Hodnocení vědy v ČR: Porovnání verzí

Řádek 2: Řádek 2:
  
 
Podle bodu II. 5) výše jmenovaného usnesení by měli jednotliví poskytovatelé respektovat obecné principy hodnocení:  
 
Podle bodu II. 5) výše jmenovaného usnesení by měli jednotliví poskytovatelé respektovat obecné principy hodnocení:  
* Hodnocení je pravidelné, probíhá opakovaně (nikoliv pouze vstupní hodnocení návrhu, ale i průběžné a závěrečné hodnocení).
+
* Hodnocení je pravidelné, probíhá opakovaně (nikoliv pouze vstupní hodnocení návrhu, ale i průběžné a závěrečné hodnocení)
* Pro každý specifický případ je vytyčen konkrétní cíl, kterého má být v daném čase dosaženo a o kterém lze říci, zda byl, nebo nebyl naplněn.
+
* Pro každý specifický případ je vytyčen konkrétní cíl, kterého má být v daném čase dosaženo a o kterém lze říci, zda byl, nebo nebyl naplněn
* Kritéria hodnocení by měla být předem známa a závazná, jasně formulovaná (a to tak, aby si vzájemně neodporovala), kvantifikovatelná, měřitelná, zhodnotitelná a měla by se vztahovat k danému cíli [USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 23. ČERVNA 2004 Č. 644 K HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEHO VÝSLEDKŮ].
+
* Kritéria hodnocení by měla být předem známa a závazná, jasně formulovaná (a to tak, aby si vzájemně neodporovala), kvantifikovatelná, měřitelná, zhodnotitelná a měla by se vztahovat k danému cíli [USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 23. ČERVNA 2004 Č. 644 K HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEHO VÝSLEDKŮ]
  
 
Zásady hodnocení dle [http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje]:
 
Zásady hodnocení dle [http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje]:
* neprovádí se hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů,
+
* neprovádí se hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů
* hodnotí se výsledky výzkumných organizací, které mohou být příjemci institucionální podpory výzkumu a vývoje,
+
* hodnotí se výsledky výzkumných organizací, které mohou být příjemci institucionální podpory výzkumu a vývoje
* hodnocení výsledků výzkumných organizací je jedním z kritérií pro přerozdělování institucionální podpory,
+
* hodnocení výsledků výzkumných organizací je jedním z kritérií pro přerozdělování institucionální podpory  
* do hodnocení jsou zahrnuty všechny výsledky výzkumných organizací uplatněné za posledních pět let (pro hodnocení 2014 tedy výsledky z let 2010-2013) bez ohledu na zdroj finanční podpory [RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2010a].
+
* do hodnocení jsou zahrnuty všechny výsledky výzkumných organizací uplatněné za posledních pět let (pro hodnocení 2014 tedy výsledky z let 2010-2013) bez ohledu na zdroj finanční podpory [RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2010a]
  
 
'''Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace'''<br />
 
'''Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace'''<br />
Řádek 27: Řádek 27:
  
 
I. kategorie – Publikace
 
I. kategorie – Publikace
* článek v odborném periodiku – J;
+
* článek v odborném periodiku – J
* odborná kniha – B;
+
* odborná kniha – B
* kapitola v odborné knize – C;
+
* kapitola v odborné knize – C
* článek ve sborníku – D.
+
* článek ve sborníku – D
  
 
II. kategorie – Patenty
 
II. kategorie – Patenty
* patent – P.
+
* patent – P
  
 
III. kategorie – Aplikované výstupy<br />
 
III. kategorie – Aplikované výstupy<br />
* poloprovoz; ověřená technologie; odrůda; plemeno – Z;
+
* poloprovoz; ověřená technologie; odrůda; plemeno – Z
* užitný vzor; průmyslový vzor – F;
+
* užitný vzor; průmyslový vzor – F
* prototyp; funkční vzorek – G;
+
* prototyp; funkční vzorek – G
* výsledky promítnuté do právních předpisů a norem; výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele; výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy – H;
+
* výsledky promítnuté do právních předpisů a norem; výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele; výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy – H
* uplatněná certifikovaná metodika; léčebný postup; památkový postup; specializovaná mapa s odborným obsahem – N;
+
* uplatněná certifikovaná metodika; léčebný postup; památkový postup; specializovaná mapa s odborným obsahem – N
* software – R;
+
* software – R
* výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu – V.
+
* výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu – V
  
 
IV. kategorie – Ostatní výsledky<br />
 
IV. kategorie – Ostatní výsledky<br />
* audiovizuální tvorba – A;
+
* audiovizuální tvorba – A
* uspořádání (zorganizování) konference – M;
+
* uspořádání (zorganizování) konference – M
* uspořádání (zorganizování) workshopu – W;
+
* uspořádání (zorganizování) workshopu – W
 
* uspořádání (zorganizování) výstavy – E
 
* uspořádání (zorganizování) výstavy – E
 
* ostatní výsledky – O, které nelze včlenit do žádného z výše uvedených kategorií a které vznikly v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru [RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2010c].
 
* ostatní výsledky – O, které nelze včlenit do žádného z výše uvedených kategorií a které vznikly v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru [RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2010c].
Řádek 53: Řádek 53:
 
'''Charakteristiky uvedené v databázi RIV obsahují tyto údaje:'''<br />
 
'''Charakteristiky uvedené v databázi RIV obsahují tyto údaje:'''<br />
 
* „hlavní údaje o výsledku (identifikační kód, druh výsledku, název výsledku v původním jazyce a v angličtině, rok uplatnění výsledku, rok dodání výsledku do RIV, hlavní obor předmětu výsledku, popis výsledku v původním jazyce, v českém jazyce a v angličtině)
 
* „hlavní údaje o výsledku (identifikační kód, druh výsledku, název výsledku v původním jazyce a v angličtině, rok uplatnění výsledku, rok dodání výsledku do RIV, hlavní obor předmětu výsledku, popis výsledku v původním jazyce, v českém jazyce a v angličtině)
* údaje o předkladateli výsledku (IČO předkladatele, název předkladatele, kód organizační jednotky předkladatele (fakulta, ústav apod.), název organizační jednotky předkladatele, nadřízený resort)“ [ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2009].
+
* údaje o předkladateli výsledku (IČO předkladatele, název předkladatele, kód organizační jednotky předkladatele (fakulta, ústav apod.), název organizační jednotky předkladatele, nadřízený resort)“ [ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2009]
  
 
'''Údaje charakterizující články v odborném periodiku:'''<br />
 
'''Údaje charakterizující články v odborném periodiku:'''<br />
* ISSN,
+
* ISSN
* celý název periodika,
+
* celý název periodika
* stát vydavatele periodika,
+
* stát vydavatele periodika
* ročník, popř. pořadové číslo vydaného periodika,
+
* ročník, popř. pořadové číslo vydaného periodika
* číslo periodika v rámci uvedeného ročníku,
+
* číslo periodika v rámci uvedeného ročníku
* stránkování.
+
* stránkování
  
 
'''Údaje charakteristické pro patenty:'''<br />
 
'''Údaje charakteristické pro patenty:'''<br />
Řádek 67: Řádek 67:
 
* název vydavatele patentu
 
* název vydavatele patentu
 
* místo vydání patentu
 
* místo vydání patentu
* název vlastníka patentu [ČESKÁ HLAVA, 2009].
+
* název vlastníka patentu [ČESKÁ HLAVA, 2009]
  
 
Jednotlivým druhům výsledků jsou přiřazeny body. '''Podle počtu bodů''' z odevzdaných a hodnocených publikací v RIV jsou '''přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum''' pro instituce.
 
Jednotlivým druhům výsledků jsou přiřazeny body. '''Podle počtu bodů''' z odevzdaných a hodnocených publikací v RIV jsou '''přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum''' pro instituce.
  
Reference:
+
=== Reference ===
 +
 
 +
<references/>
  
 
Literatura:
 
Literatura:
  
 
Externí odkazy:
 
Externí odkazy:

Verze z 25. 12. 2014, 19:52

Hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací se provádí od roku 2004 a vychází z Usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a dále vychází z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR schválené usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287.

Podle bodu II. 5) výše jmenovaného usnesení by měli jednotliví poskytovatelé respektovat obecné principy hodnocení:

 • Hodnocení je pravidelné, probíhá opakovaně (nikoliv pouze vstupní hodnocení návrhu, ale i průběžné a závěrečné hodnocení)
 • Pro každý specifický případ je vytyčen konkrétní cíl, kterého má být v daném čase dosaženo a o kterém lze říci, zda byl, nebo nebyl naplněn
 • Kritéria hodnocení by měla být předem známa a závazná, jasně formulovaná (a to tak, aby si vzájemně neodporovala), kvantifikovatelná, měřitelná, zhodnotitelná a měla by se vztahovat k danému cíli [USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 23. ČERVNA 2004 Č. 644 K HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEHO VÝSLEDKŮ]

Zásady hodnocení dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje:

 • neprovádí se hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů
 • hodnotí se výsledky výzkumných organizací, které mohou být příjemci institucionální podpory výzkumu a vývoje
 • hodnocení výsledků výzkumných organizací je jedním z kritérií pro přerozdělování institucionální podpory
 • do hodnocení jsou zahrnuty všechny výsledky výzkumných organizací uplatněné za posledních pět let (pro hodnocení 2014 tedy výsledky z let 2010-2013) bez ohledu na zdroj finanční podpory [RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2010a]

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen RVVI) je odborným a poradním orgánem Vlády České republiky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. RVVI byla zřízena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace o činnosti RVVI jsou zveřejňovány na www stránce státní správy výzkumu a vývoje České republiky www.vyzkum.cz.

Hodnocení výsledků v České republice se provádí na základě údajů předaných příjemci veřejné podpory do Rejstříku informací o výsledcích, který je součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Rejstřík informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (RIV)
Rejstřík informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje je součástí Informačního systému výzkumu a vývoje a navazuje na databázi RIP (Registr informací o publikacích výzkumu a vývoje v rozpočtových a příspěvkových organizacích), která byla provozována Úřadem vlády ČR do roku 1995.

Báze dat obsahuje údaje o všech výsledcích dosažených řešením projektů nebo výzkumných záměrů (uplatněných od roku 1993), jež jsou účelově nebo institucionálně financovány ze státního rozpočtu České republiky, od roku 2008 i bez poskytnuté podpory (např. operační programy, rámcové programy Evropské komise) [SOUČEK, 2006]

Druhy výsledků dle RIV
Do RIV jsou nahlašovány výsledky rozlišené do 4 kategorií:

I. kategorie – Publikace

 • článek v odborném periodiku – J
 • odborná kniha – B
 • kapitola v odborné knize – C
 • článek ve sborníku – D

II. kategorie – Patenty

 • patent – P

III. kategorie – Aplikované výstupy

 • poloprovoz; ověřená technologie; odrůda; plemeno – Z
 • užitný vzor; průmyslový vzor – F
 • prototyp; funkční vzorek – G
 • výsledky promítnuté do právních předpisů a norem; výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele; výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy – H
 • uplatněná certifikovaná metodika; léčebný postup; památkový postup; specializovaná mapa s odborným obsahem – N
 • software – R
 • výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu – V

IV. kategorie – Ostatní výsledky

 • audiovizuální tvorba – A
 • uspořádání (zorganizování) konference – M
 • uspořádání (zorganizování) workshopu – W
 • uspořádání (zorganizování) výstavy – E
 • ostatní výsledky – O, které nelze včlenit do žádného z výše uvedených kategorií a které vznikly v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru [RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2010c].

Charakteristiky uvedené v databázi RIV obsahují tyto údaje:

 • „hlavní údaje o výsledku (identifikační kód, druh výsledku, název výsledku v původním jazyce a v angličtině, rok uplatnění výsledku, rok dodání výsledku do RIV, hlavní obor předmětu výsledku, popis výsledku v původním jazyce, v českém jazyce a v angličtině)
 • údaje o předkladateli výsledku (IČO předkladatele, název předkladatele, kód organizační jednotky předkladatele (fakulta, ústav apod.), název organizační jednotky předkladatele, nadřízený resort)“ [ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2009]

Údaje charakterizující články v odborném periodiku:

 • ISSN
 • celý název periodika
 • stát vydavatele periodika
 • ročník, popř. pořadové číslo vydaného periodika
 • číslo periodika v rámci uvedeného ročníku
 • stránkování

Údaje charakteristické pro patenty:

 • číslo patentu
 • název vydavatele patentu
 • místo vydání patentu
 • název vlastníka patentu [ČESKÁ HLAVA, 2009]

Jednotlivým druhům výsledků jsou přiřazeny body. Podle počtu bodů z odevzdaných a hodnocených publikací v RIV jsou přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum pro instituce.

Reference


Literatura:

Externí odkazy: