Hodnocení vědy v ČR: Porovnání verzí

m
Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
Řádek 22: Řádek 22:
  
 
'''Druhy výsledků dle RIV'''<br />
 
'''Druhy výsledků dle RIV'''<br />
Do RIV jsou nahlašovány výsledky rozlišené do 4 kategorií:<br />
+
Do RIV jsou nahlašovány výsledky rozlišené do čtyřech kategorií:<br />
  
 
I. kategorie – '''Publikace'''
 
I. kategorie – '''Publikace'''

Verze z 27. 12. 2014, 19:33

Hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací se provádí od roku 2004 a vychází z Usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a dále vychází z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR schválené usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287.

Podle bodu II. 5) výše jmenovaného usnesení by měli jednotliví poskytovatelé respektovat obecné principy hodnocení:

 • Hodnocení je pravidelné, probíhá opakovaně (nikoliv pouze vstupní hodnocení návrhu, ale i průběžné a závěrečné hodnocení)
 • Pro každý specifický případ je vytyčen konkrétní cíl, kterého má být v daném čase dosaženo a o kterém lze říci, zda byl, nebo nebyl naplněn
 • Kritéria hodnocení by měla být předem známa a závazná, jasně formulovaná (a to tak, aby si vzájemně neodporovala), kvantifikovatelná, měřitelná, zhodnotitelná a měla by se vztahovat k danému cíli [1]

Hodnocení vědeckých výstupů v ČR provádí Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Způsob hodnocení je určen Metodikou hodnocení. Od roku 2004 platí pro každý rok nová Metodika hodnocení, nad její podobou probíhá složitá diskuze.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen RVVI) je odborným a poradním orgánem Vlády České republiky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. RVVI byla zřízena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré informace o činnosti RVVI jsou zveřejňovány na www stránce státní správy výzkumu a vývoje České republiky www.vyzkum.cz.

Hodnocení výsledků v České republice se provádí na základě údajů předaných příjemci veřejné podpory do Rejstříku informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje , který je součástí Informačního systému IS VaVaI http://isvavai.cz/, data v RIV jsou navázána na ostatní části Informačního systému VaVaI. Odevzdání výsledků do RIVu je povinné ze zákona 130/2002 Sb. pro výsledky, které vznikly z veřejných prostředků.

Báze dat obsahuje údaje o všech výsledcích dosažených řešením projektů nebo výzkumných záměrů (uplatněných od roku 1993), jež jsou účelově nebo institucionálně financovány ze státního rozpočtu České republiky, od roku 2008 i bez poskytnuté podpory (např. operační programy, rámcové programy Evropské komise) [2].

Zásady hodnocení dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje:

 • neprovádí se hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů
 • hodnotí se výsledky výzkumných organizací, které mohou být příjemci institucionální podpory výzkumu a vývoje
 • hodnocení výsledků výzkumných organizací je jedním z kritérií pro přerozdělování institucionální podpory
 • do hodnocení jsou zahrnuty všechny výsledky výzkumných organizací uplatněné za posledních pět let (pro hodnocení 2014 tedy výsledky z let 2010-2013) bez ohledu na zdroj finanční podpory [3]

Druhy výsledků dle RIV
Do RIV jsou nahlašovány výsledky rozlišené do čtyřech kategorií:

I. kategorie – Publikace

 • článek v odborném periodiku – J
 • odborná kniha – B
 • kapitola v odborné knize – C
 • článek ve sborníku – D

II. kategorie – Patenty

 • patent – P

III. kategorie – Aplikované výstupy

 • poloprovoz; ověřená technologie; odrůda; plemeno – Z
 • užitný vzor; průmyslový vzor – F
 • prototyp; funkční vzorek – G
 • výsledky promítnuté do právních předpisů a norem; výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele; výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy – H
 • uplatněná certifikovaná metodika; léčebný postup; památkový postup; specializovaná mapa s odborným obsahem – N
 • software – R
 • výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu – V

IV. kategorie – Ostatní výsledky

 • audiovizuální tvorba – A
 • uspořádání (zorganizování) konference – M
 • uspořádání (zorganizování) workshopu – W
 • uspořádání (zorganizování) výstavy – E
 • ostatní výsledky – O, které nelze včlenit do žádného z výše uvedených kategorií a které vznikly v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru [4].

Charakteristiky uvedené v databázi RIV obsahují tyto údaje:

 • „hlavní údaje o výsledku (identifikační kód, druh výsledku, název výsledku v původním jazyce a v angličtině, rok uplatnění výsledku, rok dodání výsledku do RIV, hlavní obor předmětu výsledku, popis výsledku v původním jazyce, v českém jazyce a v angličtině)
 • údaje o předkladateli výsledku (IČO předkladatele, název předkladatele, kód organizační jednotky předkladatele (fakulta, ústav apod.), název organizační jednotky předkladatele, nadřízený resort)“ [5].

Jednotlivým druhům výsledků jsou přiřazeny body dle aktuálně platné Metodiky. Podle počtu bodů z odevzdaných a hodnocených publikací v RIV jsou přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum pro instituce.

Reference

 1. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Hodnocení VaVaI. In Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha : Internet Projekt, c2014 [cit. 2014-12-23]. Dostupné z WWW: http://www.vyzkum.cz.
 2. SOUČEK, Jiří; MATĚJKA, Martin. 2006. Informační systém výzkumu a vývoje: ročenka za období 2000-2005 [online]. Praha, Úřad vlády ČR, 2006 [cit 2014-12-23]. [108 s.]. Dostupné z WWW:<http://www.vyzkum.cz/storage/att/02DEC2B9388816B1F8DE2F9A17DA7374/Ro%c4%8denka%202000-2005.pdf>. ISBN 80-86734-69-2.
 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Úvod. In Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha : Internet Projekt, c2014 [cit. 2014-12-23]. Dostupné z WWW: http://www.vyzkum.cz.
 4. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Informační systém. In Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha : Internet Projekt, c2014 [cit. 2014-12-23]. Dostupné z WWW: http://www.vyzkum.cz.
 5. Český statistický úřad. 2009. Vysokoškolský výzkum a vývoj [online]. Praha : Český statistický úřad, [2009] [cit. 2010-07-20]. Dostupné z WWW:<http://notes.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cela_studie_vysokoskolsky_vyzkum_a_vyvoj/$File/cela_studie.pdf>.

Literatura:

SOUČEK, Jiří; MATĚJKA, Martin. 2006. Informační systém výzkumu a vývoje: ročenka za období 2000-2005 [online]. Praha, Úřad vlády ČR, 2006 [cit 2014-12-23]. [108 s.]. Dostupné z WWW:<http://www.vyzkum.cz/storage/att/02DEC2B9388816B1F8DE2F9A17DA7374/Ro%c4%8denka%202000-2005.pdf>. ISBN 80-86734-69-2.

SOUČEK, Martin. Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 12. Dostupný na World Wide Web:<http://www.ikaros.cz/node/7762>. urn:nbn:cz:ik‐007762. ISSN 1212-5075.

VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Podpora informačních služeb scientometrickými postupy a nástroji. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2009, roč. 9, č. 2, [cit. 2014-12-23]. Dostupný z WWW: http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1125. ISSN 1213-8231.