Embedded librarian

Embedded librarian (česky nasazený knihovník, popřípadě lze použít embedovaný, podobně jako u embedovaných žurnalistů ve vojenských jednotkách[1]) je americký fenomén, který se pomalu šiří do celého světa a spočívá v tom, že je vyčleněn knihovník zacílený na potřeby jedné nebo více specifických skupin, s nimiž buduje pevné pracovní vztahy a odkrývá tak pro knihovnu každodenní informační potřeby zvolené skupiny.

Embedded librarian své cílové skupině nabízí informační služby, které jsou vysoce přizpůsobené přímo dané skupině. Jednoduše řečeno, funguje jako prostředník mezi knihovnou a prostředím, do kterého byl nasazen.

Nasazení knihovníci se takto využívají např. ve vyšším vzdělávání, kde jsou vysláni do tříd, seminárních aul a dokonce i jednotlivých fakultních kateder, kde se pak při správném embeddování de facto podobají víc členům fakulty než zaměstnancům knihovny.

Základní rozdíly mezi tradičním a embeddovaným pojetím knihovnictví[2][3]

Tradiční Embeddované
responzivita předpovídání
individuální zákazník tým spolupracovníků
standardizovaný knihovník specialista
jednorázová služba probíhající projekty
obsluha - zákazník rovnocenné partnerství

Praktické využítí embeddovaných knihovníků

Graf zobrazující nejčastěji využívané služby integrovaného knihovníka v rámci průzkumu pro 3 Geeks and a Law Blog (zdroj: http://www.geeklawblog.com/2012/03/embedded-librarian-survey-results.html)

Embedded librarianship lze praktikovat na velké škále pracovních pozic. Kromě již zmíněné účasti v rámci vědeckého týmu jsou služby nasazených knihovníků využívány např. v oblasti práva, kde pomáhají mj. s rešerší a vzděláváním zaměstnanců. Dále také knihovník napomáhá udržet krok s neustálými změnami v právním světě a vyhledává nové možnosti realizace, například pro firmy a subjekty právního poradenství. V rámci vysokých škol existuje pozice knihovníka v areálu vysoké školy (ne uvnitř univerzitní knihovny, ale samostatně - např. v kanceláři, popř. na studijním oddělení). Zde knihovník působí jako pomocná ruka pro studenty nebo celou třídu v rámci elektronických informačních zdrojů, nebo nápověda při výběru studijních materiálů.[4] Dále knihovny začínají embeddovat knihovníky třeba i do nemocnic. Embeddování se tak může v budoucnu stát významným zdrojem financí pro knihovny.

Práce knihovníka jako součásti týmu se nijak zvláště neliší od tradičního pojetí pozice knihovníka. Přesto existuje několik odlišností. Embeddovaný knihovník mimo jiné hodnotí a doporučuje produkty, napomáhá s nákladově efektivním vzděláváním, analyzuje a sumarizuje výsledek výzkumu, přispívá s novými náhledy na problematiku (thinking outside the box), nebo napomáhá řízení projektu tvořením rozvrhů, kontrolních záznamů a podobně. Dalšími příspěvky v týmové práci mohou být competitive intelligence, management znalostí, nebo vývoj a správa databází. Ne vždy tomu tak ale musí být, vzhledem k individualitě každé pracovní skupiny.

Termín embedded librarian použila jako první Barbara Dewey roku 2004.[5]

Přínos embeddovaných knihovníků

Výsledky průzkumu pro 3 Geeks and a Law blog zobrazující odpovědi firem na dotaz ohledně výhod plynoucích s využíváním služeb integrovaného knihovníka (zdroj: http://www.geeklawblog.com/2012/03/embedded-librarian-survey-results.html)
 • Nasazování knihovníka „do terénu“ umožňuje knihovně překonávat fyzické hranice a vzít knihovnu za čtenářem.
 • Embeddování umožňuje knihovnám jako informačním institucím lépe identifikovat běžné každodenní potřeby svých čtenářů a tím pádem i lépe zacílit svůj výběr služeb.
 • Knihovník ve třídách znamená méně cest do knihovny pro studenty a jistotu pro vyučující, že studenti vezmou doporučenou literaturu do ruky.
 • Embeddovaný knihovník může v některých případech po domluvě s vyučujícím asistovat s reálnou výukou přípravou multimediálních materiálů jakými jsou například podcasty, prezentace, videa a pracovní listy.[6]
 • Kontakt s knihovníkem pomáhá zejména studentům prvních ročníků, kteří ještě nemusí vědět, jak správně pracovat se zdroji a provádět akademickou rešerši.
 • Nasazený knihovník má jedinečnou možnost připravovat pro své klienty na míru ušité inovativní služby.

Nevýhody embeddovaných knihovníků

 • Embeddování je časově náročné jak časem stráveným mimo knihovnu ve školách a firmách, tak i přípravou na jednotlivá sezení.
 • Embeddování vyžaduje vyšší míru odbornosti, než jaká je potřeba při pouhé práci s informacemi, což v praxi znamená titul z oblasti, do které se chystá daný knihovník embeddovat.
 • Příliš dobře embeddovaný knihovník může časem začít ztrácet některé vazby se svou domovskou knihovnou.
 • Nasazený knihovník musí být ochoten opustit familiérní prostředí, což může být stresující.

Budoucnost embeddovaných knihovníků

Čím více se bude trend nasazených knihovníků rozšiřovat, tím více poroste i tlak na vzdělávací instituce, aby připravovaly studenty na roli embeddovaného knihovníka, což povede ke vzniku nové subspecializace, nebo přinejmenším několika nových předmětů.[7]

S přívalem nových technologií mají knihovníci možnost embeddovat se nejen do sociálních sítí jakými jsou Facebook nebo Twitter, ale i zapojovat se do e-learningu prostřednictvím webinářů, webcastů apod.

Odkazy

Reference

 1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Embedded_journalism
 2. https://embeddedlibrarian.files.wordpress.com/2009/04/agnickeynotefinal.pdf
 3. http://www.slideshare.net/DShumaker/who-letthelibrariansouttxla-april2012webversion
 4. http://libguides.swu.edu/content.php?pid=444888&sid=5278481
 5. KVENILD, Cass. The Future of Embedded Librarianship: Best Practices and Opportunities. California Conference on Library Instruction [online]. 2012 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.cclibinstruction.org/wp-content/uploads/2012/02/CCLI2012proceedings_Kvenild.pdf
 6. SHARMA, Pramod, Kamal KUMAR a Parveen BABBAR. Embedded Librarianship: Librarian Faculty Collaboration. DESIDOC: Journal of Library & Information Technology [online]. 2014, roč. 34, č. 6, s. 455-460 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: Databáze Ebsco
 7. GANAIE, Shabir Ahmad. Specialisation in Library and Information Science Curriculum: Steps towards Embedded Librarianship. DESIDOC: Journal of Library & Information Technology [online]. 2014, roč. 34, č. 6, s. 449-454 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: Databáze Ebsco

Externí odkazy

Doporučená literatura

 • SHUMAKER, David. The Embedded Librarian: innovative strategies for taking knowledge where it's needed. 1. printing. Medford, N.J: Information Today, 2012. ISBN 15-738-7452-3.
 • MCCAFFREY, Edited by Elizabeth Leonard and Erin. Virtually embedded: the librarian in an online environment. ACRL, 2014. ISBN 08-389-8684-6.
 • KVENILD, Edited by Kaijsa Calkins and Cassandra. The embedded librarian's cookbook. 2014. ISBN 08-389-8693-5.
 • ESSELMAN, Martin A. a Sarah Barbara WATSTEIN. Creating Opportunities: Embedded Librarians. Journal of Library Administration [online]. 2009-05-29, vol. 49, issue 4, s. 383-400 [cit. 2015-01-22]. DOI: 10.1080/01930820902832538. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930820902832538
 • SIESS, J. Embedded Librarianship: The Next Big Thing?. Searcher, Jan, 2010, vol. 18, no. 1. pp. 39-45 ProQuest Central. ISSN 10704795

Související články

Klíčová slova

Embedded librarian, nasazený knihovník, embedding, LIS