalé působení (vlastní váha konstrukce, podlahy, zdi, atd.), tak na nahodilé zatížení (lidé, nábytek, uložené dokumenty, pevné instalace). Zatížení oboustranného regálu činí cca 500 kg/m2, zatížení kompaktních regálů je zhruba trojnásobné, 1250 - 1500 kg/m2.[4]

Odkazy

Reference

 1. Technické normalizační informace ISO/TR 11219 v češtině – pomocník při rekonstrukci nebo výstavbě nové knihovny [online]. 2015 [cit. 2015-11-22]. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/technicke-normalizacni-informace-isotr-11219-v-cestine-pomocnik-pri-rekonstrukci-nebo-vystavb
 2. 2,0 2,1 2,2 Technická normalizační informace TNI ISO/TR 11219 (01 3715) - Informace a dokumentace - kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - plocha, funkčnost, design: Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings - space, function and design = Information et documentation. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014, 164 s.
 3. CERNIŇÁKOVÁ, Eva a Selucká Helena HUBATKOVÁ. Rovný přístup - Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2014, 92 s. ISBN 978-80-7050-641-7.
 4. Kurka, Ladislav. Architektura knihoven. 1. vyd. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2011, 86, 7 s. ISBN 978-80-85851-20-5.

Doporučená literatura

 • Cerniňáková, Eva, ed. a Hubatková Selucká, Helena, ed. Rovný přístup - Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2014. 92 s. ISBN 978-80-7050-641-7. Dostupné také z: http://www.nkp.cz:8080/ipk/ipk/docs/Rovny_pristup.pdf.
 • Knihovna a architektura: sborníky konferencí. [Praha]: Státní technická knihovna, [2001]- .
 • Kurka, Ladislav. Architektura knihoven. 1. vyd. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2011. 86, 7 s. ISBN 978-80-85851-20-5.
 • Pillerová, Vladana. Technické normalizační informace ISO/TR 11219 v češtině - pomocník při rekonstrukci nebo výstavbě nové knihovny. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy, 2015, 29(2), s. 32-33. ISSN 0862-1985. Dostupné také z: http://duha.mzk.cz/clanky/technicke-normalizacni-informace-isotr-11219-v-cestine-pomocnik-pri-rekonstrukci-nebo-vystavb.
 • Technická normalizační informace TNI ISO/TR 11219 (01 3715) - Informace a dokumentace - kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - plocha, funkčnost, design = Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings - space, function and design. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 164 s.

Externí odkazy