Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty: Porovnání verzí

Řádek 38: Řádek 38:
 
==Aktivity knihoven==
 
==Aktivity knihoven==
 
===Knihovna Kroměřížska===
 
===Knihovna Kroměřížska===
Knihovna Kroměřížska nabízí veřejnosti v českých knihovnách zatím ojedinělou službu – poskytování biblioterapie. Každý čtvrtek v dopoledních hodinách se mohou jednotlivci i skupiny setkávat s proškolenou knihovnicí v místnosti určené právě jen pro tato sezení. Biblioterapeutická setkání jsou určena jednak pro osoby s psychickými potížemi, ale také pro všechny, kteří se dostali do složité životní situace. Baví se s nimi, jak porozuměli danému textu, proč četl zrovna ten daný text a další práce s textem. Za tuto aktivitu knihovna v roce 2016 obdržela cenu Knihovna roku v kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.  
+
Knihovna Kroměřížska nabízí veřejnosti v českých knihovnách zatím ojedinělou službu – poskytování biblioterapie. Každý čtvrtek v dopoledních hodinách se mohou jednotlivci i skupiny setkávat s proškolenou knihovnicí v místnosti určené právě jen pro tato sezení. Biblioterapeutická setkání jsou určena jednak pro osoby s psychickými potížemi, ale také pro všechny, kteří se dostali do složité životní situace. Baví se s nimi, jak porozuměli danému textu, proč četl zrovna ten daný text a další práce s textem. Za tuto aktivitu knihovna v roce 2016 obdržela cenu [[Knihovna roku]] v kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.  
  
 
- dělali různé přednášky a semináře
 
- dělali různé přednášky a semináře

Verze z 21. 10. 2020, 15:49

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Biblioterapie je mezi bibliologickými vědami velmi mladou disciplínou. Je to způsobeno tím, že vznikala na základech psychiatrie a psychologie. Původně byla využívána při léčbě psychických poruch, což je praktikováno v současnosti ve Spojených státech amerických a v západní Evropě. [1]

Nejužívanější typy biblioterapice, které na konci 70. let 20. století přiblížila Rhea J. Rubin: • Biblioterapie klinická - je praktikována v otevřeném nebo uzavřeném prostředí (např. psychoterapeutická sezení v nemocnicích nebo v soukromých ordinacích s klienty s poruchami emocionálními nebo s poruchami chování). Hlavním prostředkem terapeutickým je literatura sebepoznávací, vyvolávající mezi jinými také pocity hledání, očištění, projekce.

• Biblioterapie institucionální - má spíše didaktický charakter. Je používána literatura, která zachycuje zdravotní stav pacienta. Patří sem také relaxační literatura. Adresáty jsou v tomto případě hospitalizovaní pacienti.

• Biblioterapie vývojová - je určena pro skupiny nebo individuální klienty. Jedná se o jedince, kteří nemají zdravotní problémy. Vybrané didaktické texty a texty názorné mají podpořit proces psychologického vývoje a zajistit psychickou vyrovnanost. [1]

Biblioterapeut

Měl by to být někdo, kdo má hodně načteno a zná alespoň základní psychologické minimum. Načteno musí mít proto, aby měl přehled o tom, po jaké knize sáhnout v případě konkrétního problému. Práce biblioterapeuta spočívá v tom, že si musí natolik získat klientovu důvěru, aby se mu svěřil se svým problémem a ten mu poté mohl pomoci vybrat vhodně zvolený text. S tímto textem pak pracuje při sezení. Klientovi ho přečte, případně ho klient může přečíst sám. Pak je na biblioterapeutovi, aby vhodně zvolenými otázkami zjistil, zda mu klient opravdu porozuměl. Poté se o textu spolu mohou začít bavit, rozebírat ho a různými formami ho zpracovávat. Cílem je, aby za pomocí textu klient získal např. jiný (pozitivnější) úhel pohledu na svůj problém, aby díky textu našel východisko ze své situace, aby v textu pro sebe objevil naději. [2]

Využití biblioterapie

Každá věková skupina (senioři, týrané děti, pacienti, závislí, nezaměstnaní, vězni a další) Naučná literatura (využívá se méně) i beletrie Typologie: klinická (např. věznice), institucionální (patří k instituci, např. prevence šikany ve škole, předčítání dětem v nemocnici) a vývojová (např. četba literatury pomůže dítěti, aby se na něco připravilo, čtu mu o školce, jak je tam pěkně, ale není tam maminka atd.) Primárně četba, ale někdy i písemný projev nástrojem biblioterapie je kniha, ale ne každá

Kdy biblioterapie pomáhá?

 • náročné situace – u dětí např. stěhování, nová škola, noví spolužáci, šikana, u dospělých např. generační problémy v rodině
 • krizová údobí – rozvod, úmrtí v rodině, závažná nemoc
 • psychické problémy – úzkosti, deprese, závislosti, poruchy chování
 • prevence – v zařízeních typu Klokánek, dětské domovy, domovy pro seniory, podpůrné skupiny atd.
 • tělesný handicap
 • těžké onemocnění

Cílové skupiny čtenářů - uživatelů podle jednotlivých zátěžových situací:

 • Násilí – Do této skupiny patří témata jako: domácí násilí, násilí páchané na dětech, fyzické a psychické násilí, sexuální násilí, znásilnění, šikana.
 • těžká onemocnění – Pod tuto skupinu patří lidé s poruchou centrální nervové soustavy a s poškozením mozku. Patři sem: dětský autismus, dětská obrna, Downův syndrom, mentální retardace, poruchy míchy a úrazy páteře. Dále vážná onemocnění jako rakovina, AIDS, tuberkulóza apod.
 • Duševní poruchy – Pod tuto skupinu patří: poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie), deprese, psychózy, neurózy, schizofrenie, paranoia, manická schizofrenie, různé deviace atd.
 • Závislosti – Zde jsou podskupinami závislí na drogách a na alkoholu.
 • Život s handicapem – Tato skupina se dělí na podskupiny podle jednotlivých postižení a handicapů: zrakově postižení lidé, tělesný handicap, sluchově postižení lidé.
 • Smrt a umírání [3]

Aktivity knihoven

Knihovna Kroměřížska

Knihovna Kroměřížska nabízí veřejnosti v českých knihovnách zatím ojedinělou službu – poskytování biblioterapie. Každý čtvrtek v dopoledních hodinách se mohou jednotlivci i skupiny setkávat s proškolenou knihovnicí v místnosti určené právě jen pro tato sezení. Biblioterapeutická setkání jsou určena jednak pro osoby s psychickými potížemi, ale také pro všechny, kteří se dostali do složité životní situace. Baví se s nimi, jak porozuměli danému textu, proč četl zrovna ten daný text a další práce s textem. Za tuto aktivitu knihovna v roce 2016 obdržela cenu Knihovna roku v kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

- dělali různé přednášky a semináře - nabízí knihy pro děti a dospělé o smrti, sexuálním zneužívání, rozvodu, nemocech [4]

Zdroje

Reference

 1. 1,0 1,1 KRUSZEWSKI, Tomasz. Biblioterapie - léčba četbou. Čtenář [online]. 2008, 8 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2567
 2. KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Biblioterapie pomáhá a léčí. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 4/2016 [cit. 2020-10-21] Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/biblioterapie-pomaha. ISSN 2336-727X.
 3. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Biblioterapie u seniorů. Olomouc, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně pedagogických studií. Vedoucí bakalářské práce Mgr. et Mgr. Tichá Iveta. Dostupné také z: https://theses.cz/id/j8kazv/Bakalarska_prace_BIBLIOTERAPIE.pdf
 4. Biblioterapie. Knihovna Kroměřížska[online].[cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://knihkm.cz/sluzby/biblioterapie.html

Doporučená literatura

 • Shrodes, C. Bibliotherapy. A theoretical and clinical-experimental study[dissertation]. Berkeley (CA): University of California, 1950. Hebert, T. P. - NeumeisterSpeirs, K. L. Guided viewing of film. A strategy for counseling gifted teenagers. Journal of Secondary Gifted Education 2001, nr 4. EBSCO Host Research Databases (2006). [online]. EBSCO Publishing.

Související články

Biblioterapie
[[]]
[[]]

Klíčová slova

biblioterapie,