Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2014 a dále): Porovnání verzí

Řádek 18: Řádek 18:
 
| 8. [[Vysvětlete, jak autorské právo podle platné právní úpravy v ČR omezuje chování uživatelů na internetu a v knihovnách.|Autorské dílo. Definice autorského díla podle autorského zákona, vznik autorského díla, ochrana autorského díla v právním řádu České republiky.]]
 
| 8. [[Vysvětlete, jak autorské právo podle platné právní úpravy v ČR omezuje chování uživatelů na internetu a v knihovnách.|Autorské dílo. Definice autorského díla podle autorského zákona, vznik autorského díla, ochrana autorského díla v právním řádu České republiky.]]
 
|-
 
|-
| 9. Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti. Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem, povinnost dohlížet na obsah ukládaných informací.
+
| 9. [[Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti. Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem, povinnost dohlížet na obsah ukládaných informací.]]
 
|-
 
|-
| 10. Informační etika. Definice informační etiky, vztah k informačnímu právu, základní okruhy
+
| 10. [[Informační etika. Definice informační etiky, vztah k informačnímu právu, základní okruhy
problémů, kterými se informační etika zabývá.
+
problémů, kterými se informační etika zabývá.]]
 
|-
 
|-
 
| 11. Digitální propast. Definice digitální propasti, základní dimenze digitální propasti, demografické
 
| 11. Digitální propast. Definice digitální propasti, základní dimenze digitální propasti, demografické

Verze z 13. 4. 2017, 13:26

1. Povinný předmět - Informační věda

1. Co je předmětem studia informační vědy? Jak byste charakterizovali roli humanitně-filozofického proudu a matematicko-filozofického proudu, které utvářely informační vědu
2. Jak je definován pojem informace, uveďte různé pohledy, např. přístup Bucklanda, Shanonna a dalších. Charakterizujte, co je to syntaktická a sémantická složka informace a jaký je mezi nimi vztah.
3. Jaké jsou hlavní rysy informační společnosti? Vysvětlete pojmy kyberprostor, informační gramotnost, digitální propast.
4. Vysvětlete termín HCI, popište, čím se tento obor zabývá, a uveďte, jak se uplatňuje v oblasti informačních a komunikační technologií.
5. Teoretický koncept sociální komunikace. Základní složky komunikačního procesu. Komunikační modely. Podrobný rozbor jednoho vybraného díla z oblasti sociální komunikace
6. Teoretické aspekty mezikulturní komunikace. Významné výzkumy a studie v této oblasti. Uplatnění výzkumů v dalších výzkumech a praxi.
7. Interní a externí komunikace v organizaci. Specifika marketingové komunikace. Komunikační audit, cíle, prostředky a metody.
8. Autorské dílo. Definice autorského díla podle autorského zákona, vznik autorského díla, ochrana autorského díla v právním řádu České republiky.
9. Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti. Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem, povinnost dohlížet na obsah ukládaných informací.
10. [[Informační etika. Definice informační etiky, vztah k informačnímu právu, základní okruhy

problémů, kterými se informační etika zabývá.]]

11. Digitální propast. Definice digitální propasti, základní dimenze digitální propasti, demografické

skupiny nejvíce ohrožené digitální propastí ve vyspělém světě.

12. Big social data. Definice big social data, pozitivní a negativní aspekty big social data, rizika a

zneužitelnost big social data.

13. Ekonomie, její historický vývoj, hlavní ekonomické směry, jejich představitelé a jejich významná

díla.

14. Základní ekonomické otázky a zákonitosti, teorie nabídky a poptávky na mikroekonomické úrovni.
15. Základní cíle a nástroje v makroekonomii, hospodářské cykly a hospodářská politika.
16. Rodina modelů FRBR. Popište vývoj modelů rodiny FRBR. Vyberte si dva z modelů a

charakterizujte jejich entity, atributy a vztahy.

17. Porovnání konceptuálního modelu FRBR a konceptuálního modelu BIBFRAME se zaměřením na

definované entity.

18. Přednosti a nedostatky modelu FRBR, vliv modelu FRBR na design informačních systémů.
19. Vývoj knihy v českých zemích
20. Knihovna a čtenářství v kontextu českých dějin, s rozpracováním konkrétního období.
21. Významné inovace v dějinách knižní kultury.

2. Povinný předmět - Informační systémy a zdroje

1. Popište definici pojmu tautologie, kontraindikace a uveďte, jak je možné ověřit, zda nějaký výrok

je tautologie

2. Popište pojem úsudku a popište, jakým způsobem rozpoznáte, zda je úsudek správný.
3. Popište, co je to syntaxe výrokové logiky.
4. Popište, co je to sémantika výrokové logiky.
5. Popište pojem sylogismu a uveďte, jakým způsobem lze použít Vennonovy diagramy pro ověření

správnosti sylogismu.

6. Charakterizujte textový editor, jeho základní funkce a využití. Uveďte příklady textových editorů.

Popište typickou strukturu rozsáhlejšího dokumentu, např. bakalářské práce. Popište možnosti spolupráce více autorů na jednom dokumentu.

7. Charakterizujte tabulkový procesor a jeho základní rysy a funkce. Uveďte typické situace, kdy je

vhodné využít tabulkový procesor. Popište použití vzorců v tabulkovém procesoru.

8. Charakterizujte vlastnosti a rysy aplikací pro tvorbu elektronických prezentací. Popište typickou

strukturu prezentace a uveďte, s jakými prvky se v prezentaci typicky pracuje.

9. Charakterizujte architekturu sítě Internet. Popište, jaké zdroje na této síti jsou a jak jsou

adresovány. Popište, co se stane mezi tím, když ve svém webovém prohlížeči zadáte adresu webové stránky, a zobrazením obsahu této stránky.

10. Popište proces vývoje softwaru, jeho jednotlivé fáze a charakterizujte profese, které se na něm

podílejí. Odlište vodopádový a spirálový styl vývoje. Vysvětlete, jak se typicky označují jednotlivé verze.

11. Metodiky projektového managementu, jejich obsah a smysl.
12. Možnosti financování projektů za využití grantových prostředků. Výhody a nevýhody. Klasifikace

grantových programů.

13. Mezinárodní bibliografická kontrola, role organizace IFLA v zajištění legislativy povinného výtisku,

systémy národních bibliografií.

14. Pojem „rešeršní systém“, jeho základní komponenty, typologie rešeršních systémů,

charakteristika booleovského modelu vyhledávání bibliografických informací a jeho alternativy.

15. Databáze databází, jejich vývoj, příklady a využití v rešeršních službách.
16. Souborné katalogy, typologie, srovnání vybraného souborného katalogu v ČR a zahraničí.
17. Systémy šedé literatury v digitálních informačních systémech. Obecný úvod. Charakteristika

jednoho vybraného českého systému. Jeho institucionální zakotvení, obsahová charakteristika, softwarová platforma, cílová skupina uživatelů, propojování na další systémy.

18. Metadatové formáty v dokumentografických systémech, charakteristika dvou vybraných

zástupců dle volby studenta.

3. Povinný předmět - Knihovnické procesy a technologie

1. Grantové programy vhodné pro oblast knihovnických a informačních služeb – charakteristika, obsah, zaměření, omezení.
2. Proces akvizice v knihovnách. Popište principy akvizice, akviziční politiku a strategie rozvoje budování fondu.
3. Povinný výtisk. Charakterizujte legislativu povinného výtisku v ČR.
4. Legislativa v knihovnách. Charakterizujte autorský zákon a zákon o svobodném přístupu k informacím ve vztahu ke knihovnickým a informačním službám.
5. Regionální funkce knihoven, včetně legislativního rámce.
6. Proces organizace knihovního fondu - systémy stavění fondu. Charakterizujte principy stavění fondu v knihovnách, jmenujte výhody a nevýhody jednotlivých systémů stavění fondu.
7. Služby knihoven podle Knihovního zákona, včetně problematiky rovného přístupu k informacím.
8. Ochrana fyzických fondů knihoven, typologie, preventivní opatření, krizová opatření.
9. Knihovní zákony v Československu a České republice, jejich srovnání.
10. Základní dokumenty knihovny - zřizovací listina, knihovní řád, organizační řád a další.
11. Struktura katalogizačních pravidel RDA ve vztahu k modelu FRBR, včetně entit, atributů a vztahů.
12. Systém kooperativní katalogizace v ČR, platné standardy.
13. Role výměnných formátů v katalogizační praxi, charakteristika formátu MARC 21.
14. Vývoj katalogizačních pravidel, se zaměřením na vývoj anglo-amerických standardů, ISBD a katalogizačních pravidel používaných na území ČR.
15. Kvalitativní a kvantitativní výzkumy na podporu služeb knihoven, doloženo případovými studiemi.
16. Kooperativní projekty v českých knihovnách, obecné principy v systému knihoven, zapojení automatizovaných procesů, doloženo jedním příkladem z praxe.


Volitelný předmět - Informační a komunikační technologie

1. Vysvětlete, co je bibliometrie, řekněte, na čem je založena a jaké má limity ve svém použití. Vysvětlete pojem citační rejstřík, uveďte příklady. Popište bibliometrické zákony.
2. Co je to infomační bezpečnost? Popište problematiku a z technického i sociologického hlediska.
3. Projektový trojimperativ a životní cyklus projektu dle PMBoK. Základní popis obsahu a smyslu jednotlivých fází.
4. Pracovní rozklad činností (WBS). Principy tvorby, smysl a návaznosti na další části plánu projektu. Řízení změn.
5. Pojednejte o časovém plánu projektu a základních principech jeho tvorby.
6. Řízení lidských zdrojů na projektech, OBS.
7. Odhady pracností. Metody, postupy a úskalí.
8. Iniciační fáze projektu, obsah, smysl a odlišnost proti fázi plánování. Business case, RFI a RFP.
9. Project Control Book – obsah a smysl.
10. Povinnosti vedoucího projektu v ukončovací fázi projektu.
11. Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam.
12. Vysvětlete pojem komprese souborů, rozlište bezeztrátovou a ztrátovou kompresi. Charakterizujte situace, ve kterých se tyto druhy komprese hodí a používají.
13. Popište členění softwarových aplikací do tří vrstev, popište účel a odpovědnost jednotlivých vrstev. Zmiňte, jakými technologiemi mohou být tyto vrstvy realizovány.
14. Vysvětlete pojmy autentizace a autorizace. Uveďte je na příkladu Studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Popište důsledky, které by mělo příliš volné nastavení oprávnění v SIS.

Volitelný předmět - Veřejné knihovnické a informační služby

1. Referenční a rešeršní služby v knihovnách, jejich uživatelé, typologie, etapy tvorby rešerše, možnosti rozvoje ve virtuálním prostředí.
2. Základní mezinárodní bibliografické zdroje oboru informační a knihovní vědy, jejich vývoj, obsah a rešeršní rozhraní.
3. České (a československé) bibliografické zdroje oboru knihovní a informační věda (od 20. století do současnosti).
4. Specifika služeb vysokoškolských knihoven, doloženo případovými studiemi.
5. Podpora publikačních aktivit vědců v knihovnách.
6. Automatizace knihovnických procesů a služeb, aktuální situace, doloženo případovými studiemi.
7. Role knihovníků jako lektorů v informační společnosti. Příklady pracovních pozic, potřebné kompetence, možnosti profesního rozvoje v oblasti lektorských dovedností.
8. Specifika celoživotního vzdělávání dospělých se zaměřením na postupy při plánování a realizaci vzdělávací akce zaměřené na dospělé v produktivním věku. Jednotlivá specifika a jejich zdůvodnění, současné tematické trendy na trhu.
9. Specifika lektorské práce v knihovnách. Obecné principy, typy cílových skupin. Požadavky na osobnost lektora, vybrané aspekty přípravy a realizace vzdělávací akce, doloženo dvěma příklady z praxe.
10. Doporučené verbální a non-verbální prezentační techniky. Úloha verbálních a non verbálních technik, charakteristika vybraných technik, zdůvodnění.
11. Standard pro dobrou knihovnu, statistiky a benchmarking v knihovnách.
12. Výpůjční služby, včetně MVS, MMVS, DDS, výpůjčky e-knih v České republice, včetně problematiky DRM (digital rights management).
13. Srovnání služeb DDS (Document Delivery Service) v ČR a zahraničí (student si zvolí dle svého výběru zahraniční službu).

Volitelný předmět - Dějiny knihoven a knižní kultury

1. Kniha jako komunikační médium a jako artefakt.
2. Rukopisná knižní kultura latinského kulturního okruhu ve středověku.
3. Rukopisná knižní kultura českých zemí ve středověku.
4. Hlavní rozdíly mezi rukopisnou a tištěnou kulturou.
5. Přínos knihtisku pro politický a náboženský život, vzdělanost a zábavu od středověku po současnost.
6. Význam ilustrace v dějinách tištěné knihy.
7. Umělecko-řemeslné tendence ve vývoji knižní vazby mezi středověkem a počátkem 20. století.
8. Knihovny období starověku, včetně řecké a římské antiky.
9. Zásadní změny v koncepci budování knihovních fondů mezi středověkem a renesancí.
10. Zásadní rozdíly mezi šlechtickými a měšťanskými knihovnami období raného novověku.
11. Vývoj čtení od středověku do 20. století.
12. Vývoj vizualizace textu pro čtenářskou recepci (antropologie knihy).