Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

GARN heraldické a genealogické nakladatelství

Nakladatelství zaměřené na heraldiku, genealogii šlechtických rodů a vlastivědnou literaturu i faksmilie původních děl (tiskem i na CD-ROM) [1] Knihy se zaměřují na paměti a dějiny měst za vlády jednotlivých šlechtických rodů, na způsob života obyvatel, etnografické údaje, památky, informace o cechovní výrobě a další údaje. [2]

Nakladatelství a vydavatelství Veduta

Nakladatelství se specializuje na vydávání knih zaměřených na české a světové dějiny v několika edičních řadách.

 • IMXI – České dějiny
 • IMXI – Světové dějiny
 • Koruna
 • Osobnosti českých a moravských dějin
 • Šlechta zemí České koruny

Další takto orientované knihy vychází mimo tyto edice. Mimo edice vychází i díla jiných žánrů, ale především průvodce, místopisy a místopisně zaměřené encyklopedie [3]

Academia nakladatelství

Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Kromě nakladatelské činnosti provozuje Academia stejnojmennou síť knihkupectví v Praze, Brně a Ostravě. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.[4]

Nakladatelství Libri

Nakladatelství LIBRI vydalo od svého založení na přelomu let 1992/93 do roku 2015 již šest set titulů, z nichž mnohé se dočkaly opakovaných vydání a dotisků. Hlavní pozornost věnujeme humanitním oborům, mnoho našich knih je věnováno pokladům architektury na území Čech, Moravy a Slezska, Praze, technickým památkám, historii a historickým vědám, archeologii, geografii a historické geografii, ale i mytologii a religionistice. Vydali jsme řadu slovníků spisovatelů z celého světa a jiných biografických encyklopedií a také knihy týkající se dalších společenských věd (politiky, ekonomie, žurnalistiky apod.) Vydáváme také neencyklopedické publikace (non-fiction) rovněž zaměřené převážně na historii či kulturní historii (např. edice Stručná historie států, Dějiny českých zemí, Otazníky našich dějin); některé z titulů jsou k dispozici bezplatně na našich stránkách jako databáze (4 tituly z řady Kdo byl kdo, Po kom se jmenujeme, Dějiny zemí Koruny české v datech a Kalendárium s údaji o narození či úmrtí známých osob českých dějin). Jako novinku připravujeme také překlady cizojazyčných knih podobného zaměření. LIBRI spolupracuje s odborníky, přičemž se vždy snaží, aby texty byly vyvážené (odtud naše logo). Naše knihy jsou tedy přínosné pro zainteresované specialisty a současně přístupné širšímu laickému publiku. Produkce není zaměřená jen na české země, ale přináší informace i o dalších státech a světovém kulturním dědictví. Množství dotisků a nových vydání mnoha titulů, řada prestižních ocenění udělených jak jednotlivým publikacím, tak i celému nakladatelství, rostoucí počet vydávaných knih, překlady některých našich titulů v zahraničí a především mnoho přímých ohlasů čtenářů ukazují, že nakladatelství zvolilo správnou cestu.[5]

Karolinum

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze, bylo založeno v roce 1990. Zaměřuje se na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Některé ediční projekty zajišťuje koediční spoluprací s jinými nakladateli. Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin umění, jazykové učebnice či mezioborová edice Limes, v níž vychází překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury. Významným projektem je také vydávání české beletrie a její překlady do světových jazyků a vydávání díla Karla Šiktance. Za dobu své existence Karolinum vydalo na 5500 publikací. Jeho organizační struktura se mění tak, aby nakladatelská činnost byla v maximálním souladu s edukačními a vědeckými aktivitami univerzity. Samozřejmostí je kvalitní typografie a vysoká polygrafická úroveň publikací. Učební texty jsou často vyhledávány studenty dalších českých i slovenských vysokých škol, vědecké publikace oslovují širší čtenářskou obec. Zejména rozsáhlé a odborně vysoce fundované monografie z lékařských oborů a dějin umění nalezly kladnou odezvu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nakladatelství Karolinum spolupracuje se soukromými odbornými knihkupci, archivy, knihovnami a dalšími kulturními pracovišti v České republice a v zahraničí. Veškerou knižní produkci Nakladatelství Karolinum lze získat v reprezentačním knihkupectví v Celetné ulici v Praze, jehož součástí je i internetové knihkupectví. Na stránkách www.knihkupectvikarolinum.cz (internetové knihkupectví) najdete přehlednou nabídku kompletní produkce Nakladatelství Karolinum a také více než 20 000 titulů několika stovek nakladatelů zahrnující všechny oblasti odborné literatury. Na stránkách jsou ke každé publikaci Karolina uvedeny podrobné informace - anotace, odborné recenze a obsah.[6]

TORST

TORST je české nakladatelství vzniklé v roce 1990. Zakladatelem a spoluvlastníkem je Viktor Stoilov,[1] podle něhož se nakladatelství též jmenuje (Viktor Stoilov). Jedná se o jedno z nejvyprofilovanějších nakladatelství na českém trhu[ Zaměřuje se především na české autory naučné literatury (Martin C. Putna, Václav Havel aj.) a beletrie, v rámci níž se mu daří objevovat výrazné talenty (Petra Hůlová, Jáchym Topol, Tomáš Zmeškal aj.). Nakladatelství dále vydává komentované fotoreprinty děl české meziválečné avantgardy. Menší část edičního programu tvoří překladová literatura, kterou nakladatelství vydávalo zejména v prvních deseti letech své existence. Poté se soustředilo zejména na literaturu portugalskou a brazilskou (Lusobrazilská knihovna). Vydalo též český překlad Dějin brazilské literatury Luciany Stegagno-Picchiové a staroanglického Béowulfa v překladu Jana Čermáka.[7]

Nakladatelství Historický ústav

Nakladatelství Historický ústav, které je součástí Historického ústavu, jsou vydávány vědecké monografie (ročně kolem 12 titulů) a několik předních oborových časopisů – Český časopis historický (zal. 1895), Slovanský přehled (zal. 1898), Folia Historica Bohemica, Historická geografie, Hospodářské dějiny (do r. 2013), Mediaevalia Historica Bohemica a Moderní dějiny, které poskytují publikační prostor domácí i zahraniční vědecké obci.[8]

Nakladatelství Brána

Zaměřuje se na vydávání populárně naučné literatury, především historické, v edici Historie, v řadě Osobnosti dějin vycházejí knihy o významných lidech, pro memoárovou literaturu je určena edice Životy. [9]

Nakladatelství Argo

Nakladatelství Argo vzniklo v roce 1992 a vydalo více než dva tisíce titulů. V nakladatelství Argo existuje několik edic, které úzce souvisí s historií a jejich pomocnými vědami. Velkou oblibu si získaly historické edice Historické myšlení, Každodenní život , Ecce Homo a Dějiny Evropy.[10] V Edici Historické myšlení reprezentují základní historické práce, které přinášejí ucelený a podnětný pohled na stěžejní problémy a události středověkých i moderních dějin. Jsou v ní zařazeny profilující práce nejvýznamnějších světových i českých historiků, které svými metodickými postupy nasměrovaly současnou historiografii. Za edice Historické myšlení a Každodenní život byla nakladatelství Argo v roce 2003 udělena cena Magnesia Litera za nakladatelský počin.[11]

Nakladatelství Lidové noviny

NLN, s.r.o., neoficiálně Nakladatelství Lidové noviny, je české nakladatelství specializující se především na vydávání knih z oborů historie, sociálních apřírodních věd a jazykovědy. Vydává také životopisy a beletrii. V produkci nakladatelství vychází také kulturně historická revue Dějiny a současnost. Edice týkající se historie: Česká historie, Česká knižnice, Dějiny českých měst, Dějiny další, Dějiny národů, Dějiny odívání, Dějiny soudobé, Dějiny států, Šlechtické rody, Knižnice Dějin a současnosti[12]

Další česká nakladatelství

Matice moravská

Webová stránka: http://www.matice-moravska.cz/
Anotace: Cílem nakladatelství Matice moravská je rozvíjení a podporování vědeckého poznání historie se zřetelem k dějinám Moravy, českých zemí a střední Evropy. Zaměřuje se na vydávání historických publikací, které vychází v těchto čtyřech edičních řadách: Knižnice Matice moravské, Země a kultura ve střední Evropě, Prameny dějin moravských a Disputationes moravicae. Dále vydává volnou řadu sborníků a dalších publikací. Dvakrát ročně vydává odborné periodikum Časopis Matice moravské. Mimo to se také podílí na pořádání přednášek a konferencí. [13]

Epocha

Webová stránka: http://www.epocha.cz/
Anotace: Nakladatelství Epocha se soustřeďuje na životopisné monografie významných osob českých i světových dějin. V roce 2002 rozšířila svoji nabídku o další žánry (například fantastiku), ale stále se soustřeďuje zejména na dějiny. Ve své edici Polozapomenuté války přibližuje čtenáři historii lidstva z vojenského, politického a společenského hlediska. [14]

Prostor

Webová stránka: http://www.eprostor.com/
Anotace: Toto nakladatelství vzniklo jako pokračovatel samizdatové edice Prostor. Věnuje se historii a kulturním dějinám, ve své edici Obzor se zaměřuje na českou i světovou historiografii a také vydává beletrii různých českých a zahraničních autorů. [15]

Auditorium

Webová stránka: http://www.auditorium.cz/
Anotace: Auditorium vydává odborné a kolektivní monografie primárně v oblasti historie a práva. Nakladatelství se také orientuje na další humanitní obory a vydává odbornou a populárně naučnou literaturu. [16]

Naše vojsko

Webová stránka: https://www.nasevojsko.eu/
Anotace: Naše vojsko vydává publikace s historickou, vojenskou a technickou tematikou. Toto nakladatelství se také zaměřuje na literaturu faktu, populární literaturu a beletrii. Vydává například známé časopisy Military revue a Fakta a svědectví. [17]

Fortuna Libri

Webová stránka: http://www.fortunalibri.cz/
Anotace: Nakladatelství Fortuna Libri se specializuje na knižní produkci s historickou tematikou v mnnoha podobách a souvislostech. Soustřeďuje se kolem edice Kronik, kupříkladu Kroniku lidstva. Fortuna Libri publikuje další populárně naučnou literaturu zaměřenou na různé obory. [18]

Kalich

Webová stránka: http://www.ekalich.cz/
Anotace: Toto nakladatelství se specializuje na vydávání a šíření knih především z oborů teologie, filozofie, historie, pedagogiky, judaistiky a světových náboženství. [19]

Vyšehrad

Webová stránka: http://www.ivysehrad.cz/o-nas/
Anotace: Činnost nakladatelství Vyšehrad, jednoho z 20 největších českých nakladatelů, se zaměřuje na různé oblasti – na historii, literaturu faktu, ale i filosofii, teoogii a beletrii. Vydává tradiční edici s názvem Historica a nové edice jako například Velké postavy českých dějin, Dějiny Evropy a Kulturní historie. [20]

Ares

Webová stránka: nemá oficiální webové stránky
Anotace: Nakladatelství vydává publikace z oblasti militarií, historické literatury a technické literatury s vojenskou tematikou. [21]

Atelier IM

Webová stránka: nemá oficiální webové stránky
Anotace: Atelier IM se v edici Morava a Slezsko zaměřuje na obecnou historii těchto oblastí, na dějiny podnikání a dějiny obchodu. Vedle toho také vydává etnografická díla a knihy českých a slovenských krajanů ze Spojených států amerických a Kanady. [22]

Zahraniční nakladatelství zaměřená na obor Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Taschen

Odkaz:https://www.taschen.com/
Anotace: Všeobecně známé nakladatelství vydávající především literaturu zaměřenou na umění a historii.
Taschen je předním světovým vydavatelem uměleckých knih. Založeno bylo v roce 1980. Nabídka knih sahá od kompaktních kapesních průvodců , po vydání sběratelských předmětů. Vydává také knihy zabývající se uměnín, architekturou, designem, módy, filmu, interiérů, fotografování, a cestováním.[23]

Getty Publications

Odkaz:http://www.getty.edu/about/
Anotace:Nakladatelství Getty je přední americké nakladatelství, zabývající se historií.
Vydává publikace o řeckých a římských památkách, dějin umění a snaží se zachovávat kulturní dědictví a dokumenty o výzkumu umění. V roce 2014 nakladatelství zprovoznilo svou virtuální knihovnu s více než 250 tituly. Tituly lze vyhledávat podle názvu, autora a klíčových slov. Nalezneme zde úplné popisy, obsahy, odkazy na online výtisky, nebo odkazy na obchody s tištěnými knihami. Další tituly jsou stále přidávány.

BOT

Odkaz:http://www.booksontape.com/
Anotace:Nakladatelství audioknih, které se zabývá především historií a uměním.
Již více než 35 let, BOT (knihy na kazetách) je předním poskytovatelem nezkrácenou audioknih, které nabízejí vysoce kvalitní nahrávky.

Blackstone Audio

Odkaz:http://www.blackstoneaudio.com/
Anotace:Nakladatelství audioknih, které se zabývá především historií a uměním.
Blackstone Audio je jedním z největších amerických nezávislých vydavatelů audioknih, které nabízejí více než 10.000 nezkrácené Audiokniha titulů, plus více než 150 nových verzí každý měsíc


Artic

Odkaz:'http://www.artic.edu/
Anotace:Nakladatelství audioknih, které se zabývá především výtvarným uměním.
Nakladatelství vydávající knihy o umění, architektuře a dějinách umění.


English Heritage

Odkaz:http://www.english-heritage.org.uk/
Anotace:Předním vydavatelem titulů kulturního dědictví souvisejících s historií, archeologií, architekturou.
Nakladatelství fungující od 19. století. Vydává knihy zabývající se především britskou historií.


Ashmolean Museum

Odkaz:http://www.ashmolean.org/
Anotace:Archeologie, Řecko a Řím, Egypt, středověk a humanitní vědy.Vydavatel a distributor odborných titulů.
Nakladatelství zabývající se vydáváním publikací věnovaných starověkým civizilizacím.

O'Reilly Media Inc

Odkaz:http://www.oreilly.com/
Anotace:Jeden z předních světových počítačových a technické knižních vydavatelů.

O'Reilly Media šíří znalosti přostřednictvím svých knih, on-line služeb a časopisů. Nakladatelství vydává publikace zabývající se historií technologického výzkumu.

Kids Discover

Odkaz:http://www.kidsdiscover.com/
Anotace:Kids Discover je vydavatelství dětských knih, zabývající se především knihy pro čtenáře ve věku 6-12 let.
Nakladatelství vydává knihy s tématem zahrnující sociální studie, světovou historii a kulturu.

University of Minnesota Press

Odkaz:http://www.upress.umn.edu//
Anotace: Mezinárodně uznávané nakladatelství v oblasti humanitních, společenských věd. Vydává nejrozšířenější testy osobnosti na světě.Refernece

 1. Nakladatelství GARN - Almanach Labyrint. Almanach Labyrint [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.almanachlabyrint.cz/nakladatelstvi/618/garn/
 2. GARN heraldické a genealogické nakladatelství (Brno, Komárov) . Firmy.cz. Firmy.cz [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.firmy.cz/detail/418932-garn-heraldicke-a-genealogicke-nakladatelstvi-brno-komarov.html
 3. O NAKLADATELSTVÍ/ NAKLADATELSTVÍ VEDUTA. NAKLADATELSTVÍ VEDUTA [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.veduta-nakladatelstvi.cz/o-nakladatelstvi.html
 4. O nás - nakladatelství Academia. Nakladatelství Academia [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.academia.cz/o-nas.html
 5. Nakladatelství Libri - profil, kontakt, lidé. Nakladatelství Libri [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.libri.cz/kontakt.php
 6. Nakladatelství KAROLINUM. Nakladatelství KAROLINUM [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=onas
 7. Torst. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Torst
 8. Historický ústav akademie věd v České republiky - o nás. Historický ústav akademie věd v České republiky [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.hiu.cas.cz/cs/o-nas/o-nas.ep/
 9. O nás. Nakladatelství Brána [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.brana-knihy.cz/o-nas/
 10. O nás/About us - Nakladatelství Argo. Nakladatelství Argo [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.argo.cz/onas/
 11. Edice Historické myšlení - Nakladatelství Argo. Nakladatelství Argo [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.argo.cz/edice/3971/historicke-mysleni/
 12. Lidové noviny. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nakladatelstv%C3%AD_Lidov%C3%A9_noviny
 13. Matice moravská. Historie a současnost – dějiny sdružení [online]. [cit. 2017-01-16]. Dostupné z: http://www.matice-moravska.cz/prezentace.htm.
 14. Epocha. Informace o firmě [online]. [cit. 2017-01-16]. Dostupné z: http://www.epocha.cz/o-nakladatelstvi.php.
 15. Prostor. O nakladatelství [online]. [cit. 2017-01-16]. Dostupné z: http://www.eprostor.com/cz/nakladatelstvi/o-nakladatelstvi/.aspx.
 16. Auditorium. Nakladatelství Auditorium [online]. [cit. 2017-01-16]. Dostupné z: http://www.auditorium.cz/onas.php.
 17. Naše vojsko. O nás [online]. [cit. 2017-01-16]. Dostupné z: https://www.nasevojsko.eu/nasevojsko/0/0/2/50.
 18. Fortuna Libri s.r.o. Nakladatelství [online]. [cit. 2017-01-16]. Dostupné z: http://www.fortunalibri.cz/index.php?folder=3.
 19. Nakladatelství Kalich. O nás [online]. [cit. 2017-01-16]. Dostupné z: http://www.ekalich.cz/rubrika/5-O-nas/index.htm.
 20. Vyšehrad. O nás [online]. [cit. 2017-01-16]. Dostupné z: http://www.ivysehrad.cz/o-nas/.
 21. Almanach Labyrint. ARES s.r.o. [online]. [cit. 2017-01-17]. Dostupné z: http://www.almanachlabyrint.cz/nakladatelstvi/383/ares-s-r-o/.
 22. Almanach Labyrint. Atelier IM [online]. [cit. 2017-01-17]. Dostupné z: http://www.almanachlabyrint.cz/nakladatelstvi/237/atelier-im/.
 23. About Us: Taschen Books: Taschen history [online]. [cit. 2016-12-28]. Dostupné z https://www.taschen.com/pages/en/company/taschen_history/index.taschen_history.htm