Hodnocení vědy v ČR

Verze z 25. 12. 2014, 19:19, kterou vytvořil Petra.Svarcova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací''' se provádí od roku 2004 a vychází z ''Usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodno…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací se provádí od roku 2004 a vychází z Usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a dále vychází z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR schválené usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287.

Podle bodu II. 5) výše jmenovaného usnesení by měli jednotliví poskytovatelé respektovat obecné principy hodnocení:

 • Hodnocení je pravidelné, probíhá opakovaně (nikoliv pouze vstupní hodnocení návrhu, ale i průběžné a závěrečné hodnocení).
 • Pro každý specifický případ je vytyčen konkrétní cíl, kterého má být v daném čase dosaženo a o kterém lze říci, zda byl, nebo nebyl naplněn.
 • Kritéria hodnocení by měla být předem známa a závazná, jasně formulovaná (a to tak, aby si vzájemně neodporovala), kvantifikovatelná, měřitelná, zhodnotitelná a měla by se vztahovat k danému cíli [USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 23. ČERVNA 2004 Č. 644 K HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEHO VÝSLEDKŮ].

Zásady hodnocení dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje:

 • neprovádí se hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů,
 • hodnotí se výsledky výzkumných organizací, které mohou být příjemci institucionální podpory výzkumu a vývoje,
 • hodnocení výsledků výzkumných organizací je jedním z kritérií pro přerozdělování institucionální podpory,
 • do hodnocení jsou zahrnuty všechny výsledky výzkumných organizací uplatněné za posledních pět let (pro hodnocení 2014 tedy výsledky z let 2010-2013) bez ohledu na zdroj finanční podpory [RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2010a].

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen RVVI) je odborným a poradním orgánem Vlády České republiky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. RVVI byla zřízena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace o činnosti RVVI jsou zveřejňovány na www stránce státní správy výzkumu a vývoje České republiky www.vyzkum.cz.

Hodnocení výsledků v České republice se provádí na základě údajů předaných příjemci veřejné podpory do Rejstříku informací o výsledcích, který je součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Rejstřík informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (RIV) Rejstřík informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje je součástí Informačního systému výzkumu a vývoje a navazuje na databázi RIP (Registr informací o publikacích výzkumu a vývoje v rozpočtových a příspěvkových organizacích), která byla provozována Úřadem vlády ČR do roku 1995.

Báze dat obsahuje údaje o všech výsledcích dosažených řešením projektů nebo výzkumných záměrů (uplatněných od roku 1993), jež jsou účelově nebo institucionálně financovány ze státního rozpočtu České republiky, od roku 2008 i bez poskytnuté podpory (např. operační programy, rámcové programy Evropské komise) [SOUČEK, 2006]

Druhy výsledků dle RIV Do RIV jsou nahlašovány výsledky rozlišené do 4 kategorií: I. kategorie – Publikace

 • článek v odborném periodiku – J;
 • odborná kniha – B;
 • kapitola v odborné knize – C;
 • článek ve sborníku – D.

II. kategorie – Patenty

 • patent – P.

III. kategorie – Aplikované výstupy

 • poloprovoz; ověřená technologie; odrůda; plemeno – Z;
 • užitný vzor; průmyslový vzor – F;
 • prototyp; funkční vzorek – G;
 • výsledky promítnuté do právních předpisů a norem; výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele; výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy – H;
 • uplatněná certifikovaná metodika; léčebný postup; památkový postup; specializovaná mapa s odborným obsahem – N;
 • software – R;
 • výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu – V.

IV. kategorie – Ostatní výsledky

 • audiovizuální tvorba – A;
 • uspořádání (zorganizování) konference – M;
 • uspořádání (zorganizování) workshopu – W;
 • uspořádání (zorganizování) výstavy – E
 • ostatní výsledky – O, které nelze včlenit do žádného z výše uvedených kategorií a které vznikly v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru [RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2010c].

Charakteristiky uvedené v databázi RIV obsahují tyto údaje:

 • „hlavní údaje o výsledku (identifikační kód, druh výsledku, název výsledku v původním jazyce a v angličtině, rok uplatnění výsledku, rok dodání výsledku do RIV, hlavní obor předmětu výsledku, popis výsledku v původním jazyce, v českém jazyce a v angličtině)
 • údaje o předkladateli výsledku (IČO předkladatele, název předkladatele, kód organizační jednotky předkladatele (fakulta, ústav apod.), název organizační jednotky předkladatele, nadřízený resort)“ [ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2009].

Údaje charakterizující články v odborném periodiku:

 • ISSN,
 • celý název periodika,
 • stát vydavatele periodika,
 • ročník, popř. pořadové číslo vydaného periodika,
 • číslo periodika v rámci uvedeného ročníku,
 • stránkování.

Údaje charakteristické pro patenty:

 • číslo patentu
 • název vydavatele patentu
 • místo vydání patentu
 • název vlastníka patentu [ČESKÁ HLAVA, 2009].

Jednotlivým druhům výsledků jsou přiřazeny body. Podle počtu bodů z odevzdaných a hodnocených publikací v RIV jsou přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum pro instituce.