Informační studia a knihovnictví (2014-2015) - státnicové okruhy - knihověda

Informační studia a knihovnictví

Knihovědné zaměření

  • Historické knižní fondy, jejich ochrana a způsoby zpřístupňování
Heslo Student
1. Vznik, proměny a cíle historické knihovědy. Její místo ve studiu knižní kultury jakožto specifické složky kulturního dědictví. Významné proudy a osobnosti se zvláštním přihlédnutím k českému prostředí. X
2. Moderní pojetí práce s historickými fondy u nás a v cizině, zejména v oblasti moderního elektronického zpracování. Používané katalogizační formáty při popisu historických fondů v ČR, jejich rozdíly, rozšířenost a vývojové tendence (Aleph, Clavius, KP-Win, ARL). X
3. Základní rozdíly při katalogizačním popisu starého tisku dle pravidel ISBD oproti katalogizaci moderního fondu. X
4. Dnešní úloha kurátora vzácných knižních sbírek, nároky na jeho kvalifikaci a role, proměna knihovědně zaměřeného pracovníka v dnešní společnosti. X
5. Vztah knihovědy, archivnictví a muzejnictví. Rozdíly mezi knihovním fondem, archivním fondem a muzejní sbírkou. X
6. Pomocné vědy historické; jejich obecná charakteristika a vývoj, popis nejpodstatnějších PVH, vztah ke knihovědě, přínos při práci se vzácnými historickými fondy. X
7. Archivnictví; základní pojmy, metody práce a zpřístupnění, organizace a vývoj archivní sítě v ČR; odlišné aspekty vzhledem ke knihovnám. X
8. Heraldika, sfragistika; charakteristika disciplín a jejich využití v knihovědné praxi. X
9. Diplomatika; její charakteristika, základní pojmy, hlavní typy diplomatického materiálu, vnitřní a vnější znaky diplomatického materiálu. Využití diplomatiky v knihovědné praxi. X
10. Historie a současná situace v oblasti digitalizace a zpřístupňování kulturněhistorického dědictví v ČR, role knihoven v ČR a úlohy a cíle Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě). X
11. Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat. X
12. Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění. X
13. Současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, výhled a cíle do budoucna. X
14. Vyberte několik systémů kulturního dědictví, které znáte a popište na jejich příkladu hlavní obecné rysy systémů kulturního dědictví, jejich vlastnosti, cíle a přínos pro uživatele. X
  • Typologie, ilustrace a vazba rukopisné a tištěné knihy od počátků do 20. století
Heslo Student
1. Kniha jako kulturní a civilizační fenomén. Kulturní antropologie knihy. Typy knihy v různých kulturních okruzích. X
2. Paleografie; charakteristika disciplíny, práce s textem (transliterace, transkripce), zkratky a zkracovací znaménka. X
3. Vývoj základních písem ve starověku a jejich stručná charakteristika. X
4. Psací látky a náčiní ve starověku a středověku, role skriptorií. X
5. Výčet hlavních druhů a typů písem v evropském středověku a jejich stručná charakteristika. X
6. Vývoj novogotického rukopisného písma v Německu a jeho použití v Českých zemích. X
7. Vývoj humanistických písem v raném a pozdním novověku v Evropě a v Českých zemích. X
8. Rukopisná kniha kodexového typu, její umělecká výzdoba a kulturní a společenská funkce ve středověké společnosti. X
9. Historické formy tisku před polovinou 15. stol. s důrazem na specifika evropského deskotisku a blokových knih. X
10. Tiskové písmo, jeho původ a klasifikace. Vývoj písmolijecké technologie do konce 19. století. X
11. Tiskárna a její vybavení v historickém vývoji. Dopad průmyslové revoluce 19. století do typografie a její přerod v polygrafii. X
12. Technologie výroby papíru, základní druhy papíru pro tisk a pro vazebné účely. Filigrány. X
13. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z výšky“. X
14. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z hloubky“. X
15. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z plochy“. X
16. Grafické techniky knižní ilustrace a reprodukční techniky 20. století. X
17. Pozdně gotická knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
18. Renesanční knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
19. Barokní knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
20. Knižní ilustrace 19. století, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
21. Knižní ilustrace 20. století., její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
22. Typologie knižní obálky, autorská kniha. X
23. Hlavní zásady typografie. X
24. Tiskařské signety v zahraničí a v Českých zemích, jejich typologie a funkce. X
25. Funkce knižní vazby, technologie a materiály ručního knihvazačství. X
26. Vývoj knihvazačských stylů gotických a renesančních. X
27. Vývoj knihvazačských stylů barokních, rokokových, klasicistních a empírových. X
28. Technologie a stylová charakteristika industriální vazby 19. století. X
  • Varianta A: Dějiny knihoven od starověku do 20. století
Heslo Student
1. Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je. X
2. Základní druhy knihoven v evropském středověku. X
3. Porovnání vývoje českých a evropských středověkých knihoven X
4. Vliv reformačních hnutí na vývoj knihoven v Českých zemích a v Evropě. X
5. Vliv humanismu a renesance na evropskou knižní kulturu a knihovnictví. X
6. Typické rysy renesanční a barokní šlechtické, měšťanské a klášterní knihovny, vnitřní a vnější znaky. X
7. Vznik a rozvoj institucionálních knihoven. X
8. Počátky a vývoj otevírání soukromých knihoven veřejnosti. X
9. Vliv osvícenství na evropskou a českou knižní kulturu a knihovnictví. X
10. Právní úprava vydávání a distribuce knih a časopisů od roku 1848 do současnosti. X
11. Počátky veřejných knihoven v našich zemích. Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin. Knihovny čtenářských spolků a společností. X
12. Hlavní rysy vývoje československého knihovnictví v letech 1918-1938. První knihovní zákon. X
13. Československé knihovnictví a legislativa v letech 1950-1989. X
14. Recepce knihy (autor, text, čtenář, interpretace). X
15. Významné osobnosti knihovnictví, informační vědy a knihovědy. Charakterizujte jejich činnost a význam pro vývoj oboru. X
  • Varianta B: Dějiny knihtisku 15. – 20. století
Heslo Student
1. Základní evropské tendence vývoje knihtisku do roku 1500 s přihlédnutím ke specifickému vývoji Českých zemí. X
2. Raně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
3. Pozdně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
4. Barokní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
5. Rokoková a klasicistní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
6. Kniha a knihtisk 19. století v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální (zejména během národního obrození). X
7. Kniha a knihtisk první poloviny 20. století v Českých zemích, tiskárny a osobnosti průmyslové knižní kultury. X
8. Významní zahraniční představitelé knihtisku před rokem 1500. X
9. Problematika datace Kroniky trojánské a rozdíly mezi českou a moravskou produkcí prvotisků. X
10. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době renesance. X
11. Tiskárna bratrská v Ivančicích a Kralicích, její předchůdci a následníci. X
12. Jiří Melantrich z Aventýnu. X
13. Daniel Adam z Veleslavína. X
14. Jiří Černý z Černého Mostu a jeho manýrističtí souputníci. X
15. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době baroka a klasicismu. X
16. Tiskárna jezuitská a Tiskárna arcibiskupská v Praze. X
17. Karel František Rosenmüller. X
18. Vliv Josefa Mánesa a Mikoláše Alše na vývoj knižní ilustrace u nás X
19. Josef Čapek a kniha X
20. Vznik moderní české knihy na přelomu 19. a 20. století. X
  • Varianta C: Dějiny knižního obchodu a nakladatelství 15. – 20. století
Heslo Student
1. Vznik a vývoj nakladatelství v Evropě i v Českých zemích do roku 1800 a jejich vliv na kvalitu a kvantitu knižní produkce. X
2. Profesní organizace tiskařů, nakladatelů a knihkupců 19. a 20. století. X
3. Cenzura jako politický, kulturní a sociologický fenomén 16. až 19. stol., její vliv na knižní produkci v Evropě i v Českých zemích. X
4. Tištěná kniha jako zboží, způsoby distribuce včetně veletrhů, vznik knihkupecké sítě v Českých zemích do konce 19. stol. X
5. Kulturní a politická role tiskaře jako editora, překladatele, nakladatele a knihkupce. Diferenciace těchto funkcí a vznik institucionálních tiskáren. X
6. Nakladatel a autor, autor a ilustrátor v 19. století. X
7. Knížky lidového čtení a kramářské tisky 18. a 19. století, jejich typografická specifika. X
8. Matěj Václav Kramerius, jeho předchůdci i pokračovatelé. Počátky českého novinářství. X
9. Bohumil Haase a Ferdinand Schönfeld. Industrializace knižní výroby. X
10. Německý, hebrejský a český knihtisk v Praze v 19. století X
11. Kniha jako individuální řemeslo. Podíl bibliofilie na vzniku moderní české knihy. X
12. Kniha v exilu a samizdatu X
13. Autor a nakladatel (ediční příprava textů). X


Zadání

Vypracujte heslo

  1. Citujte alespoň 5 zdrojů (3 z nich by měly být cizojazyčné)
  2. Uveďte klíčová slova
  3. Uveďte Doporučenou literaturu
  • Ve formátování textu a například struktury článku Vám pomůže vzorový článek Garífuna nebo Lateralita (článek Lateralita obsahuje všechny požadavky hesla)
  • V případě nejasností použijte nápovědu nebo kontaktujte redakční tým