Grantové programy vhodné pro oblast knihovnických a informačních služeb – charakteristika, obsah, zaměření, omezení

Grantové programy pomáhají financovat rozvoj knihoven a informačních institucí. Grantové programy nabízí hned několik základních institucí. Jsou to především Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo informatiky. Mimo tyto instituce se do financování přirozeně zapojují i krajské, městské a další úřady. Finance poskytují i různé nadace. Další velkou oblastí, které by se mohla věnovat pozornost, jsou finance, pocházející ze zahraničích zdrojů, zejména z fondů Evropské unie.[1]

VISK


Program VISK je připravován ve spolupráci Ministerstva kultury ČR, Národní knihovny ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Stal se součástí Akčního plánu realizace státní informační politiky (SIP) přijaté Vládou ČR 31. 5. 1999. Obsahuje strukturované podprogramy v logických souvislostech (koordinační centrum, školení, program připojování na internet, role Národní knihovny ČR jako digitálního centra pro veřejné knihovny, národní programy digitalizace, informační zdroje). Jednotlivé podprogramy mají různou historii, např. VISK4 až VISK7 mají základ v oblasti projektů výzkumu a vývoje a nyní je potřeba zajistit jejich rutinní provoz a rozvoj.

Přehled jednotlivých programů:

 • VISK1 - Vybudování Koordinačního centra pro rozvoj VISK v ČR (KC VISK) v NK
 • VISK2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven
 • VISK3 - Program vytváření informačních center veřejných knihoven - ICEKNI
 • VISK4 - Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven
 • VISK5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR
 • VISK6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series Bohemica
 • VISK7 - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius
 • VISK8 - Digitální informační zdroje - periodika (nákup licencí)
 • VISK9 - Souborný katalog ČR - provoz[2]

Knihovna 21. století


Projekt Knihovna 21. století je dotační výběrové řízení pro provozovatele knihoven a spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či podpora. Řízení je zajišťováno Ministerstvem kultury a financováno ze státního rozpočtu České republiky.
Dotace jsou poskytovány na základě žádostí ve třech tématických okruzích:

 • podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
  • výstavy, besedy, soutěže, atp.
  • nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny
 • podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením
  • zpřístupnění fondu nevidomým a slabozrakým (nákup zvukových knih a licencí k jejich používání, nákup technických zařízení)
  • kulturní aktivity pro osoby se zdravotním postižením
 • kulturní, výchovná a vzdělávací činnost
  • rozvoj čtenářství, celoživotní vzdělávání, přednášky, semináře, soutěže, besedy, výstavy, atp.[3]

Grantová agentura České republiky


GA ČR je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Cíle GA ČR:

 • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.
 • Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.
 • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
 • Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.
 • Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.
 • Typy podporovaných projektů https://gacr.cz/typy-projektu/.
 • Systém peer-review.
 • Celkový objem prostředků ročně cca 1,5 mil. Kč, cca 2500.Chybná citace: Chybí ukončovací </ref> k tagu <ref>

Odkazy

Reference

 1. VERONIKA, Švehlová. Programy podpory knihoven. Brno, 2006, 69 s. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/125705/ff_b/Bakalarska_prace.txt
 2. Cíle programu VISK. VISK - Veřejné informační služby knihoven [online]. Národní knihovna ČR, 05.02.2015 [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: https://visk.nkp.cz/cile-programu-visk
 3. Knihovna 21. století. Informace pro knihovníky [online]. Národní knihovna ČR, 16.03.2020 [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Související články

Knihovny a informační instituce
Strategie pro evropské knihovny

Klíčová slova

dotace, grant, knihovny, podpora, VISK, Knihovna 21. století, TAČR, Grantová agentura ČR