Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „'''<big>1. Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu</big>''' '''<big>1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblas…“)
 
Řádek 1: Řádek 1:
'''<big>1. [[Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu]]</big>'''
+
'''<big>[[Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu]]</big>'''
 
 
  
 
'''<big>1. [[Rešerše výzkumné literatury]] s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu</big>'''
 
'''<big>1. [[Rešerše výzkumné literatury]] s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu</big>'''
Řádek 8: Řádek 7:
 
'''<big>2. [[Vymezení výzkumné otázky]] a [[výzkumných cílů]]</big>'''
 
'''<big>2. [[Vymezení výzkumné otázky]] a [[výzkumných cílů]]</big>'''
  
* Obecné cíle vědeckého výzkumu [[Deskripce, explanace, predikce]]  
+
* Cíl kvalitativního výzkumu - [[Deskripce]]  
 
 
'''<big>3. [[Vymezení výzkumných hypotéz]]</big>'''
 
 
 
* [[Charakteristiky vědecké hypotézy]]
 
** [[Falzifikovatelnost]]
 
* Stanovení hlavních proměnných ve vymezených hypotézách a zkoumaných vztahů mezi nimi
 
** [[Proměnná]]
 
** [[Druhy proměnných]]
 
*** A) [[Diskrétní proměnné]] × B) [[Spojité proměnné]]
 
*** A) [[Nominální proměnné]] × B) [[Ordinální proměnné]] × C) [[Intervalové proměnné]] × D) [[Poměrové proměnné]]
 
*** A) [[Podnětové proměnné]] × B) [[Organismické proměnné]] × C) [[Odpověďové proměnné]]
 
* [[Operacionalizace]] hypotéz
 
 
 
'''<big>4. Formulace základních [[Výzkumné předpoklady|výzkumných předpokladů]] a očekávání s ohledem na vymezené výzkumné hypotézy</big>'''
 
  
'''<big>5. Výběr [[Výzkumný projekt|výzkumného projektu]], a to podle charakteru vybrané výzkumné otázky, hypotézy a zkoumaného vztahu mezi proměnnými – resp. dle cíle výzkumu</big>'''
+
'''<big>3. Výběr příslušného kvalitativního [[Výzkumný projekt|výzkumného projektu]] a s ním spjaté metody sběru a analýzy</big>'''
  
* A) Experimentální studie
+
* Popisný kvalitativní výzkum
** [[Experiment]]
+
** dle charakteru či předmětu výzkumu
*** [[Laboratorní experiment]] | [[Terénní experiment]]
+
*** [[Etnografický výzkum]] | [[Biografický výzkum]] || [[Akční výzkum]] | [[Terénní výzkum]] | [[Participativní výzkum]] | [[Kolaborativní výzkum]]
** [[Kvaziexperiment]]
+
** dle metod analýzy, příp. interpretace dat - tj. jednotlivé přístupy v rámci kvalitativní metodologie
*** [[Anamnestický kvaziexperiment]] | [[Katamnestický kvaziexperiment]] | [[Retrospektivní kvaziexperiment]]
+
*** [[Zakotvená teorie]] | [[Fenomenologický výzkum]] či [[Interpretativní fenomenologická analýza]] | [[Diskurzivní výzkum]]
* B) Studie na pomezí experimentálního a neexperimentálního výzkumu
+
* [[Kazuistika]]
** [[Ex post facto výzkum]]
 
* C) Neexperimentální studie
 
** [[Vzorkový přehled]]
 
*** [[Popisný kvantitativní výzkum]]
 
*** [[Korelační studie]]
 
*** [[Diferenciační přehled]]
 
* D) Souhrny vědeckých studií
 
** [[Metaanalýza]]
 

Verze z 27. 10. 2017, 17:30

Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Výběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy