Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen IS VaVaI) je informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků České republiky.[1]

Úvod

Vláda ČR na svém jednání dne 13. dubna 2011 schválila Koncepci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2012 až 2015 (Dále jen Koncepce IS VaVaI). Koncepce IS VaVaI navazuje na opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015.

Cíle a obsah IS VaVaI, práva, povinnosti a postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů jsou stanoveny zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje (od 1. ledna 2010 nahrazeno nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), zvláštními právními předpisy a Provozním řádem IS VaVaI.[2]

Správcem IS VaVaI je Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Tuto službu pro RVVI provozuje Výpočetní a informační centrum Českého vysokého učení technického v Praze, samotnou aplikaci vyvíjí InfoScience Praha s.r.o. [3] Sběr dat do IS VaVaI může být prováděn pomocí webové aplikace Vklap. Formální správnost předávaných dat ověřuje kontrolní program. Věcnou správnost pak mohou ověřovat poskytovatelé a RVVI.[2]

Databáze VaVaI

V databázi IS VaVaI (obr. 1) jsou integrovány vzájemně provázané informační oblasti:

 • Centrální evidence projektů (CEP)
 • Centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ)
 • Rejstřík informací o výsledcích (RIV)
 • Evidence veřejných soutěží (VES)
 • Centrální evidence aktivit (CEA)


Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - CEP

CEP shromažďuje data o projektech financovaných plně nebo alespoň částečně z účelových prostředků rozpočtů jednotlivých poskytovatelů určených na podporu výzkumu a vývoje v České republice, informace o projektech financovaných z jiných než státních prostředků se v CEP nevkládají.[4] Přímé vyhledávání ve veřejně přístupných údajích CEP umožňuje vyhledávat data od roku 1993.

Centrální evidence výzkumných záměrů - CEZ

CEZ obsahuje údaje o všech záměrech financovaných z institucionálních prostředků rozpočtů jednotlivých poskytovatelů určených na podporu výzkumu a vývoje v České republice. CEZ obsahuje data i o záměrech, z části podporovaných z jiných prostředků, než jsou finanční prostředky ze státního rozpočtu.[4] Přímé vyhledávání ve veřejně přístupných údajích CEZ umožňuje vyhledávat data od roku 1998.

Rejstřík informací o výsledcích - RIV

RIV je obsahuje informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Přímé vyhledávání v RIV je umožněno pomocí uživatelské aplikace. RIV obsahuje údaje o výsledcích výzkumu a vývoje uplatněných od roku 1993.[5]

Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích - VES

VES shromažďuje údaje o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji vyhlašovaných podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje.[6] Informace o veřejných zakázkách zadávaných podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, se nesbírají, jelikož jsou od roku 2001 zveřejňovány na stránce http://www.centralni-adresa.cz [4]

Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - CEA

CEA je jednou z částí (datovou oblastí) IS VaVaI, ve které jsou shromažďovány informace o příjemcích, poskytovatelích a výši podpory dle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Přímé vyhledávání ve veřejně přístupných údajích CEA umožňuje vyhledávat data od roku 2009.[7]

Závěr

Účelem IS VaVaI je poskytovat informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků veřejnosti a poskytovatelům s cílem:

 • Informovat uchazeče o vyhlášených veřejných soutěžích výzkumu, vývoje a inovací a jejich výsledcích
 • Zveřejňovat informace o projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků a jejich výsledcích
 • Informovat další orgány a osoby stanovené zvláštními právními předpisy nebo mezinárodními smlouvami
 • Kontrolovat využití účelové a institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
 • Připravovat návrh státního rozpočtu výzkumu a vývoje
 • Hodnotit výsledky výzkumných organizací a programů a poskytovat informace k analýzám stavu výzkumu a vývoje v České republice vládě a veřejnosti.[8]

Odkazy

Reference

 1. RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2014. Dostupné z http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=610.
 2. 2,0 2,1 CHRISTELOVÁ, Alžběta. Hodnocení vědy a výzkumu na Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze = Evaluation of Science and Research at Institute of Scientific Information of 1st Faculty of Medicine of Charles University in Prague. Praha, 2011. 81 s., XV s. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2011. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Souček, Ph.D.
 3. RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2014. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: výzkum, vývoj a inovace podporované z veřejných prostředků ČR [online]. Praha : Výpočetní a informační centrum Českého vysokého učení technického v Praze, [cit. 2014-12-23]. Dostupné z WWW: <http://www.isvav.cz/>.
 4. 4,0 4,1 4,2 SOUČEK, Jiří; MATĚJKA, Martin. 2006. Informační systém výzkumu a vývoje: ročenka za období 2000-2005 [online]. Praha, Úřad vlády ČR, 2006 [cit 2014-12-23]. [108 s.]. Dostupné z WWW:<http://www.vyzkum.cz/storage/att/02DEC2B9388816B1F8DE2F9A17DA7374/Ro%c4%8denka%202000-2005.pdf>. ISBN 80-86734-69-2.
 5. RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2014. Dostupné z http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986
 6. RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2014. Dostupné z http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=987
 7. RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2014. Dostupné z http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=552270
 8. Česko. 2002. Zákon č. 130 ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře a výzkumu vývoje). In Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 56, s. 3182-3202. [cit. 2014-12-29]. Dostupné také z WWW: <http://www.vyzkum-vyvoj.cz/Data/files/zakladni_dokumenty/130_2002.pdf>.

Použitá literatura

 • CHRISTELOVÁ, Alžběta. Hodnocení vědy a výzkumu na Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze = Evaluation of Science and Research at Institute of Scientific Information of 1st Faculty of Medicine of Charles University in Prague. Praha, 2011. 81 s., XV s. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2011. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Souček, Ph.D.
 • SOUČEK, Jiří; MATĚJKA, Martin. 2006. Informační systém výzkumu a vývoje: ročenka za období 2000-2005 [online]. Praha, Úřad vlády ČR, 2006 [cit 2014-12-23]. [108 s.]. Dostupné z WWW:<http://www.vyzkum.cz/storage/att/02DEC2B9388816B1F8DE2F9A17DA7374/Ro%c4%8denka%202000-2005.pdf>. ISBN 80-86734-69-2.
 • SOUČEK, Martin. Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 12. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7762>. urn:nbn:cz:ik-007762. ISSN 1212-5075.

Externí odkazy

Zdroje obrázků

Obrazové materiály použity z www.isvav.cz

Klíčová slova

výzkumné projekty, vývoj, inovace, veřejné soutěže