Co jsou patentové a normativní dokumenty a ve kterých významných systémech jsou registrovány?

Patentový dokument je druh právního dokumentu ochrany průmyslového vlastnictví, který obsahuje podrobné informace o nových produktech a technologiích uvedených na trh a to na základě Úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví uzavřené v roce 1883 v Paříži.[1]

Patentové dokumenty

Předmětem jejich zpracování, ukládání a zpřístupňování jsou informace o patentových dokumentech.
Bezprostředně po získání informace následuje přidávání plného textu příslušného dokumentu, a to v papírové podobě nebo zejména v elektronické – takové systémy už mají podobu digitálních knihoven.

V rámci patentů rozlišujeme 2 dílčí kategorie:

 1. patentová listina (patentový spis) – ochranný dokument na patent, který je přidělován na základě přihlášky
 2. patentová přihláška (přihláška vynálezu) – oficiální publikovaná žádost o udělení patentové ochrany (patentu)

Předmětem patentové ochrany jsou:

 • způsoby či postupy (chemické, mechanické nebo elektronické povahy)
 • stroje, u nichž je přítomnost pohyblivých částí podmínkou
 • výrobky
 • složení chemických látek nebo prvků

Předmětem patentové ochrany nejsou:

 • objevy, vědecké teorie..
 • estetické výtvory
 • plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti
 • podávání informací
 • způsoby chirurgického/terapeutického léčení
 • vynálezy proti veřejnému pořádku, nové odrůdy rostlin a rasy zvířat aj.

Patentové dokumenty jsou unikátním zdrojem informací, v 70%-90% jde o nepublikované nebo polo publikované dokumenty (proto jsou také zařazovány do kategorie šedé literatury).
Přihlášky vynálezů se podávají u národních úřadů pro průmyslové vlastnictví nebo u úřadu mezinárodních patentových organizací

Typy patentových dokumentů

 1. Národní – patentové dokumenty vzniklé na území jednoho státu eventuálně národa (např. The U.S. Patent and Trademark Office)
 2. Mezinárodní – patentové dokumenty vzniklé na území několika nebo všech zemí světa (např. EPO, Derwent(Thomson), PCT, WIPO* )
 3. Oborové - patentové dokumenty jen z určité oblasti nebo oboru (např. APIPAT – American Petroleum Institute Patent Databas* e)
 4. Polytematické – patentové dokumenty z několika specializovaných oblastí/oborů (např. Derwe* nt)
 5. Univerzální – patentové dokumenty ze všech možných oblastí poznání, ve kterých se vyskytují (např. EPO)

Úřad průmyslového vlastnictví ČR

 • V ČR se přihlášky vynálezů se žádostí o udělení patentu podávají u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
 • Záznamy odevzdaných přihlášek, jakož i přidělených patentů, jsou po zpracování zpřístupňovány na národní úrovni v rámci Věstníku … elektronicky je dostupný CD-ROM nebo elektronické knihy na webu, nejnověji jsou záznamy dostupné také v interaktivní databázi přes webovské rozhraní.

Mezinárodní organizace pro intelektuální vlastnictví (WIPO)

 • Hlavním cílem WIPO (World Intellectual Property Organizaction) je podpora ochrany duševního vlastnictví v celosvětovém měřítku.
 • Mezi funkce paří např. mezinárodní ochrana průmyslového vlastnictví, mezinárodní ochrana autorských a příbuzných práv aj.

Dokumentografický systém evropské patentové organizace (EPO)

 • EPO (European Patent Organization).
 • Záměrem je vybudování dobře fungujícího patentového systému EU, EPO má v současné době 30 národních členů (země západní i východní Evropy – i ČR).
 • Národní patentová centra vytvářejí síť, která nese označení PATLIB.
 • V 90. letech bylo do EPO integrováno dříve samostatné dokumentační patentové centrum INPADOC (International Patent Documentation Center).

Normativní dokumenty

 • Technické normy zaujímají důležitou roli ve výrobě, službách i v oblasti technického rozvoje.
 • Jde o dokumenty, které jsou schválené uznanou autoritou a které obsahují specifikace nebo jiná určující kritéria používané jako pravidla, směrnice nebo definice charakteristik k zajištění toho, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu.
 • Mají omezenou platnost a ve většině zemí nejsou závazné.
 • Tvorba a schválení technických norem na národních úrovních je v jednotlivých zemích zajišťována speciálními organizacemi nazývanými normalizační instituty, které spadají do oblasti státní správy.

Typologie dokumentografických systémů normativních dokumentů.

 • Systémy pro registraci národních norem.
 • Systémy pro registraci mezinárodních norem.
 • Mezinárodní systémy, ve kterých se více zemí snaží zpracovat informace o normách z více zemí.

Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO

 • Nevládní světová federace národních institucí pro normalizační činnost.
 • Zahrnuje tvorbu norem téměř ze všech oborů a oblastí s výjimkou oboru elektrotechnika a elektronika.
 • K roku 2009 bylo vytvořeno cca 17 500 mezinárodních norem.
 • Plné texty jsou předmětem prodeje, informace o normách lze zjistit v ISO Catalogue.

Zdroje

Reference

 1. FRANKLOVÁ, Martina. Patenty a jejich klasifikace.[online] Dostupné z: http://pspev.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=962

Související články

Patent
Ochranné známky
Šedá literatura

Klíčová slova

patent, patentové dokumenty, šedá literatura