Hemofilie (Pospíšilová)

Glosáře jsou krátké tematické slovníky s výkladem nejasných slov či jejich překlady. Používají je nejčastěji tlumočníci nebo překladatelé.

 • affect verb - postihnout postihovat
 • to affect males/females - postihovat muže/ženy
 • an individual affected by haemophilia - jedinec postižený hemofilií
 • arthropathy - artropatie, postižení kloubů


 • bleeding - krvácení
 • to prevent bleeding - předcházet krvácení
 • excessive bleeding - masivní krvácení
 • spontaneous bleeding - spontánní krvácení
 • nose bleeding - krvácení z nosu
 • gastrointestinal bleeding - krvácení z gastrointestinálního traktu
 • joint bleeding (haemarrhrose) - krvácení do kloubů
 • bleeding disorder - krvácivé onemocnění
 • bleeding time - krvácivost
 • the risk or bleeding - riziko krvácení
 • bleeding episode - krvácivá epizoda, krvácení
 • blood - krev
 • to lose blood - ztratit krev
 • to give/donate blood - darovat krev
 • to take sb 's blood - odebrat někomu krev
 • blood borne virus - virus přenášený krví
 • blood count - krevní obraz
 • to examine the blood count - vyšetřit krevní obraz
 • blood donor - dárce krve
 • blood dot - krevní sraženina
 • to jarm - vytvořit se (o krev. sraženině)
 • blood group (type esp. in AmE) noun - krevní skupina
 • blood sample - krevní vzorek
 • cord blood sample - vzorek pupečníkové krve
 • to analyze the blood sample - provést rozbor krevního vzorku
 • blood test - rozbor krve, krevní zkouška
 • to perform blood tests - provést krevní zkoušky
 • bruise - modřina, hematom
 • bruise at the site of injury - modřina v místě poranění


 • carrier - přenašeč
 • a carrrier olthe haemophiliagene - přenašeč(ka) genu pro hemofilii
 • a carrier ol haemophilia/a haemophilia carrier - přenašeč(ka) hemofilie
 • possible carrier – možný (á) přenašeč(ka)


 • cell - buňka
 • reproductive cell - pohlavní buňka
 • blood cells - krevní bui1ky, krvinky
 • germ cell - zárodečná buňka
 • cell cycle - buněčný cyklus


 • clone verb - klonovat
 • to clone genes - klonovat geny


 • clot verb - srážet se (o krvi)
 • coagulation - koagulace, srážení
 • blood coagulation - srážení krve
 • coagulation tirne - doba srážlivosti
 • coagulation process - proces krevního srážení, koagulační proces
 • clotting factor noun - koagulační faktor, faktor krevního srážení
 • clottingfactor concentrate - koncentrát koagulačních faktorů
 • infusion of clotting factor - infuze koagulačního faktoru
 • to deliver the clottingfaetor concentrate by infusion - podat koncentrát k.f. v infuzi)
 • to develop clotting factor concentrates - vyvíjet koncentráty k.f.)
 • deoxyribonucleic acid (DNA) noun - kyselina deoxyribonukleová (DNA)
 • to examine sb 's DNA - vyšetřit něčí DNA
 • DNA rests - analýza DNA
 • DNA cloning - klonování DNA


 • diagnosis - diagnóza
 • to establish a diagnosis - stanovit diagnózu
 • prenatal diagnosis of haemophilia - prenatální diagnóza hemofilie
 • fetal diagnosis - diagnóza u plodu, fetální diagnóza


 • dosage noun - dávkování, dávka
 • reeommended intravenous dosage (is .. .) - doporučená dávka pro nitrožilní podání (je ... )
 • to exeeed the recommended dosage - překročit doporučenou dávku
 • to inereaselreduee the dosage - zvýšit/snížit dávkování


 • Factor VIII (FVIII) - faktor VIII
 • Factor VIII genes - geny pro faktor VIII
 • FVlII deficiency - nedostatek faktoru VIII
 • Factor IX (FIX) - faktor IX
 • Factor IX genes - geny pro faktor IX
 • FIX deficiency - nedostatek faktoru IX
 • family history - rodinná anamnéza
 • family history of the disease - rodinná anamnéza onemocnění


 • fertilization - oplodnění
 • artificial fertilization - umělé oplodnění
 • in vitro fertilization - oplodnění in vitro


 • gene noun – gen
 • to carry a gene - být nositelem / nositelkou genu
 • to pass genes (from parents to children) - přenášet geny
 • to test for haemophilia genes - provést vyšetření přítomnosti genů
 • gene mutation - genová mutace
 • gene transfer - přenos genů


 • haematuria - hematurie (krev v moči)
 • gross haematuria - makroskopická hematurie
 • haemophilia (AmE hemophilia) - hemofilie
 • to carry haemophilia - přenášet hemofilii
 • to cause haemophilia - způsobovat hemofilii (např. o genech)
 • to result in haemophilia - vyústit v hemofilii
 • to suffer from haemophilia - trpět hemofilií
 • to cure haemophilia - vyléčit hemofilii
 • to trait haemophilia - léčit hemofilii
 • to die of haemophilia - zemřít na hemofilii
 • haemophilia A - hemofilie (typu) A
 • haemophilia B - hemofilie (typu) B
 • haemophiliac - hemofilik
 • haemorrhage - krvácení


 • cere bral haemorrhage - krvácení do mozku
 • intramuscular haemorrhage - krvácení do svalu
 • intracranial haemorrhage (lCH) - nitrolební krvácení
 • to have a haemorrhage - krvácet


 • hepatocyte - jaterní buňka
 • to transplant hepatocytes - transplantovat jaterní bui1ky


 • hereditary adj.- dědičný, vrozený
 • hereditary disease - dědičné onemocnění
 • hereditary predisposition - dědičná predispozice
 • hereditary bleeding disorder - dědičné krvácivé onemocnění
 • heredity - dědičnost
 • haemophilia heredity - dědičnost hemofilie


 • infection - infekce
 • blood borne injection - infekce přenášená krví
 • to transmit an infection - přenášet infekci
 • infection o/HIV/Hepatitis C - infekce virem HIV/virem hepatitidy C
 • infect verb - nakazit infikovat
 • to be infeeted with (HIV) - být nakažen, infikován virem HIV


 • inhibitor - inhibitor
 • to develop inhibitors to the clotting factor (o pacientovi) - vyvinout se (o inhibitoru koagulačního faktoru)


 • injury - poranění
 • head injury - poranění hlavy
 • vessel injury - poranění cévy
 • soft tissue injury - poranění měkkých tkání


 • intravenously adv. - nitrožilně, intravenózně
 • to be given intravenously - být podán nitrožilně


 • joint noun - kloub
 • joint damage - poškození kloubu


 • mild (form of the) disease/haemophilia noun - mírná forma onemocnění/hemofilie
 • moderate (form of the) disease/haernophilia noun - středně těžká forma onemocnění/hemofilie
 • patient - pacient
 • haemophilic pacient - pacient s hemofilií


 • platelet - krevní destička, trombocyt
 • protein - bílkovina, protein
 • protein deficiency - nedostatek bílkovin
 • recombinant adj. - rekombinantní
 • recombinant clottring factor – rekombinantní koagulační faktor


 • symptom - příznak
 • to have symptoms (o hemofilii) - mít příznaky
 • to develop symptoms of haemophilia (o člověku) - objevit se, rozvinout se (o příznacích h.)
 • bleeding symptoms in haemophilia - krvácivé projevy u hemofilie


 • tissue - tkáň
 • tissue damage - poškození tkáně


 • therapy - léčba
 • gene therapy - genová léčba
 • replacement therapy - substituční léčba
 • side effects of replacement therapy - vedlejší účinky substituční léčby


 • trauma - úraz
 • to bleed after trauma - krvácet po úrazu


 • transmission - přenos
 • transmission of haemophilia - přenos hemofilie
 • maternal/paternal transmission - přenos ze strany matky/otce
 • viral transmission - přenos virů


 • treatment noun - léčba
 • prophylactic treatment - preventivní léčba
 • the choice of treatment - výběr léčby


 • von Willebrand factor (vWF) - von Willebrandův faktor
 • von Willebrand's disease - von Willebrandova choroba
 • the World Federation ofHaemophilia - Světová federace hemofilie
 • Haemophilia - The Official Journal of the World Federation of Haemophilia

Zdroje

 • RODRIGUEZ-MERCHAN, E.C., GODDARD, NJ., LEE, C.A. Musculoskeletal Aspects
 • Of Haemophilia. Oxford: OUP, 2000.
 • NILSSON. LM. Hemophilia. Malmo General Hospital, 1-994.
 • LILLEYMAN. J., HANN, L, BLANCHETTE, V. Pediatric Hematology. London, 1999.
 • A Family Guide to Hemophilia B. Armour Pharmaceutical Company, 1994.

Použité slovníky

 • HORNBY, AS. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: OUP, 2000
 • HAIS, K. - HODEK, B. Velký anglicko-český slovník. Praha: Academia, 1984
 • PAROUBKOV Á, J. Lékařský slovník anglicko-český. Praha: Avicenum, 1991