Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty: Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 60 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{Pracuje se}}
+
==Charakteristika==
[[Biblioterapie]] je mezi bibliologickými vědami velmi mladou disciplínou. Je to způsobeno tím, že vznikala na základech [[Psychiatrie|psychiatrie]] a [[Psychologie|psychologie]]. Původně byla využívána při léčbě psychických poruch, což je praktikováno v současnosti ve Spojených státech amerických a v západní Evropě. <ref name=":5">KRUSZEWSKI, Tomasz. Biblioterapie - léčba četbou. Čtenář [online]. 2008, 8 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2567</ref>  
+
Definice pojmu [[Biblioterapie|biblioterapie]] pochází z řeckých slov byblion a therapeia. Slovo byblion znamená [[Kniha|kniha]], pojem therapeia lze přeložit jako ošetření, službu. Biblioterapii tedy lze jednoduše charakterizovat jako léčbu prostřednictvím knih, resp. literatury. <ref name=":9">VALIŠOVÁ, Edita. Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu. Čtenář [online]. 2009, 8 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2567</ref> Biblioterapie je mezi bibliologickými vědami velmi mladou disciplínou. Je to způsobeno tím, že vznikala na základech [[Psychiatrie|psychiatrie]] a [[Psychologie|psychologie]]. Původně byla využívána při léčbě psychických poruch, což je praktikováno v současnosti ve Spojených státech amerických a v západní Evropě. <ref name=":5">KRUSZEWSKI, Tomasz. Biblioterapie - léčba četbou. Čtenář [online]. 2008, 8 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2567</ref> Jiří Kulka ji definuje jako léčení duševních chorob vhodně programovaným čtením knih. Zároveň ji spojuje s tvorbou kratších literárních žánrů, kterými jsou povídky, básně nebo novely. Je to metoda [[Psychoterapie|psychoterapie]], která využívá účinky čtení na léčbu a podporu psychického zdraví člověka. V současnosti se setkáváme s více druhy biblioterapie. <ref>Léčba pomocí knih - biblioterapie. Vyléčíme.cz [online]. [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.vylecime.cz/lecba-pomoci-knih-biblioterapie</ref> Smyslem terapie je reflexe prožívané zátěžové situace na pozadí četby knihy, při níž u pacienta dochází k celkovému uvolnění nahromaděného psychického napětí, přenesení pozornosti od zátěžové situace, utišení bolesti, relaxaci a zábavě, průchodu pocitů, představ, dojmů, ke stimulaci tvůrčího a [[Kritické myšlení|kritického myšlení]], katarzi, vhledu, k novému uspořádání hodnot, postojů, identifikaci, porozumění prožívané situaci, jejímu přijetí, vyrovnání, uklidnění apod. <ref name=":9">VALIŠOVÁ, Edita. Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu. Čtenář [online]. 2009, 8 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2567</ref>
 +
 +
===Biblioterapeut===
 +
Biblioterapeut by měla být osoba, která má hodně načteno a zná alespoň základní psychologické minimum. Načteno musí mít proto, aby měl přehled o tom, po jaké knize sáhnout v případě konkrétního problému. Práce biblioterapeuta spočívá v tom, že si musí natolik získat klientovu důvěru, aby se mu svěřil se svým problémem a ten mu poté mohl pomoci vybrat vhodně zvolený text. S tímto textem pak pracuje při sezení. Klientovi ho přečte, případně ho klient může přečíst sám. Pak je na biblioterapeutovi, aby vhodně zvolenými otázkami zjistil, zda mu klient opravdu porozuměl. Poté se o textu spolu mohou začít bavit, rozebírat ho a různými formami ho zpracovávat. Cílem je, aby za pomocí textu klient získal např. jiný (pozitivnější) úhel pohledu na svůj problém, aby díky textu našel východisko ze své situace, aby v textu pro sebe objevil naději. <ref>KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Biblioterapie pomáhá a léčí. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 4/2016 [cit. 2020-10-21] Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/biblioterapie-pomaha. ISSN 2336-727X. </ref>
  
Nejužívanější typy biblioterapice, které na konci 70. let 20. století přiblížila Rhea J. Rubin:
+
==Využití biblioterapie==
Biblioterapie klinická - je praktikována v otevřeném nebo uzavřeném prostředí (např. psychoterapeutická sezení v nemocnicích nebo v soukromých ordinacích s klienty s poruchami emocionálními nebo s poruchami chování). Hlavním prostředkem terapeutickým je literatura sebepoznávací, vyvolávající mezi jinými také pocity hledání, očištění, projekce.
+
Biblioterapie se může využít u každé věkové skupiny. Může se tedy jednat o děti, dospělé či seniory, ale také o různé druhy pacientů, lidí závislých na návykových látkách, nezaměstnaných, vězňů atp. Jako typ knihy se využívá převážně beletrie, někdy však i naučná literatura.
  
Biblioterapie institucionální - má spíše didaktický charakter. Je používána literatura, která zachycuje zdravotní stav pacienta. Patří sem také relaxační literatura. Adresáty jsou v tomto případě hospitalizovaní pacienti.
+
Nejužívanější typy biblioterapie, které na konci 70. let 20. století přiblížila Rhea J. Rubin:
 +
* '''Biblioterapie klinická''' - je praktikována v otevřeném nebo uzavřeném prostředí (např. psychoterapeutická sezení v nemocnicích nebo v soukromých ordinacích s klienty s poruchami emocionálními nebo s poruchami chování). Hlavním prostředkem terapeutickým je literatura sebepoznávací, vyvolávající mezi jinými také pocity hledání, očištění a projekce. Příkladem může být využití ve věznici.
 +
* '''Biblioterapie institucionální''' - má spíše didaktický charakter. Je používána literatura, která zachycuje zdravotní stav pacienta. Patří sem také relaxační literatura. Adresáty jsou v tomto případě hospitalizovaní pacienti. Příkladem může být využití jako prevence [[Šikana|šikany]] ve škole či předčítání dětem v nemocnici.
 +
* '''Biblioterapie vývojová''' - je určena pro skupiny nebo individuální klienty. Jedná se o jedince, kteří nemají zdravotní problémy. Vybrané didaktické texty a texty názorné mají podpořit proces psychologického vývoje a zajistit psychickou vyrovnanost. <ref name=":5">KRUSZEWSKI, Tomasz. Biblioterapie - léčba četbou. Čtenář [online]. 2008, 8 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2567</ref> Příkladem může být situace, kdy chce matka pomoci dítěti, aby se lépe připravilo na změnu, kdy začne docházet do školky. Různá témata se snaží připravit děti na to, že budou ve školce bez rodičů, za to si ale mohou najít spoustu kamarádů a užít si spoustu zábavy. 
  
• Biblioterapie vývojová - je určena pro skupiny nebo individuální klienty. Jedná se o jedince, kteří nemají zdravotní problémy. Vybrané didaktické texty a texty názorné mají podpořit proces psychologického vývoje a zajistit psychickou vyrovnanost. <ref name=":5">KRUSZEWSKI, Tomasz. Biblioterapie - léčba četbou. Čtenář [online]. 2008, 8 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2567</ref>  
+
Mezi další rozdělení patří:
 +
* '''[[Hagioterapie]]''' - cílem hagioterapie je proměna člověka cestou tématizace existenciál spojených s transcendentnem. Vychodiskem hagioterapie je předpoklad, že příběhy Bible a příběhy člověka se vzájemně interpretují a pomáhají burcovat nejvlastnější já člověka pro život a proti destrukci, a to jeho vlastní cestou. <ref>Co je hagioterapie. Hagioterapie[online]. [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=11624</ref>. Léčba skrze rozbor náboženských textů, práce s hodnotami.
 +
* '''[[Fabuloterapie]]''' - léčba skrze dětskou literaturu se zaměřením na pohádky.
 +
* '''[[Imagoterapie ]]''' - léčba, která využívá ztotožnění čtenáře s hrdinou.
 +
* '''[[Poetoterapie]]''' - jedná se o léčbu skrze poezii.
  
==Využití biblioterapie==
+
===Kdy biblioterapie pomáhá?===
 +
* '''Násilí''' – Do této skupiny patří témata jako: domácí násilí, násilí páchané na dětech, fyzické a psychické násilí, sexuální násilí, znásilnění, šikana.
 +
* '''Těžká onemocnění''' – Pod tuto skupinu patří lidé s poruchou centrální nervové soustavy a s poškozením mozku. Patři sem: dětský autismus, dětská obrna, Downův syndrom, [[Mentální retardace|mentální retardace]], poruchy míchy a úrazy páteře. Dále vážná onemocnění jako rakovina, AIDS, tuberkulóza apod.
 +
* '''Duševní  poruchy''' – Pod tuto skupinu patří: poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie), [[Deprese|deprese]] , [[Psychózy|psychózy]], neurózy, [[Schizofrenie|schizofrenie]], paranoia, manická schizofrenie, různé deviace atd.
 +
* '''Závislosti''' – Zde  jsou podskupinami závislí na drogách a na alkoholu.
 +
* '''Život  s handicapem''' – Tato skupina se dělí na podskupiny podle jednotlivých postižení a handicapů: zrakově postižení lidé, tělesný handicap, sluchově postižení lidé.
 +
* '''Smrt a umírání''' <ref name=":2">DVOŘÁKOVÁ, Petra. Biblioterapie u seniorů. Olomouc, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně pedagogických studií. Vedoucí bakalářské práce Mgr. et Mgr. Tichá Iveta. Dostupné také z: https://theses.cz/id/j8kazv/Bakalarska_prace_BIBLIOTERAPIE.pdf</ref>
 +
* '''Náročné situace''' - u dětí např. stěhování, nová škola, noví spolužáci, šikana, u dospělých např. generační problémy v rodině
 +
* '''Krizové období''' - rozvod, úmrtí v rodině, závažná nemoc
 +
* '''Prevence''' – v zařízeních typu Klokánek, dětské domovy, domovy pro seniory, podpůrné skupiny atd.
  
Každá věková skupina (senioři, týrané děti, pacienti, závislí, nezaměstnaní, vězni a další)
+
==Projekty a aktivity==
Naučná literatura (využívá se méně) i beletrie
+
===Knihovna Kroměřížska===
Typologie: klinická (např. věznice), institucionální (patří k instituci, např. prevence šikany ve škole, předčítání dětem v nemocnici) a vývojová (např. četba literatury pomůže dítěti, aby se na něco připravilo, čtu mu o školce, jak je tam pěkně, ale není tam maminka atd.)
+
Knihovna Kroměřížska nabízí veřejnosti v českých knihovnách zatím ojedinělou službu – poskytování biblioterapie. Každý čtvrtek v dopoledních hodinách se mohou jednotlivci i skupiny setkávat s proškolenou knihovnicí v místnosti určené právě jen pro tato sezení. Biblioterapeutická setkání jsou určena jednak pro osoby s psychickými potížemi, ale také pro všechny, kteří se dostali do složité životní situace. Baví se s nimi, jak porozuměli danému textu, proč četl zrovna ten daný text a další práce s textem. Za tuto aktivitu knihovna v roce 2016 obdržela cenu [[Knihovna roku]] v kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovna pořádá přednášky a semináře. Databáze knih je rozdělena do skupin dospělí čtenáři, dětští čtenáři a naučná literatura. V [[Knihovní fond|knihovním fondu]] nabízí knihy pro děti a dospělé o smrti, sexuálním zneužívání, rozvodu, nemocech. <ref name=":0">Biblioterapie.  
Primárně četba, ale někdy i písemný projev
+
Knihovna Kroměřížska[online].[cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://knihkm.cz/sluzby/biblioterapie.html</ref>
nástrojem biblioterapie je kniha, ale ne každá
 
  
Kdy biblioterapie pomáhá?
+
===BiblioHelp===
náročné situace – u dětí např. stěhování, nová škola, noví spolužáci, šikana, u dospělých např. generační problémy v rodině
+
[https://www.bibliohelp.cz/ BiblioHelp] je projekt studentů Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě [[Masarykova univerzita|Masarykovy univerzity]]. Nabízejí rychlý a snadný přístup ke konkrétní knize. Uživatel může procházet jednotlivými tematickými kategoriemi či typy čtenářů. Knihy se snaží pokrýt širokou škálu životních zátěžových situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka. Knihy jsou určeny široké veřejnosti pro jakoukoliv věkovou kategorii čtenáře (děti, mládež, dospělí, senioři). Jsou zastoupeny jak beletristické (pohádky, příběhy, romány...), tak naučné knižní tipy (příručky, monografie, [[Esej|eseje]]...) včetně titulů na pomezí obou těchto žánrů (úvahy, rozhovory, autobiografie...) a [[Poezie|poezie]]. Uživatel se může podívat, v jaké knihovně je možné si knihu půjčit, pokud je to možné, knihu objednat přes služby elektronického knihkupectví či prolistovat pomocí záznamu v [[Google Books]].<ref>O projektu. BiblioHelp[online].[cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.bibliohelp.cz/o-projektu</ref>
krizová údobí – rozvod, úmrtí v rodině, závažná nemoc
 
psychické problémy – úzkosti, deprese, závislosti, poruchy chování
 
prevence – v zařízeních typu Klokánek, dětské domovy, domovy pro seniory, podpůrné skupiny atd.
 
tělesný handicap
 
těžké onemocnění
 
  
 +
===SKIP===
 +
Biblioterapie patří také do jednoho z mnoha témat, jimiž se [[Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR|SKIP]] zabývá. Biblioterapeutická aktivita zahrnuje převážně přednášky a semináře, případně besedy, které obvykle pořádá KLUBKO (Klub dětských knihoven SKIP), a které se odehrávají v prostorách [[Veřejná knihovna|veřejných knihoven]].
  
==Aktivity knihoven==
+
===Best Children’s Books===
===Knihovna Kroměřížska===
+
Tento projekt se snaží o zpřístupnění dětské literatury obecně. Radí rodičům, jaké knihy kupovat svým dětem v určitých životních situacích. Projekt primárně vznikl na [[Podpora dětského čtenářství|podporu čtenářství]] a snaží se doporučovat rodičům literaturu, která by v dětech podnítila hlubší zájem o četbu. Projekt provozuje stránky s biblioterapeutickou literaturou.
Knihovna Kroměřížska nabízí veřejnosti v českých knihovnách zatím ojedinělou službu – poskytování biblioterapie. Každý čtvrtek v dopoledních hodinách se mohou jednotlivci i skupiny setkávat s proškolenou knihovnicí v místnosti určené právě jen pro tato sezení. Biblioterapeutická setkání jsou určena jednak pro osoby s psychickými potížemi, ale také pro všechny, kteří se dostali do složité životní situace. Baví se s nimi, jak porozuměli danému textu, proč četl zrovna ten daný text a další práce s textem.  
 
  
- dělali různé přednášky a semináře
+
===Bibliotherapy Education Project===
- nabízí knihy pro děti a dospělé o smrti, sexuálním zneužívání, rozvodu, nemocech <ref name=":0">Biblioterapie.  
+
Bibliotherapy Education Project vznikl z iniciativy dvou odborníků z University of Oregon. V současné době je projekt pod záštitou Central Michigan University. Projekt se skládá z několika dílčích projektů, mezi něž patří například hodnocení literatury a jejich možných terapeutických účinků. Jeden ze současných projektů si klade za cíl pomoci mladým studentům vysokých škol vypořádat se s běžnými výzvami spojenými s jejich univerzitním životem. Tento projekt je jako jeden z mála zaměřen na širokou veřejnost, nikoli pouze na dětského čtenáře. Se čtenářem také udržuje těsný kontakt. Zkoumá účinky četby přímo pomocí cílených otázek na čtenáře. Pokročilé vyhledávání umožňuje hledat v deseti kategoriích podle netradičních kritérií, jako je pohlaví hlavního hrdiny, předmět (zde myšleno problém) či věk čtenáře.<ref name=":88">ŠLAMBEROVÁ, Lucie. Biblioterapie v prostředí veřejných knihoven. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Vedoucí práce: PhDr. Hana Landová, Ph.D.</ref>
Knihovna Kroměřížska[online].[cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://knihkm.cz/sluzby/biblioterapie.html</ref>  
 
  
 
==Zdroje==
 
==Zdroje==
Řádek 40: Řádek 53:
 
===Doporučená literatura===
 
===Doporučená literatura===
 
* Shrodes, C. Bibliotherapy. A theoretical and clinical-experimental study[dissertation]. Berkeley (CA): University of California, 1950. Hebert, T. P. - NeumeisterSpeirs, K. L. Guided viewing of film. A strategy for counseling gifted teenagers. Journal of Secondary Gifted Education 2001, nr 4. EBSCO Host Research Databases (2006). [online]. EBSCO Publishing.
 
* Shrodes, C. Bibliotherapy. A theoretical and clinical-experimental study[dissertation]. Berkeley (CA): University of California, 1950. Hebert, T. P. - NeumeisterSpeirs, K. L. Guided viewing of film. A strategy for counseling gifted teenagers. Journal of Secondary Gifted Education 2001, nr 4. EBSCO Host Research Databases (2006). [online]. EBSCO Publishing.
 +
* Svoboda, Pavel. Biblioterapie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 107 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3684-5.
 +
* Myslivcová, Hana a Šaurová, Jana. Bibliohelp, aneb, První pomoc příběhem (PPP) (výběrová bibliogragie). [Hradec Králové]: Knihovna města Hradce Králové, 2010. 12 s. ISBN 978-80-85059-44-1.
 +
* Karges-Bone, Linda. Bibliotherapy [online]. [Place of publication not identified]: Lorenz Educational Press, [2015], ©2015 [cit. 2020-10-21]. ISBN 978-0-7877-1475-8. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=4812959.
 +
* Billington, Josie. Is literature healthy?. First edition. New York: Oxford University Press, 2016. viii, 145 stran. The literary agenda. ISBN 978-0-19-872469-8.
 +
* Markell, Kathryn A. The children who lived: using Harry Potter and other fictional characters to help grieving children and adolescents [online]. New York: Routledge, ©2008 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=334044.
  
 
===Související články===
 
===Související články===
 
[[Biblioterapie]]<br />
 
[[Biblioterapie]]<br />
[[]]<br />
+
[[Čtení pomáhá]]<br />
[[]]
+
[[Podpora dětského čtenářství]]
 +
[[Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení]]<br />
 +
[[Rychlé čtení]]<br />
 +
[[Vyprávění příběhů (storytelling)]]<br />
 +
[[Čtení a čtenářské dovednosti]]<br />
 +
[[Metody výuky počátečního čtení]]<br />
  
 
===Klíčová slova===
 
===Klíčová slova===
biblioterapie,  
+
biblioterapie, čtenářství, léčba, knihy, terapeutická  metoda
 
[[Kategorie:Státnicové otázky UISK]]
 
[[Kategorie:Státnicové otázky UISK]]

Aktuální verze z 16. 11. 2020, 11:54

Charakteristika

Definice pojmu biblioterapie pochází z řeckých slov byblion a therapeia. Slovo byblion znamená kniha, pojem therapeia lze přeložit jako ošetření, službu. Biblioterapii tedy lze jednoduše charakterizovat jako léčbu prostřednictvím knih, resp. literatury. [1] Biblioterapie je mezi bibliologickými vědami velmi mladou disciplínou. Je to způsobeno tím, že vznikala na základech psychiatrie a psychologie. Původně byla využívána při léčbě psychických poruch, což je praktikováno v současnosti ve Spojených státech amerických a v západní Evropě. [2] Jiří Kulka ji definuje jako léčení duševních chorob vhodně programovaným čtením knih. Zároveň ji spojuje s tvorbou kratších literárních žánrů, kterými jsou povídky, básně nebo novely. Je to metoda psychoterapie, která využívá účinky čtení na léčbu a podporu psychického zdraví člověka. V současnosti se setkáváme s více druhy biblioterapie. [3] Smyslem terapie je reflexe prožívané zátěžové situace na pozadí četby knihy, při níž u pacienta dochází k celkovému uvolnění nahromaděného psychického napětí, přenesení pozornosti od zátěžové situace, utišení bolesti, relaxaci a zábavě, průchodu pocitů, představ, dojmů, ke stimulaci tvůrčího a kritického myšlení, katarzi, vhledu, k novému uspořádání hodnot, postojů, identifikaci, porozumění prožívané situaci, jejímu přijetí, vyrovnání, uklidnění apod. [1]

Biblioterapeut

Biblioterapeut by měla být osoba, která má hodně načteno a zná alespoň základní psychologické minimum. Načteno musí mít proto, aby měl přehled o tom, po jaké knize sáhnout v případě konkrétního problému. Práce biblioterapeuta spočívá v tom, že si musí natolik získat klientovu důvěru, aby se mu svěřil se svým problémem a ten mu poté mohl pomoci vybrat vhodně zvolený text. S tímto textem pak pracuje při sezení. Klientovi ho přečte, případně ho klient může přečíst sám. Pak je na biblioterapeutovi, aby vhodně zvolenými otázkami zjistil, zda mu klient opravdu porozuměl. Poté se o textu spolu mohou začít bavit, rozebírat ho a různými formami ho zpracovávat. Cílem je, aby za pomocí textu klient získal např. jiný (pozitivnější) úhel pohledu na svůj problém, aby díky textu našel východisko ze své situace, aby v textu pro sebe objevil naději. [4]

Využití biblioterapie

Biblioterapie se může využít u každé věkové skupiny. Může se tedy jednat o děti, dospělé či seniory, ale také o různé druhy pacientů, lidí závislých na návykových látkách, nezaměstnaných, vězňů atp. Jako typ knihy se využívá převážně beletrie, někdy však i naučná literatura.

Nejužívanější typy biblioterapie, které na konci 70. let 20. století přiblížila Rhea J. Rubin:

 • Biblioterapie klinická - je praktikována v otevřeném nebo uzavřeném prostředí (např. psychoterapeutická sezení v nemocnicích nebo v soukromých ordinacích s klienty s poruchami emocionálními nebo s poruchami chování). Hlavním prostředkem terapeutickým je literatura sebepoznávací, vyvolávající mezi jinými také pocity hledání, očištění a projekce. Příkladem může být využití ve věznici.
 • Biblioterapie institucionální - má spíše didaktický charakter. Je používána literatura, která zachycuje zdravotní stav pacienta. Patří sem také relaxační literatura. Adresáty jsou v tomto případě hospitalizovaní pacienti. Příkladem může být využití jako prevence šikany ve škole či předčítání dětem v nemocnici.
 • Biblioterapie vývojová - je určena pro skupiny nebo individuální klienty. Jedná se o jedince, kteří nemají zdravotní problémy. Vybrané didaktické texty a texty názorné mají podpořit proces psychologického vývoje a zajistit psychickou vyrovnanost. [2] Příkladem může být situace, kdy chce matka pomoci dítěti, aby se lépe připravilo na změnu, kdy začne docházet do školky. Různá témata se snaží připravit děti na to, že budou ve školce bez rodičů, za to si ale mohou najít spoustu kamarádů a užít si spoustu zábavy.

Mezi další rozdělení patří:

 • Hagioterapie - cílem hagioterapie je proměna člověka cestou tématizace existenciál spojených s transcendentnem. Vychodiskem hagioterapie je předpoklad, že příběhy Bible a příběhy člověka se vzájemně interpretují a pomáhají burcovat nejvlastnější já člověka pro život a proti destrukci, a to jeho vlastní cestou. [5]. Léčba skrze rozbor náboženských textů, práce s hodnotami.
 • Fabuloterapie - léčba skrze dětskou literaturu se zaměřením na pohádky.
 • Imagoterapie - léčba, která využívá ztotožnění čtenáře s hrdinou.
 • Poetoterapie - jedná se o léčbu skrze poezii.

Kdy biblioterapie pomáhá?

 • Násilí – Do této skupiny patří témata jako: domácí násilí, násilí páchané na dětech, fyzické a psychické násilí, sexuální násilí, znásilnění, šikana.
 • Těžká onemocnění – Pod tuto skupinu patří lidé s poruchou centrální nervové soustavy a s poškozením mozku. Patři sem: dětský autismus, dětská obrna, Downův syndrom, mentální retardace, poruchy míchy a úrazy páteře. Dále vážná onemocnění jako rakovina, AIDS, tuberkulóza apod.
 • Duševní poruchy – Pod tuto skupinu patří: poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie), deprese , psychózy, neurózy, schizofrenie, paranoia, manická schizofrenie, různé deviace atd.
 • Závislosti – Zde jsou podskupinami závislí na drogách a na alkoholu.
 • Život s handicapem – Tato skupina se dělí na podskupiny podle jednotlivých postižení a handicapů: zrakově postižení lidé, tělesný handicap, sluchově postižení lidé.
 • Smrt a umírání [6]
 • Náročné situace - u dětí např. stěhování, nová škola, noví spolužáci, šikana, u dospělých např. generační problémy v rodině
 • Krizové období - rozvod, úmrtí v rodině, závažná nemoc
 • Prevence – v zařízeních typu Klokánek, dětské domovy, domovy pro seniory, podpůrné skupiny atd.

Projekty a aktivity

Knihovna Kroměřížska

Knihovna Kroměřížska nabízí veřejnosti v českých knihovnách zatím ojedinělou službu – poskytování biblioterapie. Každý čtvrtek v dopoledních hodinách se mohou jednotlivci i skupiny setkávat s proškolenou knihovnicí v místnosti určené právě jen pro tato sezení. Biblioterapeutická setkání jsou určena jednak pro osoby s psychickými potížemi, ale také pro všechny, kteří se dostali do složité životní situace. Baví se s nimi, jak porozuměli danému textu, proč četl zrovna ten daný text a další práce s textem. Za tuto aktivitu knihovna v roce 2016 obdržela cenu Knihovna roku v kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovna pořádá přednášky a semináře. Databáze knih je rozdělena do skupin dospělí čtenáři, dětští čtenáři a naučná literatura. V knihovním fondu nabízí knihy pro děti a dospělé o smrti, sexuálním zneužívání, rozvodu, nemocech. [7]

BiblioHelp

BiblioHelp je projekt studentů Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Nabízejí rychlý a snadný přístup ke konkrétní knize. Uživatel může procházet jednotlivými tematickými kategoriemi či typy čtenářů. Knihy se snaží pokrýt širokou škálu životních zátěžových situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka. Knihy jsou určeny široké veřejnosti pro jakoukoliv věkovou kategorii čtenáře (děti, mládež, dospělí, senioři). Jsou zastoupeny jak beletristické (pohádky, příběhy, romány...), tak naučné knižní tipy (příručky, monografie, eseje...) včetně titulů na pomezí obou těchto žánrů (úvahy, rozhovory, autobiografie...) a poezie. Uživatel se může podívat, v jaké knihovně je možné si knihu půjčit, pokud je to možné, knihu objednat přes služby elektronického knihkupectví či prolistovat pomocí záznamu v Google Books.[8]

SKIP

Biblioterapie patří také do jednoho z mnoha témat, jimiž se SKIP zabývá. Biblioterapeutická aktivita zahrnuje převážně přednášky a semináře, případně besedy, které obvykle pořádá KLUBKO (Klub dětských knihoven SKIP), a které se odehrávají v prostorách veřejných knihoven.

Best Children’s Books

Tento projekt se snaží o zpřístupnění dětské literatury obecně. Radí rodičům, jaké knihy kupovat svým dětem v určitých životních situacích. Projekt primárně vznikl na podporu čtenářství a snaží se doporučovat rodičům literaturu, která by v dětech podnítila hlubší zájem o četbu. Projekt provozuje stránky s biblioterapeutickou literaturou.

Bibliotherapy Education Project

Bibliotherapy Education Project vznikl z iniciativy dvou odborníků z University of Oregon. V současné době je projekt pod záštitou Central Michigan University. Projekt se skládá z několika dílčích projektů, mezi něž patří například hodnocení literatury a jejich možných terapeutických účinků. Jeden ze současných projektů si klade za cíl pomoci mladým studentům vysokých škol vypořádat se s běžnými výzvami spojenými s jejich univerzitním životem. Tento projekt je jako jeden z mála zaměřen na širokou veřejnost, nikoli pouze na dětského čtenáře. Se čtenářem také udržuje těsný kontakt. Zkoumá účinky četby přímo pomocí cílených otázek na čtenáře. Pokročilé vyhledávání umožňuje hledat v deseti kategoriích podle netradičních kritérií, jako je pohlaví hlavního hrdiny, předmět (zde myšleno problém) či věk čtenáře.[9]

Zdroje

Reference

 1. 1,0 1,1 VALIŠOVÁ, Edita. Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu. Čtenář [online]. 2009, 8 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2567
 2. 2,0 2,1 KRUSZEWSKI, Tomasz. Biblioterapie - léčba četbou. Čtenář [online]. 2008, 8 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2567
 3. Léčba pomocí knih - biblioterapie. Vyléčíme.cz [online]. [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.vylecime.cz/lecba-pomoci-knih-biblioterapie
 4. KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Biblioterapie pomáhá a léčí. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 4/2016 [cit. 2020-10-21] Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/biblioterapie-pomaha. ISSN 2336-727X.
 5. Co je hagioterapie. Hagioterapie[online]. [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=11624
 6. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Biblioterapie u seniorů. Olomouc, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně pedagogických studií. Vedoucí bakalářské práce Mgr. et Mgr. Tichá Iveta. Dostupné také z: https://theses.cz/id/j8kazv/Bakalarska_prace_BIBLIOTERAPIE.pdf
 7. Biblioterapie. Knihovna Kroměřížska[online].[cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://knihkm.cz/sluzby/biblioterapie.html
 8. O projektu. BiblioHelp[online].[cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.bibliohelp.cz/o-projektu
 9. ŠLAMBEROVÁ, Lucie. Biblioterapie v prostředí veřejných knihoven. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Vedoucí práce: PhDr. Hana Landová, Ph.D.

Doporučená literatura

 • Shrodes, C. Bibliotherapy. A theoretical and clinical-experimental study[dissertation]. Berkeley (CA): University of California, 1950. Hebert, T. P. - NeumeisterSpeirs, K. L. Guided viewing of film. A strategy for counseling gifted teenagers. Journal of Secondary Gifted Education 2001, nr 4. EBSCO Host Research Databases (2006). [online]. EBSCO Publishing.
 • Svoboda, Pavel. Biblioterapie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 107 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3684-5.
 • Myslivcová, Hana a Šaurová, Jana. Bibliohelp, aneb, První pomoc příběhem (PPP) (výběrová bibliogragie). [Hradec Králové]: Knihovna města Hradce Králové, 2010. 12 s. ISBN 978-80-85059-44-1.
 • Karges-Bone, Linda. Bibliotherapy [online]. [Place of publication not identified]: Lorenz Educational Press, [2015], ©2015 [cit. 2020-10-21]. ISBN 978-0-7877-1475-8. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=4812959.
 • Billington, Josie. Is literature healthy?. First edition. New York: Oxford University Press, 2016. viii, 145 stran. The literary agenda. ISBN 978-0-19-872469-8.
 • Markell, Kathryn A. The children who lived: using Harry Potter and other fictional characters to help grieving children and adolescents [online]. New York: Routledge, ©2008 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=334044.

Související články

Biblioterapie
Čtení pomáhá
Podpora dětského čtenářství Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení
Rychlé čtení
Vyprávění příběhů (storytelling)
Čtení a čtenářské dovednosti
Metody výuky počátečního čtení

Klíčová slova

biblioterapie, čtenářství, léčba, knihy, terapeutická metoda