Dlahy v ergoterapii (Svobodová)

verze pro tisk Dlahy v ergoterapii (pro tisk)

osteotomy – osteotomie (operativní přetětí) sore, damage due to pressure – otlak swelling – otok patient – pacient out-patient – ambulantní pacient in-patient – hospitalizovaný pacient neurological disorder – neurologická diagnóza palmar – palmární pelvis – pánev Parkinson´s desease – Parkinsonova choroba velcro straping – pásek na suchý zip (cervical) spine – páteř arm, brachium – paže cast saw – pilka na sádrový obvaz girdle – pletenec horní končetiny armpit – podpaží sprain – podvrtnutí polyelectromyographic examination – polyelektromyografické vyšetření brain damage – postižení mozku blood supply – prokrvení finger – prst mallet finger – kladívkovitý prst little finger – malík thumb – palec middle finger – prostředníček ring finger – prsteník index finger – ukazovák forearm – předloktí psychologist – sycholog rehabilitation – rehabilitace rehabilitation doctor – rehabilitační lékař physiotherapy – rehabilitační lékařství rehabilitation care – rehabilitační péče physiotherapist – rehabilitační pracovnice/sestra rehabilitation method – rehabilitační postup recovery, convalescence – rekonvalescence strap – řemen, popruh reposition – repozice retention – retenze (fixace) rotators of radius – rotátory radia multiple sclerosis – roztroušená skleróza hand – ruka (manus) handcrease – rýha na ruce fiberglass – sklolaminát special educationist – speciální pedagog antebrachial articulations – spoje předloktí
Angličtina Čeština
abduction abdukce
adduction addukce
ambulatory check-up ambulantní kontrola
surgeon´s knot ambulantní uzel
anesthesia anestézie
artery artérie, tepna
bandage bandáž
elastic/crepe bandage elastická bandáž
activities of daily living běžné denní činnosti
cerebral apoplexy cévní mozková příhoda
blood vesels cévy
phalanges články prstů
walking část chodící sádra
cartilage chrupavka
deformity deformita
boutonniére knoflíková deformita
dislocation dislokace (posun kostních fragmentů)
distorsion distorze (podvrtnutí, natažení)
splint dlaha
abduction splint abdukční dlaha
Braun splint Braunova dlaha (na končetinu)
cock-up splint dlaha pro ruku a zápěstí
splinting dlahování
temporary splint dočasná dlaha
dynamic splint dynamická dlaha
extension splint extenční dlaha
fixation splint fixační dlaha
flexible splint flexibilní dlaha
off-the-shelf splint hotová dlaha
correcting splint korekční dlaha
Cramer´s splint Kramerova dlaha
Splint with a lubrical bar lubrikační dlaha
apply a splint nasadit dlahu
permanent splint permanentní dlaha
position splint polohovací dlaha
working splint pracovní dlaha
progressive splint progresivní dlaha
relaxation/resting splint relaxační dlaha
remove a splint sejmout dlahu
stabilizing splint stabilizační dlaha
static splint statická dlaha
vacuum/vacuum compression splint vakuově kompresní dlaha
making of splints výroba dlah
resting pan základ dlahy
dorsal dorzální
epiphyseolysis epifyzeolýza ( v místě růstové zóny u dětí)
ergometry ergometrie
bicycle ergometry bicyklová ergometrie
pulley ergometry rumpálová ergometrie
occupational therapist ergoterapeut
eccupational therapy ergoterapie
etiology etiologie
extension extenze
fixation fixace
rigid fixation rigidní fixace
removable fixation snímatelná fixace
film fólie
form of disability forma postižení
non-spastic form nespastická forma
spastic form spastická forma
fracture zlomenina, fraktura
fracture site místo fraktury
open fracture otevřená zlomenina
pathological fracture patologická zlomenina
direct/indirect fracture přímá/nepřímá zlomenina
traumatic fracture traumatická fraktura
fatigue fracture únavová graktura
complete fracture úplná zlomenina
closed fracture uzavřená zlomenina
functional position funkční postavení
physiotherapist fyzioterapeut
physiotherapy fyzioterapie
hematoma hematom
hemiparesis hemiparéza (centrální obrna na polovině těla)
hemiplegia hemiplegie
rip cage hrudní koš
carpal tunnel karpální tunel (canalis carpi)
arch klenba
joint kloub
interphalangeal (IP) joint interfalangový kloub
articular disc, joint capsule kloubní disk
articular capsule kloubní pouzdro
elbow joint, metacarpophalangeal joint (MP) loketní kloub
shoulder joint ramenní kloub
extremity, limb končetina
lower limb dolní končetina
upper limb horní končetina
traction kontrakce
bone kost
talus kost hlezenní
tibia kost holenní
sternum kost hrudní
clavicle kost klíční
sacrum kost křížová
hip bone kost kyčelní
zygoma kost lícní
ulnar bone kost loketní
instep bone kost nártní
humerus kost pažní
femur kost stehenní
radial bone kost vřetenní
antebrachial bones kosti předloktí
carpal bones kosti zápěstní
metacarpal bones kosti záprstní
chip/crack (of a bone) prasknutí (kosti)
bone fragment úlomek kosti, kostní fragment
bone end zakončení kosti
collar krček
crepitus krepitace
blood clot krevní sraženina
bleeding, hemorrhage krvácení
hip kyčel
lateral laterální
skull lebka
medical help lékařská pomoc
speech therapist logoped
scapula, shoulder blade lopatka
bed lůžko
wristbend, cuff manžeta
material materiál
padding material podkladový materiál
rigid material rigidní materiál
thermoplastic material termoplastický materiál
meniscus meniskus
bruise modřina
plastic foam molitan
tarsus nárt
hand extensors natahovači ruky
stretcher nosítka
copy obkres
cast obvaz sádrový
elastic bandage obvaz elastický
angulated ohnutý
hand flexors ohýbači ruky
orthosis ortéza
finger cuff prstová ortéza
prosthetics, orthotics ortopedická protetika
orthopedic ortopedický
orthopedics ortopedie
orthotics ortotika (náhrada ztracené nebo omezené funkce)
osteoclasis osteoklase (zlomení kosti z terapeutických důvodů)
osteoporosis osteoporóza