Deskriptivní statistika

Verze z 20. 1. 2015, 01:42, kterou vytvořil Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Statistická deskripce ve fonetické literatuře

 • kompromis mezi úplností a přehledností informací
 • je třeba vždy uvádět hodnotu n (i do všech tabulek)
 • normalizace údajů – umožňuje snadnější porovnávání s jinými údaji (např. převod na %)
 • tabulky a grafy – pokud místo dovoluje, měl by být obrázek pochopitelný i bez čtení textu → popisný komentář (případně „viz text“)
 • vysvětlit zkratky a kódy

Histogram a číslicový dendrogram

Histogram

 • varianta sloupcového grafu
 • osa x – míra sledované vlastnosti
 • osy y – počet prvků, u nichž je daná míra zjištěna
 • např. skóre poslechového testu je v rozmezí 20-30 bodů → osa x / skóre 21 dosáhli 2 lidi, skóre 21 3 lidi atd. → osa y

Číslicový dendrogram

 • tzv. stem-and-leaf method
 • zachovává možnost shluknutí hodnot do pásem + možnost zpětného odečtení původních hodnot (když bychom u histogramu slučovali hodnoty třeba 140-149, 150-151 atd., ne-můžeme je už zpět rozdělit)
 • ukázka:
14 | 0 0 2 3
15 | 0 1 5 8 8 9
16 | 3 3 6
 • před čárou jsou desítky, tedy 14x, 15x, 16x
 • vpravo jsou pak hodnoty x → v prvním řádku máme čtyři hodnoty, a sice 140, 140, 142 a 143

Souborné míry

 • soubor dat je možné popsat ukazatelem střední hodnoty + variabilitou
 • → jen 2 údaje pro celou velkou sadu
 • = souborné míry

Ukazatele střední hodnoty

Aritmetický průměr

 • podíl součtu všech členů,
 • je ovlivňován extrémními případy → možné zkreslení
 • výsledkem může být nereálná hodnota (např. 4,53 slabiky)
 • součet všech odchylek se rovná nule
 • součet druhých mocnin odchylek od průměru je nižší než součet odchylek od jiného čísla


Medián

 • prostřední hodnota ve vzestupně nebo sestupně uspořádané řadě celé sady hodnot
 • u sudého počtu vzorků je to průměr těch dvou prostředních
 • není příliš ovlivněn extrémy
 • poloha mediánu vzhledem k aritmetickému průměru pomáhá indikovat sešikmení rozdělení hodnot

Modus

 • nejčastěji se vyskytující hodnota
 • využití, když jsou úrovně spíše kategorické než číselné
 • forenzní fonetika – když jsou shodné nějaké běžné rysy, je to míň náhoda, než když jsou shodné nějaké méně frekventované

Ukazatele variability

 • reziduum – soubor odchylek od průměru

Průměrná odchylka

 • aritmetický průměr všech odchylek (bez ohledu na směr odchylky – jinak by to byla nula)

Variační rozpětí

 • rozdíl mezi max. a min. hodnotou v souboru
 • lepší než číslem je specifikovat ho krajními body
 • většinou se používá tam, co medián

Percentilové rozpětí

 • hodnota percentilu = kolik % případů má nižší hodnotu
 • do x. a od y. percentilu se ignoruje (např. 5–95, 10–90, 15–85)
 • mezikvartilové rozpětí – od 25. do 75. percentilu

Rozptyl

 • pro základní soubor: součet druhých mocnin odchylek od průměru, dělený počtem datových bodů
 • pro výběrový soubor: dělí se tzv. stupni volnosti, tj. počtem datových bodů zmenšeným o 1 (→ lepší odhad rozptylu v populaci na základě vzorku)

Směrodatná odchylka

 • odmocnina z rozptylu
 • je intuitivnější, vychází v normálních jednotkách, ne na druhou
 • liší se výpočet pro základní a výběrový soubor (viz Excel: funkce SMODCH × SMODCH.VYBER)
 • oproti prům. odchylce standardní chování v dalších analýzách (→ standard deviation)
 • vhodná při „normálně“ rozdělených datech

Variační koeficient

 • normalizuje směrodatnou odchylku vůči průměru (Cvar = 100s / )
 • v % vyjadřuje poměr směrodatné odchylky a průměru
 • umožňuje porovnání parametrů u promluv v různých tempech

Stabilizace deskriptivních charakteristik F0 v souvislém textu

 • pro prozodii nelze používat Hz, ale ST (půltóny / semitones)
 • mám jeden vzorek → přidám druhý → výsledky se dost změní → přidám další → změní se méně → ... → stabilizovaný vzorek už se téměř nemění

Odkazy

Reference


Použitá literatura

 • Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.
 • Meloun, M. - Militký, J. (2001): Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia. (vybrané části)
 • Robson, C. (1973): Experiment, design and statistics in psychology. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.
 • Urdan, T. C. (2001): Statistics in plain English. London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lamser, V. - Růžička, L. (1970): Základy statistiky pro sociology. Praha: Svoboda.

Zpět na rozcestník: Statistické metody ve fonetickém výzkumu | Fonetika