Historie Ústavu informačních studií a knihovnictví UK

Historie ÚISK a knihovnictví v letech 1948‒1968

Historie předchůdců dnešního Ústavu informační vědy a knihovnictví v letech 1948‒1968 se vyznačovala prvotní výstavbou oboru knihovnictví ve vysokoškolském prostředí a jeho ovlivněním státní ideologií. Na prvním Lektorátu knihovnictví, který vznikl v roce 1950, se realizovalo dvouleté studium, které bylo o tři roky později na Katedře knihovnictví a novinářství rozšířeno na standardních pět let studia. Tehdejším ředitelem byl PhDr. Jaroslav Drtina. Katedra se v v roce 1967 přejmenovala na Katedru knihovnictví a vědeckých informací. V téže době přešla pod patronaci PhDr. Jiřího Kábrta. Při zpracovávání tématu byl kladen hlavní důraz zejména na roky 1948 až 1950 a 1958 až 1960. O roce 1968 je detailněji pojednáno v článku Historie ÚISK a knihovnictví v letech 1968-1989.

Historie ÚISK a knihovnictví v letech 1968‒1989

V roce 1973 se dosavadní Katedra knihovnictví a vědeckých informací přejmenovala na Katedru vědeckých informací a knihovnictví a přečkala s tímto názvem celé normalizační období. V té době katedru vedl PhDr. Jiří Kábrt, kterého roku 1989 vystřídal doc. Jiří Cejpek. Při zpracovávání tohoto tématu byl kladen hlavní důraz na roky 1968 a 1970.

Historie ÚISK a knihovnictví v letech 1989-2000

Roku 1989 PhDr. Jiřího Kábrta ve vedení ústavu vystřídal doc. Jiří Cejpek, za jehož působení roku 1993 došlo k dosud poslední úpravě ve změně názvu na Ústav informačních studií a knihovnictví. Rok nato byl do funkce zvolen doc. PhDr. Rudolf Vlasák, který ve funkci setrval osm let.

Historie ÚISK a knihovnictví v letech 2000-2015

Po roce 2000 již Ústav informačních studií a knihovnictví nezastihly žádné významnější přeměny, vyjma těch personálních. Ve funkci ředitele působil po doc. PhDr. Rudolfu Vlasákovi od roku 2002 PhDr. Richard Papík, Ph.D., kterého o deset let později vystřídala PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.. Nové tisíciletí přineslo do knihovnického a informačního oboru mnoho změn a úprav. Ty se dotkly jak knihoven jako takových, tak i samotného procesu výuky budoucích knihovníků a informačních specialistů. Vývoj spočíval především ve větší orientaci na informační technologie a databáze. V roce 2006 byl otevřen nový obor Studium nových médií. Důležitou změnou bylo také přesídlení ÚISKU z Celetné ulice do Jinonic. Při zpracovávání tématu byl kladen hlavní důraz zejména na roky 2000 a 2010 až 2015.

Rozhovory s osobnostmi ÚISK

Rozhovory s deseti osobnostmi historie ÚISK a oboru knihovnictví.