Hemofilie (Pospíšilová)

Verze z 12. 11. 2014, 16:30, kterou vytvořil Kristina.Sarisova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „affect verb - postihnout postihovat to affect males/females - postihovat muže/ženy an individual affected by haemophilia - jedinec postižený hemofilií…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

affect verb - postihnout postihovat to affect males/females - postihovat muže/ženy an individual affected by haemophilia - jedinec postižený hemofilií arthropathy - artropatie, postižení kloubů bleeding - krvácení to prevent bleeding - předcházet krvácení excessive bleeding - masivní krvácení spontaneous bleeding - spontánní krvácení nose bleeding - krvácení z nosu gastrointestinal bleeding - krvácení z gastrointestinálního traktu joint bleeding (haemarrhrose) - krvácení do kloubů bleeding disorder - krvácivé onemocnění bleeding time - krvácivost the risk or bleeding - riziko krvácení bleeding episode - krvácivá epizoda, krvácení blood - krev to lose blood - ztratit krev to give/donate blood - darovat krev to take sb 's blood - odebrat někomu krev blood borne virus - virus přenášený krví blood count - krevní obraz to examine the blood count - vyšetřit krevní obraz blood donor - dárce krve blood dot - krevní sraženina to jarm - vytvořit se (o krev. sraženině) blood group (type esp. in AmE) noun - krevní skupina blood sample - krevní vzorek cord blood sample - vzorek pupečníkové krve to analyze the blood sample - provést rozbor krevního vzorku blood test - rozbor krve, krevní zkouška to perform blood tests - provést krevní zkoušky bruise - modřina, hematom bruise at the site of injury - modřina v místě poranění carrier - přenašeč a carrrier olthe haemophiliagene - přenašeč(ka) genu pro hemofilii a carrier ol haemophilia/a haemophilia carrier - přenašeč(ka) hemofilie possible carrier – možný (á) přenašeč(ka) cell - buňka reproductive cell - pohlavní buňka blood cells - krevní bui1ky, krvinky germ cell - zárodečná buňka cell cycle - buněčný cyklus clone verb - klonovat to clone genes - klonovat geny clot verb - srážet se (o krvi) coagulation - koagulace, srážení blood coagulation - srážení krve coagulation tirne - doba srážlivosti coagulation process - proces krevního srážení, koagulační proces clotting factor noun - koagulační faktor, faktor krevního srážení clottingfactor concentrate - koncentrát koagulačních faktorů infusion of clotting factor - infuze koagulačního faktoru to deliver the clottingfaetor concentrate by infusion - podat koncentrát k.f. v infuzi) to develop clotting factor concentrates - vyvíjet koncentráty k.f.) deoxyribonucleic acid (DNA) noun - kyselina deoxyribonukleová (DNA) to examine sb 's DNA - vyšetřit něčí DNA DNA rests - analýza DNA DNA cloning - klonování DNA diagnosis - diagnóza to establish a diagnosis - stanovit diagnózu prenatal diagnosis of haemophilia - prenatální diagnóza hemofilie fetal diagnosis - diagnóza u plodu, fetální diagnóza dosage noun - dávkování, dávka reeommended intravenous dosage (is .. .) - doporučená dávka pro nitrožilní podání (je ... ) to exeeed the recommended dosage - překročit doporučenou dávku to inereaselreduee the dosage - zvýšit/snížit dávkování Factor VIII (FVIII) - faktor VIII Factor VIII genes - geny pro faktor VIII FVlII deficieney - nedostatek faktoru VIII Factor IX (FIX) - faktor IX Factor IX genes - geny pro faktor IX FIX deficiency - nedostatek faktoru IX family history - rodinná anamnéza family history of the disease - rodinná anamnéza onemocnění fertilization - oplodnění artificial fertilization - umělé oplodnění in vitro fertilization - oplodnění in vitro gene noun – gen to carry a gene - být nositelem / nositelkou genu to pass genes (from parents to children) - přenášet geny to test for (haemophilia) genes - provést vyšetření přítomnosti genů gene mutation - genová mutace gene transfer - přenos genů haematuria - hematurie (krev v moči) gross haematuria - makroskopická hematurie haemophilia (AmE hemophilia) - hemofilie to carry haemophilia - přenášet hemofilii to cause haemophilia - způsobovat hemofilii (např. o genech) to result in haemophilia - vyústit v hemofilii to suffer from haemophilia - trpět hemofilií to cure haemophilia - vyléčit hemofilii to trait haemophilia - léčit hemofilii to die of haemophilia - zemřít na hemofilii haemophilia A - hemofilie (typu) A haemophilia B - hemofilie (typu) B haemophiliac - hemofilik haemorrhage - krvácení cere bral haemorrhage - krvácení do mozku intramuscular haemorrhage - krvácení do svalu intracranial haemorrhage (lCH) - nitrolební krvácení to have a haemorrhage - krvácet hepatocyte - jaterní buňka to transplant hepatocytes - transplantovat jaterní bui1ky hereditary adj.- dědičný, vrozený hereditary disease - dědičné onemocnění hereditary predisposition - dědičná predispozice hereditary bleeding disorder - dědičné krvácivé onemocnění heredity - dědičnost haemophilia heredity - dědičnost hemofilie infection - infekce blood borne injection - infekce přenášená krví to transmit an infection - přenášet infekci infection o/HIV/Hepatitis C - infekce virem HIV/virem hepatitidy C infect verb - nakazit infikovat to be infeeted with (HIV) - být nakaženlinfikován virem HIV inhibitor - inhibitor to develop inhibitors to the clotting factor (o pacientovi) - vyvinout se (o inhibitoru koagulačního faktoru) injury - poranění head injury - poranění hlavy vessel injury - poranění cévy soft tissue injury - poranění měkkých tkání intravenously adv. - nitrožilně, intravenózně to be given intravenously - být podán nitrožilně joint noun - kloub joint damage - poškození kloubu rnild (form 01' the) disease/haemophilia noun - mírná forma onemocnění/hemofilie moderate (form of the) disease/haernophilia noun - středně těžká forma onemocnění/hemofilie patient - pacient haemophilic pacient - pacient s hemofilií platelet - krevní destička, trombocyt protein - bílkovina, protein protein deficiency - nedostatek bílkovin recombinant adj. - rekombinantní recombinant clottring factor – rekombinantní koagulační faktor severe (form of the) disease/haemophilia (noun) - těžká forma onemocnění/hemofilie symptom - příznak to have symptoms (o hemofilii) - mít příznaky to develop symptoms of haemophilia (o člověku) - objevit se, rozvinout se (o příznacích h.) bleeding symptoms in haemophilia - krvácivé projevy u hemofilie tissue - tkáň tissue damage - poškození tkáně therapy - léčba gene therapy - genová léčba replacement therapy - substituční léčba (side effects of replacement therapy - vedlejší účinky substituční léčby) trauma - úraz to bleed after trauma - krvácet po úrazu transmission - přenos transmission of haemophilia - přenos hemofilie maternal/paternal transmission - přenos ze strany matky/otce viral transmission - přenos virů treatment noun - léčba prophylactic treatment - preventivní léčba the choice of treatment - výběr léčby von Willebrand factor (vWF) - von Willebrandův faktor von Willebrand' s disease - von Willebrandova choroba the World Federation ofHaemophilia - Světová federace hemofilie Haemophilia - The Official Journal of the World Federation of Haemophilia


Zdroje

  • RODRIGUEZ-MERCHAN, E.C., GODDARD, NJ., LEE, C.A. Musculoskeletal Aspects
  • Of Haemophilia. Oxford: OUP, 2000.
  • NILSSON. LM. Hemophilia. Malmo General Hospital, 1-994.
  • LILLEYMAN. J., HANN, L, BLANCHETTE, V. Pediatric Hematology. London, 1999.
  • A Family Guide to Hemophilia B. Armour Pharmaceutical Company, 1994.

Použité slovníky

  • HORNBY, AS. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: OUP, 2000
  • HAIS, K. - HODEK, B. Velký anglicko-český slovník. Praha: Academia, 1984
  • PAROUBKOV Á, J. Lékařský slovník anglicko-český. Praha: Avicenum, 1991