Etika informačního specialisty

Způsob jednání a chování informačního specialisty při práci s informacemi. Toto jednání a chování by mělo být v souladu s morálními, právními a lidskými hledisky. K. Janoš uvádí, že každá lidská činnost, každá profese vyžaduje uplatňování morálních principů, neboť to činí člověka člověkem. A dále budou-li zprostředkovatelé informací známí svými ušlechtilými morálními postoji, získají větší úctu uživatelů a dodají i vážnost svému povolání.[1] B. Drobíková uvádí hermeneutické otázky, se kterými se informační specialista potýká v závislosti na přísunu fixovaných informací, jejich porozumění, zpracování a vyhledávání.[2] Tyto otázky tedy můžeme shrnout názvem:

Etika přístupu k uživatelům

 • Jaké informace získat, jak interpretovat zájem uživatelů a vyjít jim vstříc?
 • Jak informace zpracovat, aby jim uživatelé porozuměli?
 • Je interpretace informace a porozumění jí konzistentní v čase?
 • Jak informace uložit do báze dat tak, aby byly kdykoliv v budoucnosti přístupné bez ohledu na vývoj nových technologií v počítačovém průmyslu?
 • Jak vyhledat informace, které byly uloženy člověkem s jiným předporozuměním?

Schopnosti informačního pracovníka

 • Schopnost zformulovat data do podoby použitelných informací a pomoci uživateli jak v záplavě informací nacházet, vybírat a kriticky posuzovat ty, které jsou relevantní.
 • Uvědomění si, že lidské poznání velmi rychle postupuje a v žádném bodě v čase není možno popsat informaci naprosto adekvátně.
 • Usilování o všestrannou dostupnost informací bez ohledu na místo jejich uložení a učit se novým technologiím.
 • Vzdělávání se v sociálně–komunikačních vědách.

Etika informačního pracovníka z hlediska práva

 • Respekt k intelektuálnímu vlastnictví autorů (copyright).
 • Respekt k jedinci, který má právo na svobodný přístup k informacím a k informačním zdrojům bez ohledu na politická, ideologická a náboženská hlediska a bez jakékoliv cenzury.
 • Poskytování služeb jedincům bez ohledu na jejich národnost, rasu, náboženství, pohlaví a sociální status.

Etika informačního pracovníka z hlediska morálky

 • Respekt k soukromí uživatelů dat, jednotlivec se sám rozhoduje, zda odhalí vlastní identitu při sdělování informací. J. Burgetová uvádí ochranu soukromí jednotlivce jako jeden z hlavních cílů komunikační sítě.[3]
 • Princip srozumitelné, přesné a věrohodné reprezentace dat a informací.
 • Sdělování informací, které jsou pravdivé, vyloučit polopravdy, dvojsmysly apod.
 • Princip nepoškozování, nezneužívání a nefalzifikování dat a informací.
 • Princip důvěrnosti – jistota, že informace sdělovaná mezi dvěma účastníky a chápána jako důvěrná, nebude odhalena nepovolanému.
 • Princip přispívání k tomu, aby informace příznivě působila na morální rozvoj společnosti.
 • Nebýt pasivní k lavině pseudoinformací, jejichž následkem je to, že se stále méně lidí zajímá o duchovní rozvoj.

Odkazy

Reference

 1. JANOŠ, Karel. Informační etika. [online]. [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://www.knihovnictvi.wz.cz/soubory/inf.etika.PDF
 2. DROBÍKOVÁ, Barbora. Hermeneutika, informační etika a organizace informací. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY [online]. 2007, IV, 1-2 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://www.pedf.cuni.cz/paideia/download/hermeneutika.pdf
 3. BURGETOVÁ, Jarmila. Zamyšlení nad otázkami etiky knihovnické a informační profese. Národní knihovna knihovnická revue. 2004, roč. 15, č. 1, s. 3-6. Dostupné z:http://www.knihovna.nkp.cz/NKKR0401/0401003.html

Použitá literatura

 • DROBÍKOVÁ, Barbora. Hermeneutika, informační etika a organizace informací. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY [online]. 2007, IV, 1-2 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: www.pedf.cuni.cz/paideia/download/hermeneutika
 • BURGETOVÁ, Jarmila. Zamyšlení nad otázkami etiky knihovnické a informační profese. Národní knihovna knihovnická revue. 2004, roč. 15, č. 1, s. 3-6. Dostupné z: knihovna.nkp.cz/NKKR0401/0401003.html
 • CEJPEK, Jíří. Informace, komunikace a myšlení. dotisk druhého vydání. praha: karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1037-5.

Související články

Klíčová slova

morálka, etika, informační pracovník