Hemofilie (Pospíšilová): Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
 
PRACUJE SE
 
 
 
* '''affect verb''' - postihnout postihovat
 
* '''affect verb''' - postihnout postihovat
 
* '''to affect males/females''' - postihovat muže/ženy
 
* '''to affect males/females''' - postihovat muže/ženy
Řádek 73: Řádek 70:
  
  
diagnosis - diagnóza
+
* '''diagnosis''' - diagnóza
to establish a diagnosis - stanovit diagnózu
+
* '''to establish a diagnosis''' - stanovit diagnózu
prenatal diagnosis of haemophilia - prenatální diagnóza hemofilie
+
* '''prenatal diagnosis of haemophilia''' - prenatální diagnóza hemofilie
fetal diagnosis - diagnóza u plodu, fetální diagnóza
+
* '''fetal diagnosis''' - diagnóza u plodu, fetální diagnóza
dosage noun - dávkování, dávka
+
 
reeommended intravenous dosage (is .. .) - doporučená dávka pro nitrožilní podání (je ... )
+
 
to exeeed the recommended dosage - překročit doporučenou dávku
+
* '''dosage noun''' - dávkování, dávka
to inereaselreduee the dosage - zvýšit/snížit dávkování
+
* '''reeommended intravenous dosage''' (is .. .) - doporučená dávka pro nitrožilní podání (je ... )
Factor VIII (FVIII) - faktor VIII
+
* '''to exeeed the recommended dosage''' - překročit doporučenou dávku
Factor VIII genes - geny pro faktor VIII
+
* '''to inereaselreduee the dosage''' - zvýšit/snížit dávkování
FVlII deficieney - nedostatek faktoru VIII
+
 
Factor IX (FIX) - faktor IX
+
 
Factor IX genes - geny pro faktor IX
+
* '''Factor VIII''' (FVIII) - faktor VIII
FIX deficiency - nedostatek faktoru IX
+
* '''Factor VIII genes''' - geny pro faktor VIII
family history - rodinná anamnéza
+
* '''FVlII deficiency''' - nedostatek faktoru VIII
family history of the disease - rodinná anamnéza onemocnění
+
* '''Factor IX''' (FIX) - faktor IX
fertilization - oplodnění
+
* '''Factor IX genes''' - geny pro faktor IX
artificial fertilization - umělé oplodnění
+
* '''FIX deficiency''' - nedostatek faktoru IX
in vitro fertilization - oplodnění in vitro
+
* '''family history''' - rodinná anamnéza
gene noun – gen
+
* '''family history of the disease''' - rodinná anamnéza onemocnění
to carry a gene - být nositelem / nositelkou genu
+
 
to pass genes (from parents to children) - přenášet geny
+
 
to test for (haemophilia) genes - provést vyšetření přítomnosti genů
+
* '''fertilization''' - oplodnění
gene mutation - genová mutace
+
* '''artificial fertilization''' - umělé oplodnění
gene transfer - přenos genů
+
* '''in vitro fertilization''' - oplodnění in vitro
 +
 
 +
 
 +
* '''gene noun''' – gen
 +
* '''to carry a gene''' - být nositelem / nositelkou genu
 +
* '''to pass genes''' (from parents to children) - přenášet geny
 +
* '''to test for haemophilia genes''' - provést vyšetření přítomnosti genů
 +
* '''gene mutation''' - genová mutace
 +
* '''gene transfer''' - přenos genů
 +
 
 +
 
 
haematuria - hematurie (krev v moči)
 
haematuria - hematurie (krev v moči)
 
gross haematuria - makroskopická hematurie
 
gross haematuria - makroskopická hematurie

Verze z 13. 11. 2014, 15:36

 • affect verb - postihnout postihovat
 • to affect males/females - postihovat muže/ženy
 • an individual affected by haemophilia - jedinec postižený hemofilií
 • arthropathy - artropatie, postižení kloubů


 • bleeding - krvácení
 • to prevent bleeding - předcházet krvácení
 • excessive bleeding - masivní krvácení
 • spontaneous bleeding - spontánní krvácení
 • nose bleeding - krvácení z nosu
 • gastrointestinal bleeding - krvácení z gastrointestinálního traktu
 • joint bleeding (haemarrhrose) - krvácení do kloubů
 • bleeding disorder - krvácivé onemocnění
 • bleeding time - krvácivost
 • the risk or bleeding - riziko krvácení
 • bleeding episode - krvácivá epizoda, krvácení
 • blood - krev
 • to lose blood - ztratit krev
 • to give/donate blood - darovat krev
 • to take sb 's blood - odebrat někomu krev
 • blood borne virus - virus přenášený krví
 • blood count - krevní obraz
 • to examine the blood count - vyšetřit krevní obraz
 • blood donor - dárce krve
 • blood dot - krevní sraženina
 • to jarm - vytvořit se (o krev. sraženině)
 • blood group (type esp. in AmE) noun - krevní skupina
 • blood sample - krevní vzorek
 • cord blood sample - vzorek pupečníkové krve
 • to analyze the blood sample - provést rozbor krevního vzorku
 • blood test - rozbor krve, krevní zkouška
 • to perform blood tests - provést krevní zkoušky
 • bruise - modřina, hematom
 • bruise at the site of injury - modřina v místě poranění


 • carrier - přenašeč
 • a carrrier olthe haemophiliagene - přenašeč(ka) genu pro hemofilii
 • a carrier ol haemophilia/a haemophilia carrier - přenašeč(ka) hemofilie
 • possible carrier – možný (á) přenašeč(ka)


 • cell - buňka
 • reproductive cell - pohlavní buňka
 • blood cells - krevní bui1ky, krvinky
 • germ cell - zárodečná buňka
 • cell cycle - buněčný cyklus


 • clone verb - klonovat
 • to clone genes - klonovat geny


 • clot verb - srážet se (o krvi)
 • coagulation - koagulace, srážení
 • blood coagulation - srážení krve
 • coagulation tirne - doba srážlivosti
 • coagulation process - proces krevního srážení, koagulační proces
 • clotting factor noun - koagulační faktor, faktor krevního srážení
 • clottingfactor concentrate - koncentrát koagulačních faktorů
 • infusion of clotting factor - infuze koagulačního faktoru
 • to deliver the clottingfaetor concentrate by infusion - podat koncentrát k.f. v infuzi)
 • to develop clotting factor concentrates - vyvíjet koncentráty k.f.)
 • deoxyribonucleic acid (DNA) noun - kyselina deoxyribonukleová (DNA)
 • to examine sb 's DNA - vyšetřit něčí DNA
 • DNA rests - analýza DNA
 • DNA cloning - klonování DNA


 • diagnosis - diagnóza
 • to establish a diagnosis - stanovit diagnózu
 • prenatal diagnosis of haemophilia - prenatální diagnóza hemofilie
 • fetal diagnosis - diagnóza u plodu, fetální diagnóza


 • dosage noun - dávkování, dávka
 • reeommended intravenous dosage (is .. .) - doporučená dávka pro nitrožilní podání (je ... )
 • to exeeed the recommended dosage - překročit doporučenou dávku
 • to inereaselreduee the dosage - zvýšit/snížit dávkování


 • Factor VIII (FVIII) - faktor VIII
 • Factor VIII genes - geny pro faktor VIII
 • FVlII deficiency - nedostatek faktoru VIII
 • Factor IX (FIX) - faktor IX
 • Factor IX genes - geny pro faktor IX
 • FIX deficiency - nedostatek faktoru IX
 • family history - rodinná anamnéza
 • family history of the disease - rodinná anamnéza onemocnění


 • fertilization - oplodnění
 • artificial fertilization - umělé oplodnění
 • in vitro fertilization - oplodnění in vitro


 • gene noun – gen
 • to carry a gene - být nositelem / nositelkou genu
 • to pass genes (from parents to children) - přenášet geny
 • to test for haemophilia genes - provést vyšetření přítomnosti genů
 • gene mutation - genová mutace
 • gene transfer - přenos genů


haematuria - hematurie (krev v moči) gross haematuria - makroskopická hematurie haemophilia (AmE hemophilia) - hemofilie to carry haemophilia - přenášet hemofilii to cause haemophilia - způsobovat hemofilii (např. o genech) to result in haemophilia - vyústit v hemofilii to suffer from haemophilia - trpět hemofilií to cure haemophilia - vyléčit hemofilii to trait haemophilia - léčit hemofilii to die of haemophilia - zemřít na hemofilii haemophilia A - hemofilie (typu) A haemophilia B - hemofilie (typu) B haemophiliac - hemofilik haemorrhage - krvácení cere bral haemorrhage - krvácení do mozku intramuscular haemorrhage - krvácení do svalu intracranial haemorrhage (lCH) - nitrolební krvácení to have a haemorrhage - krvácet hepatocyte - jaterní buňka to transplant hepatocytes - transplantovat jaterní bui1ky hereditary adj.- dědičný, vrozený hereditary disease - dědičné onemocnění hereditary predisposition - dědičná predispozice hereditary bleeding disorder - dědičné krvácivé onemocnění heredity - dědičnost haemophilia heredity - dědičnost hemofilie infection - infekce blood borne injection - infekce přenášená krví to transmit an infection - přenášet infekci infection o/HIV/Hepatitis C - infekce virem HIV/virem hepatitidy C infect verb - nakazit infikovat to be infeeted with (HIV) - být nakaženlinfikován virem HIV inhibitor - inhibitor to develop inhibitors to the clotting factor (o pacientovi) - vyvinout se (o inhibitoru koagulačního faktoru) injury - poranění head injury - poranění hlavy vessel injury - poranění cévy soft tissue injury - poranění měkkých tkání intravenously adv. - nitrožilně, intravenózně to be given intravenously - být podán nitrožilně joint noun - kloub joint damage - poškození kloubu rnild (form 01' the) disease/haemophilia noun - mírná forma onemocnění/hemofilie moderate (form of the) disease/haernophilia noun - středně těžká forma onemocnění/hemofilie patient - pacient haemophilic pacient - pacient s hemofilií platelet - krevní destička, trombocyt protein - bílkovina, protein protein deficiency - nedostatek bílkovin recombinant adj. - rekombinantní recombinant clottring factor – rekombinantní koagulační faktor severe (form of the) disease/haemophilia (noun) - těžká forma onemocnění/hemofilie symptom - příznak to have symptoms (o hemofilii) - mít příznaky to develop symptoms of haemophilia (o člověku) - objevit se, rozvinout se (o příznacích h.) bleeding symptoms in haemophilia - krvácivé projevy u hemofilie tissue - tkáň tissue damage - poškození tkáně therapy - léčba gene therapy - genová léčba replacement therapy - substituční léčba (side effects of replacement therapy - vedlejší účinky substituční léčby) trauma - úraz to bleed after trauma - krvácet po úrazu transmission - přenos transmission of haemophilia - přenos hemofilie maternal/paternal transmission - přenos ze strany matky/otce viral transmission - přenos virů treatment noun - léčba prophylactic treatment - preventivní léčba the choice of treatment - výběr léčby von Willebrand factor (vWF) - von Willebrandův faktor von Willebrand' s disease - von Willebrandova choroba the World Federation ofHaemophilia - Světová federace hemofilie Haemophilia - The Official Journal of the World Federation of Haemophilia


Zdroje

 • RODRIGUEZ-MERCHAN, E.C., GODDARD, NJ., LEE, C.A. Musculoskeletal Aspects
 • Of Haemophilia. Oxford: OUP, 2000.
 • NILSSON. LM. Hemophilia. Malmo General Hospital, 1-994.
 • LILLEYMAN. J., HANN, L, BLANCHETTE, V. Pediatric Hematology. London, 1999.
 • A Family Guide to Hemophilia B. Armour Pharmaceutical Company, 1994.

Použité slovníky

 • HORNBY, AS. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: OUP, 2000
 • HAIS, K. - HODEK, B. Velký anglicko-český slovník. Praha: Academia, 1984
 • PAROUBKOV Á, J. Lékařský slovník anglicko-český. Praha: Avicenum, 1991