Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu

Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Výběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy

4. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu

o Interpretace výsledků kvalitativní analýzy dat  uplatnění Reflexivity během její realizace – tj. autokritiky a explicitní reflexe vlastního osobního vkladu výzkumníka do výsledků interpretace  formulace závěru výzkumu v podobě: • Zachycení struktury zkoumaného jevu – popis jeho klíčových dimenzí či aspektů • Klasifikace získaných dat – utřídění jednotlivých dimenzí či aspektů zkoumaného jevu • Modifikace stávající teorie • Formulace nových hypotéz či generace nové teorie či vývoj nových konceptů

5. Realizace pilotního výzkumu

6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace