B. F. Skinner

Verze z 23. 12. 2014, 20:44, kterou vytvořila Nikola.Frollova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Představitel radikálního behaviorismu.

Život

 • Narozen v Pensylvanii
 • Stabilní a srdečné rodinné prostředí s vážností k učení, ukázněností a systémem spravedlivého odměpování
 • Fascinován technikou
 • Miloval školu a byl zklamán nedostatkem zájmu u jiných studentů
 • Graduoval z anglické literatury
 • Nějakou chvíli se chtěl stát spisovatelem, pak ale začal studovat psychologii
 • Doktorát, stal se asistentem s výzkumnou orientací na nervový systém živočichů
 • Přednáší na různých univerzitách, pak odchází do důchodu a umírá
 • Dílo:
 • Science and human behavior
 • Beyond freedom and dignity
 • About behaviorismus
 • A matter of conseqences

Pojetí behaviorismu

 • Radikální behaviorismus
 • Zůstává u klíčových znaků původního, klasického behaviorismu
 • Dvojčlenné schéma S-R
 • Teze, že metody studia chování, užívané v experimentech na zvířatech, lze plně využít u člověka
 • Odmítá koncepci pudů (nelze je objektivně pozorovat)
 • JÁ chápe jako funkčně sjednocený systém odpovědí organizovaný k diskriminaci stimulů
 • Rysy chápe jako podmínky a okolnosti posílení a deprivace
 • Operantní behaviorismus
 • Obohacuje a modifikuje tradiční pohledy a přístupy k principům podmipování
 • Vymezuje operantní chování (vedle podmíněného a nepodmíněného)
 • Operantní reakce jsou spontánně vzniklým výsledkem aktivních pokusů o adaptaci
 • Systém nahodilých pokusů a omylů
 • Nahrazuje to, co jiní považují za vnitřní determinanty chování
 • Sociální behaviorismus
 • Ignoruje osobnost i vnitřní poznávací činnost
 • Neřeší sociální aspekty chování člověka
 • Programové učení
 • Snaha řešit proces adaptace na komplex aktuálních sociálních problémů ve společnosti cílevědomou modifikací chování člověka.

Pojímání osobnosti

 • Anti-teoretický přístup
 • Abstraktní teorie jsou podle něj zcela zbytečné
 • Celý přístup je třeba založit na studiu toho, jakým způsobem a v jakém směru je chování determinováno prostředím
 • Zamítá všechny názory považující člověka za autonomní bytost
 • Lidský organismus je „černá schránka“ jejíž obsah je třeba vyřadit z empirického vyšetřování
 • Z výzkumů a experimentů vypouští i biologické, fyziologické a genetické faktory
 • Nelze s nimi manipulovat a kontrolovat je

Přístup k analýze chování

 • Mechanistický přístup ke studiu chování (jako J. B. Watson)
 • Věda o lidském chování se příliš neliší od jiných přírodních věd
 • Stejné cíle – predikce a kontrola
 • Je logické postupovat od jednoduchého ke komplexnímu
 • V tomto případě studovat subhumánní před humánním
 • Studiem zvířat lze odhalit nejobecnější základní principy chování a generalizovat je na jiné organismy (tedy i na člověka)
 • Orientace na experimentální projekt jednoho subjektu
 • Nevyžaduje tradiční statistické techniky a studium neexistujícího „průměrného“ člověka
 • Jako základní přístup k odhalování zákonitostí chování prosazuje funkční analýzu chovajícího se organismu
 • Snaha zjistit exaktní, reálné a specifikované vztahy mezi zjevným chováním organismu a prostřeďovými podmínkami (podněty)
 • Proměnné musí být vždy vnější, viditelné a definované v kvantitativních pojmech
 • Neuznává ideu osobnosti jako síly, podněcující a usměrpující chování
 • Osoba je pouze bodem, v němž se spojují mnohé genetické a prostřeďové podmínky
 • Skloubí se do výsledku (efektu)

K pojímání naturelu člověka

 • Jeho pojetí člověka je radikálně odlišné od jiných koncepcí
 • Odmítá intrapsychickou interpretaci chování
 • Zdůrazdpuje naprostou determinovanost chování člověka historií podmipování
 • Idea svobody je nepřípustná, individuální rozdíly pramení pouze z variability historie posilování
 • Dimenze racionalita versus iracionalita je na jeho přístup neaplikovatelná
 • Nezajímá ho co je uvnitř „černé skříňky“ (black box), lze o tom pouze spekulovat
 • Zastává princip elementarismu
 • Celek považuje za pouhou sumu částí
 • Zastává jednoznačný situacionismus
 • Ve vztahu k chování osoby naprosto ignoruje konstituční faktory
 • Za základní příčinu individuálních rozdílů považuje prostředí
 • Je přesvědčen o změnitelnosti lidského chování v průběhu života
 • Předpokládá přístup z hlediska objektivity
 • Hypotetické konstrukty zatempují skutečnost
 • Nejpříznačnějším znakem fikce vnitřních činitelů je pojem osobnost
 • Základním předpokladem chování je reaktivita
 • Nezajímají ho dimenze homeostáza – heterostáza
 • Předpokládají vnitřní motivační vztahy